Informacja publiczna

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Art. 6.

 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
  1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
   1. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
   2. projektowaniu aktów normatywnych,
   3. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
  2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
   1. statusie prawnym lub formie prawnej,
   2. organizacji,
   3. przedmiocie działalności i kompetencjach,
   4. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
   5. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
   6. majątku, którym dysponują,
  3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
   1. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
   2. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
   3. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
   4. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
   5. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
   6. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
   7. naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
   8. konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  4. danych publicznych, w tym:
   1. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
    • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
    • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
   2. stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
   3. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
   4. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
  5. majątku publicznym, w tym o:
   1. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
   2. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
   3. mątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
   4. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a) - c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
   5. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
   6. długu publicznym,
   7. pomocy publicznej,
   8. ciężarach publicznych.
 2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
Powrót na górę strony