Biuro SIRENE

Co to jest BIURO SIRENE?

S.I.Re.N.E - SUPPLEMENTARY INFORMATION REQUEST AT NATIONAL ENTRIES

(tłum: wniosek o informacje uzupełniające do wpisów krajowych)

Organ wyznaczony przez każde państwo członkowskie, zgodnie z jego przepisami wewnętrznymi, na podstawie art. 92 ust. 4 Konwencji Wykonawczej do Układu Schengen (KWS), zastąpionego z dniem 9 kwietnia 2013 roku przepisami art. 7 ust. 2 Decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r.) oraz Rozporządzenia (WE) 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 2006 r.) następnie zastąpionego z dniem 7 marca 2023 roku przepisami
art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 56 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 14 z późn. zm.).

 

Podstawowym zadaniem biura SIRENE jest wymiana informacji uzupełniających niezbędnych przy wprowadzaniu wpisów i w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań w przypadku trafienia w SIS, (czyli gdy w wyniku sprawdzenia w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) odnaleziono osoby lub przedmioty wprowadzone do systemu).

BiuroSIRENE jest punktem kontaktowym działającym przez całą dobę w każdy dzień w roku - 365/7/24 - właściwym w zakresie wymiany informacji uzupełniających do wpisów wprowadzanych do Systemu Informacyjnego Schengen ( SIS).

Biura SIRENE funkcjonują w każdym z państw strefy Schengen, dzięki czemu polska Policja ma stały, bezpośredni kontakt z policjami państw całego obszaru Schengen.

Wymiana informacji odbywa się poprzez wymianę elektronicznych formularzy. Językiem komunikacji pomiędzy biurami SIRENE jest głównie język angielski, ale też francuski, niemiecki i hiszpański.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004r. zadania Biura SIRENE w Polsce realizuje Policja. Polskie Biuro SIRENE (SIRENE PL) stało się w pełni funkcjonalne 10 września 2007 r.  Służba dyżurna Biura SIRENE PL pełniona jest wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Więcej o współpracy w sieci biur SIRENE znajdziesz na stronie:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system/sirene-cooperation_pl

 

Powrót na górę strony