Projekty szkoleniowe

Seminarium BASIC dla operatorów SIRENE w Tampere w Finlandii

W dniach 23 – 28 lutego 2014 r. w Szkole Policji w Tampere w Finlandii odbyło się szkolenie BASIC dla operatorów biur SIRENE zorganizowane przez CEPOL (European Police College).

W szkoleniu udział wzięli operatorzy z biur SIRENE oraz przedstawiciele Irlandii, Wielkiej Brytanii, Cypru oraz Chorwacji. Głównym koordynatorem szkolenia był Mauno Hartonen (Finlandia). Stronę polską reprezentowała Pani Małgorzata Król, pracownik Sekcji III Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP. Przedmiotowe szkolenie miało charakter stacjonarnego pobytu na terenie Szkoły Policji, gdzie odbywały się codzienne zajęcia obejmujące:

- poranną sesję wykładów

- zajęcia praktyczne w grupach mające na celu dyskusję nad zagadnieniami przedstawionymi na wykładach oraz wymianę doświadczeń. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni tak aby w skład każdej grupy wchodzili pracownicy biur SIRENE reprezentujący różne kraje oraz sposoby pracy.

Na zakończenie szkolenia każda z podgrup opracowała i zaprezentowała najważniejsze punkty z prowadzonych przez tydzień prac.

Podstawowym celem szkolenia w Finlandii było wzmocnienie skuteczności funkcjonowania współpracy w ramach Schengen w oparciu o Konwencję, Podręcznik SIRENE oraz Katalog Najlepszych Praktyk w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Strefie Schengen. Powyższy cel osiągnięto min. poprzez: objaśnienie zmian które pojawiły się po wprowadzeniu SIS II oraz omówienie nowych regulacji, zrozumienie różnic pomiędzy procedurami krajowymi w różnych biurach SIRENE; dobór właściwych formularzy SIRENE i ich poprawne wypełnianie; wypełnianie formularzy zgodnie z DEBS w celu umożliwienia operatorom w innych biurach z obszaru Schengen właściwy odczyt informacji; podsumowanie głównych procedur dla każdego z artykułów.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia kursu SIRENE, natomiast prezentacje i materiały użyte podczas szkolenia mają zostać umieszczone na stronie internetowej CEPOL, która jest jednym ze źródeł pogłębiania wiedzy wykorzystywanej w codziennej pracy przez operatorów.

Powrót na górę strony