Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szybsze i surowsze kary dla sprawców drobnych przestępstw

Data publikacji 08.03.2013

Sprawy drobnych kradzieży, oszustw czy też uszkodzenia mienia, jako szczególnie uciążliwe dla ludzi, wymagają szybkiego rozstrzygania. To właśnie nieuchronność i szybkość wymierzania kary i jej ekonomiczna dotkliwość daje poczucie sprawiedliwości. Takie gwarancje w przypadku czynów mniejszej wagi osiąga się w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia.

SZYBKIE UKARANIE SPRAWCY

Wszyscy oczekujemy, że sprawy drobnych kradzieży, oszustw czy aktów wandalizmu, które są uznawane za szczególnie uciążliwe społecznie, będą bardzo szybko rozstrzygane. Z reguły szybko wymierzona kara i jej ekonomiczna dotkliwość daje poczucie sprawiedliwości. Zmiany, do których dąży Policja spowodują, że złodziej zatrzymany np. za kradzież, zostanie rozliczony w ciągu najwyżej kilku godzin, nie zaś miesięcy, czy nawet lat, jak to ma miejsce w postępowaniu przed sądem.  Nie należy się przy tym obawiać, że organy nakładające na sprawców mandaty karne, będą to czynić bez jakiejkolwiek kontroli. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, gwarantem rzetelnego rozpatrzenia ich sprawy będzie przecież niezawisły sąd, który jednak - o czym warto pamiętać - ma prawo zasądzić grzywnę bardziej dotkliwą.

WYŻSZE MANDATY BARDZIEJ DOTKLIWE DLA SPRAWCÓW

Propozycja podniesienia progu kwotowego, rozgraniczającego wykroczenie i przestępstwo, wynika też ze zmian, jakie dokonały się w sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce na przestrzeni ostatnich trzynastu lat. Z danych publikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej wynika, że że od stycznia 1998 roku do stycznia 2012 roku minimalne wynagrodzenie miesięczne wzrosło trzykrotnie (w 1999 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 500 złotych brutto, a od stycznia 2012 roku wynosi 1500 złotych brutto), podobnie jak przeciętne wynagrodzenie miesięczne (w 1998 wyniosło 1 239,49 złotych brutto, natomiast w styczniu 2012 r. wyniosło 3 666,41 złotych brutto). Wydaje się, że proponowane podniesienie wartości granicznych z kwoty 250 złotych do kwoty 1000 złotych , dostosuje te wartości do sytuacji ekonomicznej społeczeństwa i aktualnej wartości pieniądza, pozwalając jednocześnie na stałość tych wartości w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej naszego kraju.

Za zmianami proponowanymi przez Policję, powinno iść też podniesienie kwot mandatów za wykroczenia związane z oszustwem czy kradzieżą nawet do 2000 zł. W powszechnej opinii wysoka kara grzywny spełnia swoje zadanie wychowawcze i prewencyjne.Wyżej wskazane wartości progowe przyjęto mając na uwadze zmiany, jakie dokonały sięw sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce na przestrzeni ostatnich trzynastu lat. Odniesiono je do – jak się wydaje – jednego z najbardziej wymiernych wskaźników tych zmian, tj. minimalnego (najniższego) wynagrodzenia miesięcznego oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

BEZ UMORZENIA ZA NISKĄ SZKODLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ CZYNU I KAR WARUNKOWO ZAWIESZONYCH

Sprawy drobnych kradzieży oceniane są jako przestępstwa „mniejszego kalibru”. Propozycja KGP spowoduje, że nie będzie sytuacji umarzania postępowania ze względu na  znikomą szkodliwość społeczną takich czynów. Poprzez skuteczne nakładanie grzywien na sprawców „drobnych przestępstw” w postępowaniu mandatowym znacznie zmniejszy się też ilość spraw, w których podczas postępowania przed sądem orzekano dotychczas karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Sytuacja taka na pewno nie pogłębia społecznego poczucia sprawiedliwości i w pewnym sensie może powodować, że sprawca czuje się bezkarny.

SZYBSZE I TAŃSZE POSTĘPOWANIE W DROBNYCH SPRAWACH ODCIĄŻY PROKURATURĘ

Dzisiaj w sprawach o mniejszym ciężarze gatunkowym istnieje konieczność uruchomienia bardzo przecież kosztownej „machiny postępowania przygotowawczego”. Przesunięcie drobnych czynów z obszaru prawa karnego do obszaru prawa wykroczeń pozwoli w niektórych przypadkach, np. w niebudzących wątpliwości kradzieżach sklepowych, na wdrożenie szybkiej i odbiurokratyzowanej procedury mandatowej, co niejednokrotnie zakończy postępowanie na etapie Policji. Tym samym nie będzie  konieczności angażowania w postępowanie sądu oraz prokuratura, które będą mogły skupić swój wysiłek na poważnych przestępstwach.

Nie bez znaczenia dla podatników będzie fakt wyeliminowania konieczności wytwarzania i przygotowania części dokumentacji i druków statystycznych, które są niezbędne w przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego, a nie są wymagane bądź nie występują w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.

Błędem jest mówienie, że proponowane zmiany spowodują zaciemnienie statystyki liczby kradzieży w naszym kraju. Proponując to rozwiązanie KGP chciałaby wprowadzić do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji rejestr wszystkich wykroczeń.

pb

Powrót na górę strony
Polska Policja