Biuro Bezpieczeństwa Informacji

Biuro Bezpieczeństwa Informacji

Biuro Bezpieczeństwa realizuje zadania związane z koordynowaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w Policji oraz kontrolowaniem i wykonywaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w KGP, a także tworzeniem standardów w tym zakresie.

Do zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 1. zapewnianie ochrony informacji niejawnych, systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w KGP;
 2. koordynowanie w Policji ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 3. koordynowanie i kontrolowanie w Policji działalności archiwów;
 4. kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w biurach;
 5. realizowanie zadań w zakresie udostępniania materiałów niejawnych i zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wytworzonych w Policji, wymagających wydania decyzji lub opinii przez Komendanta Głównego Policji;
 6. prowadzenie postępowań sprawdzających określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz obsługa Komendanta Głównego Policji w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 7. prowadzenie kancelarii tajnej w KGP oraz obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie niejawnej korespondencji międzynarodowej, a także niejawnej korespondencji przyjmowanej i przekazywanej poczcie specjalnej;
 8. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;
 9. prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;
 10. ochrona obiektów KGP;
 11. realizowanie zadań w zakresie obsługi przesyłek jawnych Policji i podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów i porozumień oraz materiałów zawierających informacje niejawne;
 12. gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.
Powrót na górę strony