Biuro Kontroli

Biuro Kontroli realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji informacji związanych z oceną działań Policji, służących do efektywnego zarządzania formacją.

Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności: 

  1. Prowadzenie kontroli w zakresie oceny działań jednostek organizacyjnych Policji, biur oraz podmiotów podległych Komendantowi Głównemu Policji albo przez niego nadzorowanych, a także monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
  2. Koordynowanie działań kontrolnych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do spraw kontroli, analizowanie ich wyników oraz opracowywanie sprawozdań i informacji o efektach kontroli;
  3. Koordynowanie działań związanych z kontrolami prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach oraz analizowanie ich wyników;
  4. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, koordynowanie załatwiania skarg przez biura, a także przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KGP w sprawach skarg i wniosków;
  5. Nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji i biura;
  6. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, we współpracy z biurami i Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;
  7. Diagnozowanie przyczyn i skali nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji, z wykorzystaniem technik analitycznych oraz metod audytowych;
  8. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod kontroli w Policji w celu podnoszenia standardu i jakości pracy komórek organizacyjnych właściwych do spraw kontroli oraz inicjowanie i realizowanie w tym zakresie doskonalenia zawodowego.
Powrót na górę strony