Biuro Finansów

Wydział Planowania Budżetu

Dane kontaktowe

Zadania: 

 1. planowanie budżetu Policji w układzie tradycyjnym w zakresie:

  1. pozapłacowych świadczeń pieniężnych,

  2. wynagrodzeń, uposażeń, i wydatków pochodnych,

  3. wydatków rzeczowych,

  4. wydatków majątkowych;

 2. planowanie budżetu Policji w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu środków europejskich;

 3. planowanie budżetu Policji w układzie budżetu zadaniowego przy współpracy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji, odpowiedzialnych za mierniki realizacji celów określonych w strukturze budżetu zadaniowego;

 4. przygotowywanie projektów wytycznych Komendanta Głównego Policji do planowania budżetu Policji przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Policji;

 5. przygotowywanie wytycznych finansowych oraz założeń do opracowywania celów i mierników w układzie budżetu zadaniowego realizowanego przez jednostki organizacyjne Policji;

 6. aktualizowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w celu zapewnienia zgodności z ustawą budżetową, w tym w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu środków europejskich, oraz przygotowywanie prognozy wydatków na lata następne;

 7. sporządzanie planów finansowych dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Policji oraz przygotowywanie zmian w tych planach w układzie tradycyjnym, w tym w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu środków europejskich;

 8. przygotowywanie zmian w planie finansowym Policji w układzie budżetu zadaniowego;

 9. przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o dokonanie zmian w planie finansowym Policji, w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz innych źródeł zagranicznych oraz budżetu środków europejskich;

 10. przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zapewnienie finansowania oraz o uruchomienie rezerw budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

 11. weryfikowanie wniosków jednostek organizacyjnych Policji o wyrażenie zgody na płatności w Banku Gospodarstwa Krajowego i przekazywanie ich do dysponenta części budżetowej;

 12. obsługa i administrowanie Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie wprowadzania danych zgodnych z planem finansowym Policji w celu zapewnienia środków finansowych dla Policji;

 13. planowanie i podejmowanie działań w zakresie zapewnienia środków finansowych na realizację zadań obronnych jednostek organizacyjnych Policji, w tym opracowywanie danych do programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Policji;

 14. opiniowanie wniosków o dotacje dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

 15. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia w Policji oraz innych informacji finansowych dotyczących realizacji planu finansowego dla potrzeb kierownictwa Policji i instytucji zewnętrznych;

 16. analizowanie aktów prawnych pod względem wywoływanych skutków finansowych dla budżetu Policji;

 17. sporządzanie analiz z realizacji budżetu Policji w celu przygotowania propozycji zmian w planach finansowych dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Policji oraz propozycji prowadzenia polityki gospodarowania środkami budżetowymi;

 18. opracowywanie informacji z zakresu finansów Policji w celu zamieszczania ich na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;

 19. udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych Komendanta Głównego Policji.

 
Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-127-66; fax (22) 60-170-05
  e-mail: wb.bf@policja.gov.pl

Powrót do zadań

Powrót na górę strony