Biuro Finansów

Wydział Rachunkowości i Sprawozdawczości

Dane kontaktowe

Zadania:

 1. przygotowywanie rozwiązań systemowych dla jednostek organizacyjnych Policji w zakresie modyfikacji systemu finansowo-księgowego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa

 2. opracowywanie i aktualizowanie zasad rachunkowości dla dysponentów budżetu Policji w celu wprowadzenia ich w zakładowej polityce rachunkowości jednostki;

 3. inicjowanie zmian w przepisach prawa dotyczących spraw finansowych, mających wpływ na sposób prezentowania danych finansowanych oraz pozyskiwania informacji ze sprawozdań do wykorzystywania w bieżącej działalności;

 4. nadzór nad poprawnością formalno-rachunkową sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, poprzez:

  1. sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych w ujęciu paragrafowym oraz zadaniowym,

  2. sporządzania łącznego, rocznego sprawozdania finansowego Policji;

 5. nadzór nad poprawnością formalno-rachunkową jednostkowych projektów planów finansowych i sprawozdań budżetowych, sporządzanych przez poszczególnych dysponentów Funduszu Wsparcia Policji oraz sporządzanie łącznego projektu planu finansowego i łącznych sprawozdań budżetowych;

 6. udział w sporządzaniu kwartalnych i rocznych analiz z wykonania budżetu Policji;

 7. sporządzanie kwartalnych zbiorczych informacji o darowiznach przyjętych przez Policję;

 8. nadzór merytoryczny nad systemem finansowo-księgowym użytkowanym w jednostkach organizacyjnych Policji;

 9. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie sprawozdawczości pozostającej we właściwości wydziału;

 10. nadzór nad formalno-rachunkową prawidłowością sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Logistycznych i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

 11. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek budżetowych;

 12. kreowanie kierunków działań mających na celu prawidłowe ujmowanie majątku Policji w księgach rachunkowych;

 13. kreowanie sposobów wykorzystania dobrych praktyk w zakresie rachunkowości na podstawie doświadczeń wypracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Policji oraz informacji przedstawianych w wyniku kontroli prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Policji.

 
Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-117-67; fax (22) 60-126-95

Powrót do zadań

Powrót na górę strony