Biuro Finansów

Wydział Wydatków Osobowych

Dane kontaktowe

Zadania:

 1. planowanie, naliczanie oraz ewidencjonowanie należności pieniężnych dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz osób pobierających świadczenie pieniężne, o których mowa w art.117 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (Dz. U. z 2015r poz. 355, z późn. zm.), obejmujących w szczególności uposażenia, wynagrodzenia, nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałty z tytułu przeniesienia służbowego, zasiłki osiedleniowe, odprawy pośmiertne, nagrody uznaniowe lub motywacyjne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za przejazd raz w roku policjantów i członków ich rodzin oraz równoważniki pieniężne za przejazd do miejsca zamieszkania i z powrotem policjantów skierowanych na studia lub przeszkolenia;

 2. opracowywanie, we współpracy z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji właściwą do spraw osobowych, założeń do polityki kadrowo-płacowej komendanta Głównego Policji;

 3. prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach o finansach publicznych oraz przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;

 4. ewidencjonowanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym od umów zleceń;

 5. zgłaszanie do ubezpieczeń policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz członków ich rodzin, dokonywanie zmian danych identyfikacyjnych w tych zgłoszeniach oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń policjantów i pracowników;

 6. obsługę funduszu nagród i zapomóg Komendanta Głównego Policji;

 7. obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;

 8. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;

 9. obsługę Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.;

 10. prowadzenie rozliczeń finansowych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 11. obsługę finansową policjantów pełniących służbę poza granicami kraju, w szczególności naliczanie i wypłata należności przysługujących z tytułu delegowania;

 12. obsługa Platformy Usług Elektronicznych Zakładu ubezpieczeń Społecznych w zakresie zwolnień lekarskich.

 
Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-115-84; fax (22) 60-117-60
  e-mail: wwo.bf@policja.gov.pl

Powrót do zadań

Powrót na górę strony