Biuro Finansów

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Zamówienia publiczne

Fundusze pomocowe

Zadania:

 1. weryfikowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. prowadzenie konkursów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 3. prowadzenie dialogu technicznego;
 4. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2005 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą PZP”, z powodów innych niż określone w art. 4 pkt 8 tejże ustawy;
 5. analizowanie oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 6. uczestniczenie w rozstrzyganiu sporów o zamówienia publiczne przed Krajowa Izbą Odwoławczą lub Sądem Okręgowym w Warszawie;
 7. sporządzanie planu zamówień publicznych dla Komendy Głównej Policji;
 8. prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w Komendzie Głównej policji;
 9. sporządzanie planów, zestawień, informacji i analiz dotyczących zamówień publicznych na wniosek właściwych organów służb i instytucji, a także dla bieżących potrzeb kierownictwa biura;
 10. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych;
 11. wydawanie dyspozycji zwrotu zabezpieczeń wadialnych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 12. sporządzanie wniosków o uruchomienie postępowań przetargowych o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP, oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art.. 4 pkt 8 tejże ustawy, w zakresie zakupów finansowanych z limitu biura;
 13. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP, realizowanych przez biuro;
 14. sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Zamówień Publicznych.

Do zadań Sekcji Pozyskiwania Środków Pomocowych, funkcjonującej w ramach Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, należy w szczególności:

 1. pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz koordynowanie projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz dokonywanie analiz w zakresie skutków finansowych dla budżetu policji w zakresie utrzymania projektów w latach kolejnych;
 2. prowadzenie działań umożliwiających udział policji w programach finansowanych z funduszy pomocowych;
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji i komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w zakresie uczestnictwa w programach pomocowych;
 4. upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji wiedzy o warunkach uczestnictwa w programach pomocowych;
 5. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji uczestniczących we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy pomocowych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
 6. monitorowanie działań jednostek organizacyjnych Policji związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszy pomocowych;
 7. planowanie finansowania zadań Komendy Głównej Policji ze środków funduszy pomocowych oraz uczestniczenie w opracowywaniu budżetu Komendy Głównej Policji w części dotyczącej współfinansowania krajowego;
 8. udział w przygotowywaniu wniosków do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o dokonanie zmian w planie finansowym Policji w zakresie programóww realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu środków europejskich.

 

Kontakt - Naczelnik:
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
tel. (22) 60-120-44; fax (22) 60-118-57
e-mail: fundusze@policja.gov.pl
e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl
 
Powrót na górę strony