Biuro Finansów

Sekcja Wsparcia Administracyjnego

Dane kontaktowe

Zadania:

 1. obsługa kancelaryjno-biurowa policjantów i pracowników biura;

 2. obsługa administracyjno-gospodarcza policjantów i pracowników biura,

 3. obsługa informatyczna policjantów i pracowników biura, w szczególności administrowanie eksploatowanymi w biurze systemami informatycznymi i użytkowymi, sieciami informatycznymi oraz elektronicznymi bazami danych;

 4. wybrakowywanie zużytego sprzętu kwatermistrzowskiego i informatycznego;

 5. obsługa organizacyjno-kadrowa policjantów i pracowników biura;

 6. monitorowanie zagadnień z zakresu medycyny pracy w biurze w celu zapewnienia wywiązywania się pracodawcy i pracowników z obowiązków nałożonych w tym obszarze przez prawo pracy;

 7. obsługa szkoleniowa w zakresie szkoleń pracowników biura i lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów biura w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz opracowywanie dokumentów planistycznych w tym zakresie;

 8. koordynowanie przedsięwzięć biura związanych z przygotowaniami obronnymi Policji;

 9. opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników biura;

 10. tworzenie i nadzór nad aktualizacją polityki bezpieczeństwa w biurze;

 11. koordynowanie działań w zakresie przygotowania informacji dotyczących kontroli prowadzonych w biurze oraz kontroli zarządczej;

 12. obsługa transportowa biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;

 13. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków będących we właściwości biura;

 14. opiniowanie aktów prawnych w zakresie właściwości biura, w szczególności dotyczących:

  1. uposażenia , należności i świadczeń wynikających ze stosunku służbowego policjantów,

  2. odpowiedzialności majątkowej policjantów,

  3. odszkodowań z tytułu wypadków i chorób policjantów pozostających w związku ze służbą;

 15. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania uprawnień do odszkodowań z tytułu wypadków i chorób policjantów pozostających w związku ze służbą;

 16. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości biura oraz nadzór nad postępowaniami administracyjnymi dotyczących przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;

 17. opracowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych kierownictwu biura oraz prowadzenie ich rejestrów;

 18. koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu państwa – Komendy Głównej Policji;

 19. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w biurze, wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa – Komendy Głównej Policji.

 
Kontakt - Kierownik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-116-50; fax (22) 60-126-94

Powrót do zadań

Powrót na górę strony