Zadania Biura Prawnego

Biuro Prawne realizuje zadania związane z prowadzeniem obsługi prawnej w zakresie pomocy prawnej, legislacji i informacji prawnej.

 

Do zadań Biura Prawnego należy w szczególności:

 1. nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w KGP i w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, w celu zapewnienia zgodności projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;
 2. świadczenie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej;
 3. zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji;
 4. zapewnienie ochrony prawnej, o której mowa w art. 66b ustawy o Policji;
 5. udzielanie porad i konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym KGP nieposiadającym własnej obsługi prawnej oraz Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji „BOA”, Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości, Biuru Spraw Wewnętrznych Policji, komendom wojewódzkim Policji, Akademii Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym i Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady podmiotów świadczących pomoc prawną na rzecz tych jednostek organizacyjnych budzą uzasadnione wątpliwości;
 6. udział w opracowywaniu, koordynowanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów międzynarodowych, porozumień międzynarodowych zawieranych przez Komendanta Głównego Policji, dotyczących Policji;
 7. wydawanie elektronicznej formy Dziennika Urzędowego KGP;
 8. ewidencjonowanie aktów prawnych Komendanta Głównego Policji oraz porozumień, listów intencyjnych i deklaracji, zawieranych i wydawanych przez Komendanta Głównego Policji;
 9. koordynowanie postępowań w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową;
 10. koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, w Biuletynie Informacji Publicznej;
 11. opracowywanie projektów stanowisk Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz interpelacje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 12. koordynowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia komisji i podkomisji parlamentarnych oraz udziału w ich pracach Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania Policji na doraźne potrzeby kierownictwa KGP.
Powrót na górę strony