Zadania Biura Kadr i Organizacji Policji

Biuro Kadr i Organizacji Policji realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez zapewnianie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji.


Do zadań Biura Kadr i Organizacji Policji należy w szczególności:

  1. obsługa kadrowa policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji jako przełożonego właściwego w sprawach osobowych policjantów, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku służbowego;
  2. prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem funkcjonariuszy do/z Policji, z/do innych służb mundurowych oraz delegowaniem i przenoszeniem policjantów do innej jednostki organizacyjnej Policji lub innej miejscowości, a także prowadzenie, we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, spraw związanych z oddelegowaniem policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą, zgodnie z właściwością Komendanta Głównego Policji;
  3. obsługa kadrowa pracowników w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji;
  4. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru instancyjnego w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji jako przełożonego wyższego stopnia w sprawach osobowych policjantów, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku służbowego;
  5. doskonalenie zasad organizacji i zakresów działania jednostek organizacyjnych Policji, w tym opracowywanie rozwiązań sprzyjających skuteczności i efektywności zorganizowania Policji oraz projektowanie alokacji etatów w tych jednostkach;
  6. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Policji;
  7. organizowanie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KGP;
  8. koordynowanie spraw dyscyplinarnych policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji oraz opracowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji w tych sprawach;
  9. inicjowanie, koordynowanie, planowanie i nadzorowanie działań związanych z mianowaniem policjantów na wyższe stopnie policyjne oraz procedowaniem wniosków o wyróżnienie policjantów, pracowników Policji i osób spoza Policji orderami i odznaczeniami państwowymi oraz odznakami i medalami resortowymi;
  10. administrowanie Systemem Wydawania Legitymacji Policyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad procesem wymiany legitymacji służbowych policjantów w jednostkach organizacyjnych Policji.
Powrót na górę strony