Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16-17.11.2006: Narada służb logistycznych zajmujących się działalnością inwestycyjno-remontową w Policji

 
 
W dniach 16-17 listopada br. w Kiekrzu k/Poznania odbyła się narada robocza służb inwestycyjno-remontowych Policji poświęcona omówieniu bieżących spraw i problemów związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjno-rermontowej oraz przygotowaniom do sprawnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych zapisanych w projekcie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009”.
 
W odprawie uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji, kierownictwo Biura Logistyki Policji, zastępcy komendantów wojewódzkich i szkół Policji oraz naczelnicy wydziałów odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych i remontowych komend wojewódzkich i szkół Policji.
 
Podczas narady omawiano następujące tematy:
 1. Wyniki analizy dotyczącej przeglądu stanowisk w poszczególnych wydziałach inwestycyjno-remontowych pod kątem przygotowania do realizacji postanowień projektu ustawy o modernizacji Policji (…) w latach 2007-2009, przede wszystkim problemy, spostrzeżenia i wnioski oraz działania zaradcze.
 2. Kategoryzacja zamierzeń remontowych.
 3. Modelowy schemat programu inwestycji.
 4. Problematyka wykupów lokali mieszkalnych – aktualna sytuacja.
 5. Aktualna sytuacja w zakresie przepisów dotyczących strzelnic policyjnych.
 6. Problem znacznych wzrostów wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych w 2006 roku.
 7. Racjonalne przesłanki gospodarowania nieruchomościami – zasada ekwiwalentności.
 8. Zasady współdziałania komórek zamówień publicznych z wydziałami branżowymi w kontekście konieczności dokonania wzrostu wartości kosztorysowej inwestycji.
 9. Zasady dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostkami a Komendą Główną Policji oraz uwagi i propozycje na przyszłość – terminowość i rzetelność nadsyłanych materiałów, wymagana forma i treść.
 
Sformułowano także generalne zalecenia:
 1.  Środki celowe na kompleksowe remonty obiektów służbowych w roku 2007 nie zwalniają jednostek z planowania i realizacji remontów w ramach własnych budżetów (udział % środków remontowych w przyszłorocznym budżecie wydatków rzeczowych jednostki nie może być mniejszy niż w 2006 r.).
 2. Realizacja inwestycji i remontów obiektów służbowych winna być każdorazowo połączona z zakupem wyposażenia.
 3. Rzetelne i ostateczne uaktualnienie rejestru nieruchomości Skarbu Państwa w trwałym zarządzie jednostek Policji opracowanego w BLP KGP – termin upływa z dniem
  1 grudnia br.
 4. Konieczność pilnego opracowania programów inwestycji i przygotowania zadań budowlanych do realizacji (czasochłonność) w celu zagwarantowania płynności wydatkowania limitów finansowych; niezbędne (urealnienie) przeszacowanie WKI.
 5. Tryb postępowania przy dokonywaniu wyboru optymalnego wariantu poprawy sytuacji lokalowej jednostek – podjęcie realizacji oprócz uzyskania akceptacji programu inwestycji wymaga wcześniejszego opracowania koncepcji zawierającej analizę porównawczą w celu aprobaty kierunku działań inwestora.
Powrót na górę strony
Polska Policja