Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

Strona główna Struktura BMWP Dane kontaktowe Zadania
Aktualności Szkolenia Oferty pracy Linki
       

Zadania:

Zadania BMWP KGP określone w Zarządzeniu nr 2 Komendata Głownego Policji z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
 

§ 18.1.Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji realizuje zadania związane z organizowaniem międzynarodowej współpracy Policji oraz jej rozwojem.

2. Do zadań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji należy w szczególności:

  1. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć policyjnych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej  Polskiej w Unii Europejskiej oraz w innych organizacjach i instytucjach o charakterze międzynarodowym, w tym udział w komisjach, radach, zespołach, grupach roboczych i eksperckich, misjach ewaluacyjnych oraz kontyngentach policyjnych;
  2. organizowanie kontaktów międzynarodowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;
  3. opracowywanie sprawozdań, opinii i ocen efektów zaangażowania Policji na forum międzynarodowym;
  4. projektowanie głównych kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy Policji;
  5. koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym  Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach  policyjnych i Centralnym  Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
  6. zapewnianie całodobowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym, w ramach międzynarodowej  współpracy Policji, na potrzeby podmiotów krajowych i zagranicznych w celu zapobiegania, wykrywania  i zwalczania przestępczości oraz terroryzmu;
  7. koordynowanie oraz obsługa oficerów łącznikowych Policji akredytowanych przy placówkach  dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 – 3;
  9. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11, ze szczególnym uwzględnieniem zadań punktu  kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji  z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. poz.  1650 oraz z 2014 r. poz. 1199), w tym w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych  o profilach DNA i danych daktyloskopijnych;
  10. monitorowanie funkcjonujących w KGP punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11 oraz punktów  kontaktowych usytuowanych w Centralnym Biurze Śledczym Policji i Centralnym Laboratorium  Kryminalistycznym Policji, a także prowadzenie wykazu tych punktów.
Powrót na górę strony