Wypadki drogowe

WYPADKI DROGOWE W 1999 R.

W okresie od stycznia do grudnia 1999 roku odnotowano 55.106 wypadków drogowych. W porównaniu z rokiem 1998 kiedy to wydarzyło się 61.855 wypadków, liczba ta spadła o 6.749. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych w tych wypadkach z 7.080 zabitych w 1998 roku do 6.730 w roku 1999 oraz analogicznie z 77.560 do 68.449 rannych.

Rytm wypadków drogowych w 1999 roku.

W okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku najwięcej wypadków zaistniało w lipcu, sierpniu i październiku, najmniejszą liczbę wypadków odnotowano w lutym. Rytm wypadków w rozbiciu na poszczególne miesiące jest podobny jak w roku 1998.

Analizując występowanie wypadków drogowych w zależności od dnia tygodnia, stwierdzono, że ich nasilenie następuje pod koniec tygodnia, zwłaszcza w piątki. Weekendy pociągają za sobą także najwięcej ofiar. W 1999 roku w piątki w 8.865 wypadkach zginęło 1.067 osób, w soboty zaistniało 8.828 wypadków które pociągnęły za sobą 1.089 ofiar śmiertelnych, niedziele to 7.281 wypadków w których zginęło 1.039 osób.

W ciągu dnia najniebezpieczniejsze są godziny od 15 do 20, a szczególnie 17.00 – 18.00 czyli w okresie szczytu komunikacyjnego związanego z powrotami do domu po pracy. W godzinach tych (15.00-10.00) miało miejsce 19.587 wypadków. Najmniej wypadków (3.210) odnotowano w godzinach nocnych pomiędzy północą a godziną piątą rano.

Wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesiące, oraz porównanie z rokiem 1998.

Miesiące

Wypadki

Zabici

Ranni

1999

1998

1999

1998

1999

1998

Styczeń

3.953

4.954

548

635

4.825

5.962

Luty

2.951

3.673

362

423

3.585

4.441

Marzec

3.548

4.471

467

483

4.242

5.568

Kwiecień

4.172

4.984

492

501

5.160

6.238

Maj

4.992

5.906

504

562

6.316

7.557

Czerwiec

5.003

6.254

531

629

6.447

8.059

Lipiec

5.454

6.064

654

639

7.298

8.007

Sierpień

5.128

6.318

654

705

6.682

8.440

Wrzesień

5.077

5.141

654

651

6.144

6.304

Październik

5.627

5.862

764

782

6.768

7.072

Listopad

4.233

4.254

512

576

5.042

5.031

Grudzień

4.968

3.974

588

494

5.940

4.881

Tendencja wypadków w 1999 roku

Miesiące

Wypadki

Zabici

Ranni

1999

1998=100%

1999

1998=100%

1999

1998=100%

Styczeń

3.953

79,79

548

86,30

4.825

80,93

Luty

2.951

80,34

362

85,58

3.585

80,73

Marzec

3.548

79,36

467

96,69

4.242

76,19

Kwiecień

4.172

83,71

492

98,20

5.160

82,72

Maj

4.992

84,52

504

89,68

6.316

83,58

Czerwiec

5.003

80,00

531

84,42

6.447

80,00

Lipiec

5.454

89,94

654

102,35

7.298

91,15

Sierpień

5.128

81,16

654

92,77

6.682

79,17

Wrzesień

5.077

98,76

654

100,46

6.144

97,46

Październik

5.627

95,99

765

97,7

6.768

95,70

Listopad

4.233

99,51

512

88,89

5.042

100,22

Grudzień

4.968

125,01

588

119,03

5.940

121,70

OGÓŁEM

55.106

89,09

6.730

95,06

68.449

88,28

Rodzaje wypadków.

Najczęstszym rodzajem wypadku było zderzenie się pojazdów w ruchu, w 1999 roku takich zdarzeń było 23.451, co stanowi 42,6% wszystkich wypadków. Zdarzenia te pociągnęły za sobą również najwięcej ofiar, w ich wyniku śmierć poniosło 2.585 osób (38,3% ogółu zabitych) a 33.594 (49 % wszystkich) zostało rannych.

Wypadki drogowe według rodzaju zdarzenia i ich skutki.

Rodzaj zdarzenia

Wypadki

Zabici

Ranni

Zderzenie się pojazdów w ruchu

23.451

2.585

33.594

Najechanie na

Pieszego

20.626

2.446

19.527

Unieruchomiony pojazd

749

72

976

Drzewo, słup, inny obiekt drogowy

5.872

1.185

8.404

Zaporę kolejową

7

1

10

Dziurę, wybój, garb

75

7

88

Zwierzę

84

9

110

Wywrócenie się pojazdu

2.366

234

3.429

Wypadek z pasażerem

1.274

137

1.537


Sprawcy wypadków drogowych. Kierujący pojazdami.

Większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami, w 1999 roku byli oni sprawcami 42.025 wypadków (co daje 76,3% ogółu), w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 4.984 osoby a 56.276 zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (12.154 wypadki), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (9.476 wypadków), a także nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (5.179 wypadków).

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących.

Przyczyny wypadku

Wypadki

Zabici

Ranni

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

12 154

1 976

17 992

Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu

9 476

597

12 956

Nieprawidłowe Wyprzedzanie

3 161

463

4 551

Omijanie

1 200

135

1 338

Wymijanie

818

127

1 103

Przejeżdżanie przejść dla pieszych

3 781

219

3 865

Skręcanie

1 784

111

2 172

Zatrzymywanie postój pojazdu

54

3

68

Cofanie

625

21

638

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

1 630

323

2 423

Wjazd przy czerwonym świetle

525

23

707

Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów

112

18

153

Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami

1 605

61

2 199

Gwałtowne hamowanie

113

10

145

Jazda bez wymaganego oświetlenia

197

48

212

Zmęczenie, zaśnięcie

521

123

784

Ograniczenie sprawności motorycznej

726

103

941

Sprawcy wypadków. Piesi.

Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi, 1999 roku spowodowali oni 11.440 wypadków, wynikiem tych zdarzeń była śmierć 1.465 osób i rany odniesione przez 10.385 uczestników ruchu. Najczęstszą przyczyną było nieostrożne wejście na jezdnię - 6.784 wypadków, (tj. ok.59% wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych), następnie nieprawidłowe przekraczanie jezdni - 1.354 wypadki oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 876 wypadków. W przeważającej większości ofiarami śmiertelnymi w tego typu wypadkach są, właśnie piesi.

Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych.

Przyczyny wypadków

Wypadki

Zabici

Ranni

Stanie na jezdni, leżenie

429

185

258

Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni

416

115

331

Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle

579

34

563

Nieostrożne wejście na jezdnię Przed jadącym pojazdem

5.623

726

5.100

Zza pojazdu, przeszkody

1.161

89

1.111

Nieprawidłowe przekraczanie jezdni Zatrzymywanie, cofanie

93

10

87

Przebieganie

1.261

96

1.191

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

876

119

802

Chodzenie po torowisku

24

9

15

Wskakiwanie do pojazdu w ruchu

25

3

24

Dzieci do lat 7 Zabawa na jezdni

35

7

32

Wtargnięcie na jezdnię

666

30

648

Sprawcy wypadków. Pasażerowie.

Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. Od stycznia do grudnia 1999 roku spowodowali oni 143 wypadki, pociągnęły one za sobą 14 ofiar śmiertelnych i rany odniesione przez 142 osoby. Najczęstszym rodzajem wypadków w tej kategorii jest wypadnięcie pasażera a główną przyczyną jest nietrzeźwość pasażera.

Niesprawność techniczna pojazdu jako przyczyna wypadku.

Z powodu niesprawności technicznej pojazdu w 1999 roku zaistniało 27 wypadków. Śmierć w ich wyniku poniosła 1 osoba a 38 odniosło obrażenia.

Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych.

Elementem który w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach jest alkohol. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali w okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku 7.944 wypadków.

Tabela przedstawia liczbę wypadków i ich skutki spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu.

Nietrzeźwość uczestników zdarzenia

Wypadki

Zabici

Ranni

Z winy kierującego

5.259

777

6.988

Z winy pieszego

2.672

332

2.453

Z winy pasażera

32

5

30

Z innych przyczyn

96

24

98

Współwina uczestników ruchu

85

24

70


Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierowcy. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami w analizowanym okresie, nietrzeźwi stanowili około 12,5%.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców w 1999 roku.

Przyczyny wypadku

Wypadki

Zabici

Ranni

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

2.022

363

3.022

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

542

50

744

Nieprawidłowe

Wyprzedzanie

221

43

325

Omijanie

163

14

197

Wymijanie

131

19

175

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

398

69

588

Ograniczenie sprawności motorycznej

655

90

858

Udział cudzoziemców w wypadkach drogowych.

W 1999 roku cudzoziemcy uczestniczyli w 1.961 wypadkach drogowych, ich skutkiem była śmierć 419 osób i rany odniesione przez 2.881 uczestników ruchu.

Wykonano w Wydziale Ruchu Drogowego Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.

Powrót na górę strony