Policja.pl

Wydział do Walki z Korupcją

NACZELNIK
mł. insp. Paweł BAŃKOWSKI

tel. sekret.: (47) 72 56 154
fax sekret.: (47) 72 141 04
email: kor.bzpe@policja.gov.pl

 

Zadania:

 • Identyfikowanie, monitorowanie i analizowanie obszarów zagrożonych korupcją oraz dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na terenie kraju
 • Opracowywanie i wdrażanie kierunków oraz sposobów skutecznego rozpoznawania, zapobiegania
  i ujawniania przestępstw o charakterze korupcyjnym;
 • Inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych
  i dochodzeniowo-śledczych w zakresie właściwości wydziału;
 • Udzielanie wsparcia i bezpośredniej pomocy komórkom organizacyjnym Policji zwalczającym przestępczość korupcyjną w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
 • Prowadzenie krajowej współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i przedstawicielami innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej
 • Prowadzenie międzynarodowej współpracy z uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości korupcyjnej
 • Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących przestępczości korupcyjnej;
 • Opiniowanie wniosków o udostępnienie materiałów niejawnych w zakresie metod pracy operacyjnej, stosowanych przez komórki organizacyjne Policji zwalczające przestępczość korupcyjną;
 • Udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych grup roboczych, zespołów zadaniowych i punktów kontaktowych;
 • Udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach i warsztatach szkoleniowych upowszechniających wiedzę z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej.
Powrót na górę strony