Policja.pl

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

NACZELNIK
podinsp. Marcin MIEŃKOWSKI

ZASTĘPCA NACZELNIKA
nadkom. Magdalena Piwowarczyk

tel. sekret.: (47) 72 159 44
fax sekret.: (47) 72 141 04
e-mail:  pg.bzpe@policja.gov.pl

 

Zadania:

 • Identyfikowanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie obszarów zagrożonych przestępczością gospodarczą oraz dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą na terenie kraju;
 • Opracowywanie i wdrażanie kierunków oraz sposobów skutecznego rozpoznawania, zapobiegania
  i ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym;
 • Inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych
  i dochodzeniowo-śledczych w zakresie właściwości wydziału;
 • Udzielanie wsparcia i bezpośredniej pomocy komórkom organizacyjnym Policji zwalczającym przestępczość gospodarczą w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
 • Prowadzenie krajowej współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i przedstawicielami innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 • Prowadzenie międzynarodowej współpracy z uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości gospodarczej;
 • Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, dotyczących przestępczości gospodarczej;
 • Opiniowanie wniosków o udostępnienie materiałów niejawnych w zakresie metod pracy operacyjnej, stosowanych przez komórki organizacyjne Policji zwalczające przestępczość gospodarczą;
 • Udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych grup roboczych, zespołów zadaniowych
  i  punktów kontaktowych;
 • Udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach i warsztatach szkoleniowych upowszechniających wiedzę z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 • Organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony