Fundusze pomocowe

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Tytuł Projektu: "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112"

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Priorytet II E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług. Porozumienie o dofinansowanie zostało podpisane w dniu 24 lutego 2017 roku.

Wartość projektu: 56 824 315,52 zł, w tym dofinansowanie UE  - 48 090 418,22 zł (84,63%)

Okres realizacji projektu: luty 2017 – luty 2020

Cel projektu:

  • Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez wzrost efektywności współdziałania służb Policji, jak również szeroko rozumianej interakcji z innymi służbami, podmiotami zaangażowanymi we wspólne operacje, oraz obywatelami i przedsiębiorcami.
  • Projekt zapewni zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej w ramach nowych usług komunikacji głosowej i wideo oraz wykorzystania go przez obywateli w ramach publicznych e-usług przyjaznych dla obywatela. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonowania Policji i instytucji będących beneficjentami Systemu Powiadamiania Ratunkowego, czyli instytucji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.
  • W zakresie sprzętowym, celem projektu jest  przejście do zwirtualizowanego środowiska, co poprawi stabilność, odtwarzalność i łatwość integracji rozwiązania w ramach prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej. W chwili obecnej architektura Systemu Zintegrowanej Komunikacji nie umożliwia szerokiego uruchamiania nowych usług oraz skomunikowania go z innymi systemami w celu osiągnięcia przyjaznego interfejsu usług dla użytkowników oraz możliwego do wykorzystania przez obywateli w ramach publicznych e-usług przyjaznych dla obywatela.
  • W ramach projektu zostaną uruchomione m.in. e-usługi dla osób niepełnosprawnych (głuchych), umożliwiających porozumienie się z administracją za pomocą wideokonferencji z udziałem tłumacza języka migowego, kontakt za pomocą SMS z systemem Child Alert. W ramach projektu zostanie zakupiony i wdrożony zintegrowany system teleinformatyczny oraz sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia e-usług. Infrastruktura będzie zlokalizowana w 2 Data Center, umieszczonych w 2 miejscach w Warszawie.

Efekty projektu:

  • E-usługi publiczne, będą dostępne dla wszystkich obywateli, na terenie całego kraju. Projekt swoim oddziaływaniem obejmie możliwie najszerszą grupę osób – potencjalnie wszystkich obywateli, mających dostęp do Internetu (w tym także poprzez urządzenia mobilne). Usługi będą dostępne na terenie całego kraju niezależnie od miejsca przebywania oraz czasu. Ponadto z uwagi na planowane udostępnienie i świadczenie e-usługi dla osób głuchoniemych w komisariatach Policji, z wdrażanych e-usług będą mogły skorzystać również osoby, które nie posiadają indywidualnego Internetu w swoich domach czy na telefonach.
  • Dodatkowo ogólnokrajowy charakter projektu podkreśla fakt uruchomienia usług A2A dla jednostek Straży Pożarnej, CPR, Straży granicznej i Urzędy ds. cudzoziemców, oraz innych jednostek Administracji które będą chciały skorzystać z udostępnianych e-usług i świadczyć na ich podstawie usługi dla swoich beneficjentów. Tak więc Projekt ma charakter ogólnopolski w dwóch aspektach: dostępności e-usług dla wszystkich mieszkańców Polski bez ograniczeń na terenie całego kraju oraz udostępnianie e-usług A2A dla jednostek znajdujących się na terenie całego kraju do świadczenia kolejnych e-usług publicznych.
Powrót na górę strony