Fundusze pomocowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji

W dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policjinr POIS.03.01.00-00-0029/16 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nowe przedsięwzięcie KGP o wartości 102 100 000 zł, ma na celu zwiększenie skuteczności działań Policji w zakresie poprawy/ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na fakt, że nadmierna prędkość stanowi przyczynę ok. 26% wypadków drogowych, w których ginie prawie 40% wszystkich zabitych, prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem drogowym i egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego - w tym określonych limitów prędkości - stanowi jedno ze strategicznych zadań Policji.

Aby główny cel mógł zostać zrealizowany, przedmiotem projektu jest zakup:

 • 600 radiowozów oznakowanych,
 • 140 radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorem,
 • 400 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu,
 • 740 terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego.

Zakupiony sprzęt będzie sukcesywnie kierowany do wszystkich KWP/KSP. Pierwsze dostawy planowane są pod koniec bieżącego roku, ostatnie do końca 2018 r.

Oczekiwanym rezultatem całego przedsięwzięcia jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych o minimum 5% w obszarze oddziaływania projektu.

Wszystkie wydatki ponoszone w projekcie będą kwalifikowalne. Wkład Funduszu Spójności w całkowitych kosztach projektu wynosi 85% i stanowi kwotę 86 785 000 zł. Pozostałe 15 % , czyli 15 315 000 zł , współfinansowane będzie z budżetu państwa.

 

http://augustow.policja.gov.pl/po5/aktualnosci/49477,Nowy-radiowoz-dla-augustowskich-policjantow.html?sid=412aa767c6183a485c40f6df47134007

http://www.suwalki.policja.gov.pl/po3/informacje/aktualnosci/49451,Nowy-radiowoz-w-suwalskiej-komendzie.html

http://www.lomza.policja.gov.pl/po4/aktualnosci/49488,Nowe-radiowozy-w-lomzynskiej-komendzie.html

http://grajewo.policja.gov.pl/po7/aktualnosci/49474,Nowy-radiowoz-w-grajewskiej-komendzie.html?sid=298e02767b2f12e5fb0c40398b64ea9e

http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/82234,Nowe-radiowozy-dla-podkarpackiej-Policji.html

http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/15803,Nowe-radiowozy-w-komendach-powiatowych.html

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/policjanci_otrzymali_kolejne_nowe_pojazdy_sluzbowe

 

 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3

 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku A Komendy Głównej Policji przy ul. Taborowej 33B”

W dniu 28 grudnia podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku A Komendy Głównej Policji przy ul. Taborowej 33B” nr POIS.01.03.01-00-0106/17, w ramach Działania 1.3: Wpieranie efektywności gospodarczej w budynkach, Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie realizowane przez KGP, o wartości 1 440 919,8 zł, ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Warszawy poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

 • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej.
 • Obniżenie kosztów utrzymania obiektu.
 • Poprawę warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby grzewcze oraz oświetlenia. Poprawa efektywności energetycznej będzie skutkować wygenerowaniem oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynku. Kompleksowa modernizacja budynku KGP w Warszawie jest przedsięwzięciem wpływającym na poprawę efektywności energetycznej budynku, przedmiotem jest ulepszenie mające na celu ograniczenie strat energii poprzez:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymianę okien i montaż 148 szt. nawiewników,
 • wymianę drzwi zewnętrznych ,
 • wymianę bram garażowych,
 • wymianę instalacji c.w.u.
 • wymianę instalacji c.o. i węzła ciepłowniczego wraz z regulacją hydrauliczną instalacji po ociepleniu budynku,
 • modernizację oświetlenia na LED i montaż automatyki,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wkład Funduszu Spójności w kwalifikowalnych kosztach projektu wynosi 85% i stanowi kwotę 1 197 395,68 zł. Pozostałe 15% i wydatki niekwalifikowalne współfinansowane będą z budżetu państwa w kwocie 243 524,12 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020.

 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150”

W dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, Wodnej Pani Małgorzata Kubicka, Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP, wspólnie z Panem Arturem Michalskim, Zastępcą Prezesa NFOŚiGW, podpisała umowę o dofinansowanie Projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150” – nr POIS.01.03.01-00-0104/17 w ramach Działania 1.3 Wpieranie efektywności gospodarczej w budynkach Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Koszt realizacji przedsięwzięcia – 8 414 455,35 zł. Wkład Funduszu Spójności w kwalifikowanych kosztach projektu wynosi 85% i stanowi kwotę 6 944 155,49 zł. Pozostałe 15% i wydatki niekwalifikowane współfinansowane będą z budżetu państwa w kwocie
1 470 299,86 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Warszawy poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej.
 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektu.
 3. Poprawę warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby grzewcze oraz oświetlenia. Poprawa efektywności energetycznej będzie skutkować wygenerowaniem oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynku. Kompleksowa modernizacja budynku KGP w Warszawie jest przedsięwzięciem wpływającym na poprawę efektywności energetycznej budynku, przedmiotem jest ulepszenie mające na celu ograniczenie strat energii poprzez:

 • ocieplenie stropodachu nad III piętrem,
 • ocieplenie stropodachu nadbudowy,
 • montaż 1 144 szt. nawiewników,
 • wymianę istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej na nową wyposażoną w układ odzysku ciepła,
 • wymianę instalacji c.w.u.
 • wymianę instalacji c.o. i węzła ciepłowniczego wraz z regulacją hydrauliczną instalacji po ociepleniu budynku,
 • modernizację oświetlenia i montaż automatyki,
 • montaż centralnego systemu zarządzania energią do ogrzewania (BMS).

 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i D Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14

W dniu 23 kwietnia 2019r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, Wodnej Pani Małgorzata Kubicka, Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP przy udziale Pani mł. insp. Katarzyny Anioł-Olejnik, Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji, podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i D Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 nr POIS.01.03.01-00-0105/17 w ramach Działania 1.3 Wpieranie efektywności gospodarczej w budynkach Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie realizowane przez KGP, o wartości 3 973 659,50 zł, ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Warszawy poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej.
 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów.
 3. Poprawę warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby grzewcze oraz oświetlenia. Poprawa efektywności energetycznej będzie skutkować wygenerowaniem oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynków. Kompleksowa modernizacja budynków KGP w Warszawie jest przedsięwzięciem wpływającym na poprawę ich efektywności energetycznej, przedmiotem jest ulepszenie mające na celu ograniczenie strat energii poprzez:

Budynek A:

 • ocieplenie stropu zewnętrznego,
 • ocieplenie stropodachu,
 • montaż nawiewników (156 szt.),
 • wymianę instalacji c.w.u.,
 • wymianę instalacji c.o. (z pozostawieniem wymienionych grzejników i zaworów w sali prób orkiestry) oraz węzła ciepłowniczego wraz z regulacją hydrauliczną instalacji po ociepleniu budynku,
 • modernizację oświetlenia i montaż automatyki, - montaż instalacji fotowoltaicznej.

Budynek D:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymianę okien metalowych oraz montaż nawiewników (90 szt.),
 • wymianę drzwi zewnętrznych,
 • wymianę bram garażowych,
 • wymianę instalacji c.w.u.,
 • regulację hydrauliczną instalacji c.o.,
 • modernizację oświetlenia i montaż automatyki,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wkład Funduszu Spójności w kwalifikowanych kosztach projektu wynosi 85% i stanowi kwotę 3 253 842 zł. Pozostałe 15% i wydatki niekwalifikowane współfinansowane będą z budżetu państwa w kwocie 719 817,50 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2021.

 

"Bezpieczniej na drogach - Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego"

W dniu 18 grudnia 2019 r. pomiędzy Beneficjentem (Komendant Główny Policji) a Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). zawarta została Umowa o Dofinansowanie dla projektu nr POIS.03.01.00-00-0052/19-00 "Bezpieczniej na drogach - Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego".

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PRIORYTET: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T).

Zakres projektu: W ramach projektu przewiduje się zakup 77 pojazdów APRD (Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego) –służących do prowadzenia przez służby ruchu drogowego Policji czynności na miejscach wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych.

Dodatkowymi zadaniami projektu będzie opracowanie studium wykonalności oraz działania promocyjne. Działania promocyjno-informacyjne obejmą zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, zakup tablicy pamiątkowej oraz zakup materiałów promocyjnych (elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, pamięci przenośne nawiązujące do przedmiotu projektu, mini-apteczki samochodowe).

Uzasadnienie: Nowoczesne Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego umożliwią sprawniejsze reagowanie w przypadku wypadków, które zarówno zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jak i samych funkcjonariuszy. Dzięki zakupowi APRD skróceniu ulegnie zarówno długość trwania przeprowadzania czynności procesowych związanych z wypadkami, jak i też ulegnie poprawie ich jakość. Pojazdy APRD umożliwiają przede wszystkim dokładne zbieranie dowodów i ewentualne przesłuchiwanie świadków. Wyposażenie pojazdów APRD w system laserowego pomiaru punktów w przestrzeni do prowadzenia czynności procesowych, w tym oględzin na miejscach wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych, przyczyni się do sprawniejszej likwidacji skutków zdarzeń drogowych poprzez szybkie wykonanie czynności pomiarowych, zwłaszcza w zakresie ujawniania, zabezpieczania i dokumentowania śladów kryminalistycznych.

Wartość projektu: łącznie 41 125 535,00 zł, w tym 85% dofinansowania UE.

Czas trwania: od 05.2019 (opracowanie Studium Wykonalności do wniosku o dofinansowanie) do 01.2021 (konferencja zamykająca projekt).

 

Komenda Główna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez adres e-mail: nadużycia.POIS@miir.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.pois.gov.pl/strony/przeciwdzialanie-naduzyciom/

 

Powrót na górę strony