Fundusze pomocowe

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020

 

 I. Ogólna informacja na temat Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020 - instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. (Żródło: Podręcznik dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FBW, opracowany przez COPE MSWiA)

Celem ogólnym instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylającym decyzję Rady 2007/125/WSiSW, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:

 • zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii, oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
 • Zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Wnioskodawcy projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków FBW ubiegają się o wsparcie na poziomie do 75%.

 

II. Projekty Komendy Głównej Policji zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020
 

Nabór 2/FBW/2016:

 1. Wsparcie modernizacji mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji
 2. Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych
 3. Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych
 4. Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP
 5. Obserwacja transgraniczna
 6. Modernizacja sieci MAN MEWA
 7. Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów
 8. Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą
 9. Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych
 10. Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP
 11. Automatyczny System Identyfikacji Broni kompatybilny z siecią Interpol

Nabór 3/FBW/2017:

 1. Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP
 2. Szkolenia z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych
 3. Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych
 4. Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS)
 5. Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy
 6. Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą
 7. Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych
 8. Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania
 9. Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej
 10. Szkolenie z zakresu doskonalenia metod i form prowadzenia pościgu transgranicznego

Nabór 2/2020/FBW:

 1. Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) - 2 etap

 

Tytuł projektu: "Wsparcie modernizacji mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji"

Wartość projektu: 10 677 358 zł, w tym finansowanie: 8 008 018,50 zł, współfinansowanie: 2 669 339,50 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 11/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt zakłada przebudowę systemu autoryzacji funkcjonariuszy korzystających z mobilnych terminali noszonych – MTN (rezygnacja z kart kryptograficznych na rzecz centralnego systemu nadawania uprawnień); budowę systemu zarządzania urządzeniami pozwalającego automatycznie i w sposób zdalny konfigurować i aktualizować urządzenia; budowę nowej aplikacji Klienta Mobilnego Systemu Wspomagania Dowodzeniem (dostosowanej i dedykowanej dla nowych urządzeń oraz wykorzystującej funkcjonalność nowoczesnych MTN); zakup MTN nowego typu wyposażonych w czytniki kodów na dokumentach (umożliwiające zeskanowanie np. jednowymiarowego kodu kreskowego czy dwuwymiarowego kodu QR lub kodu maszynowego MRZ); przygotowanie kadry trenerów do przeszkolenia funkcjonariuszy, którzy będą korzystać z nowych urządzeń.

 

Tytuł projektu: "Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych"

Wartość projektu: 849 620 zł, w tym finansowanie: 637 215 zł, współfinansowanie 212 405 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 9/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. W ramach projektu zostanie zwiększony potencjał negocjacyjny negocjatorów policyjnych poprzez zakup specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych w dwóch modelach oraz przeszkolenie negocjatorów w zakresie komunikacji przy użyciu tych specjalistycznych narzędzi. Dzięki temu rozwiązaniu skróci się czas przekazywania informacji pomiędzy członkami zespołu negocjacyjnego a dowodzącym działaniami policyjnymi, co przełoży się na skrócony czas podjęcia działań zapobiegawczych niezbędnych podczas reakcji w sytuacjach kryzysowych, podczas których sprawca deklaruje chęć podjęcia działań przestępczych związanych z wzięciem i przetrzymywaniem zakładników, groźbą użycia przez sprawcę broni lub niebezpiecznego narzędzia albo materiału w stosunku do osób i mienia. Wskazane urządzenie pozwoli także na poprawę komunikacji z samym sprawcą incydentu.

 

Tytuł projektu: "Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych"

Wartość projektu: 3 985 750 zł, w tym finansowanie 2 989 312,50 zł, współfinansowanie 996 437,50 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie Finansowe nr 10/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt obejmuje zwiększenie liczby licencji na użytkowane w Policji oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej (wraz z rozszerzeniem funkcjonalności) dla komórek ds. analizy kryminalnej KGP/KWP/KSP oraz WAK CBŚP i BSWP, które będą przypisane do zakupionych w ramach projektu wysokowydajnych stanowisk komputerowych. Projekt zakłada również zakup serwera, licencji serwer i klient oprogramowania do analizy danych retencyjnych GSM umożliwiające wykonanie analiz komunikacji między abonentami i analizę geoprzestrzenną w stopniu podstawowym, posiadające wspólny standard wymiany danych geoprzestrzennych z zakupywanym oprogramowaniem do analizy geoprzestrzennej w przypadku konieczności wykonania zaawansowanych analiz. Planowany jest także zakup urządzenia pamięci masowej (NAS) pracującego w sieci PSTD umożliwiającego uzyskiwanie dostępu do danych geometrycznych i dydaktycznych dystrybuowanych centralnie. Projekt zakłada również przeszkolenie użytkowników końcowych w zakresie wykonywania analiz geoprzestrzennych. Efektami tych działań będą: większe możliwości pozyskiwania oraz gromadzenia informacji niezbędnych do analizy strategicznej i operacyjnej opartej na tych danych, skrócenie czasu sporządzania analiz, mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu oraz niepełnego przedstawienia wyniku na mapach, większa liczba przestrzennych analiz do wykorzystywania w działaniach Policji.

 

Tytuł projektu: "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP"

Wartość projektu: 477 620 zł, w tym finansowanie: 358 215 zł, współfinansowanie: 119 405 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 7/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt zakłada zapewnienie 17-tu Zarządom Terenowym CBŚP łączności z Europolem poprzez: rozbudowę infrastruktury sieciowej (podlegającą akredytacji przez ABW), adaptację pomieszczeń oraz uruchomienie stanowisk dostępowych w każdej jednostce. Wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych zostaną przeprowadzone odpowiednie szkolenia: dla kadry etatowej z zakresu produktów i usług Europolu, dla użytkowników końcowych z zakresu obsługi aplikacji SIENA i systemu EIS oraz certyfikowane szkolenie Train-the-Trainer dla przyszłych trenerów SIENA/EIS.

 

Tytuł projektu: "Obserwacja transgraniczna"

Wartość projektu: 6 549 086 zł, w tym finansowanie: 4 911 814 zł, współfinansowanie: 1 637 272 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 13/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt zakłada: zwiększenie stopnia wykorzystania przez polską Policję środków technicznych i metod stosowanych w procesie obserwacji transgranicznej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do prowadzenia i dokumentowania obserwacji, podniesienie możliwości personalnych funkcjonariuszy (szkolenia), jak również skonkretyzowanie schematów współdziałania zgodnie z zapisami w Konwencji Schengen; udoskonalenie systemu koordynacji obserwacji transgranicznej, podniesienie wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy w zakresie wykorzystania systemów wsparcia techniki operacyjnej, szybkiego reagowania oraz współpracy z BMWP KGP oraz Biurem SIRENE. Usprawnienie wspólnych działań ze Strażą Graniczną podczas bezpośredniej współpracy przygranicznej; przeprowadzenie kaskadowych szkoleń z wykonywania dokumentacji foto-audio-video w okresie utrzymania projektu w ramach własnych przedsięwzięć szkoleniowych; wypracowanie najlepszych i najskuteczniejszych sposobów zapobiegania przestępczości transgranicznej podczas wspólnych działań Policji polskiej i krajów UE oraz Straży Granicznej.

 

Tytuł projektu: "Modernizacja sieci MAN MEWA"

Wartość projektu: 2 145 000 zł, w tym finansowanie: 1 608 750 zł, współfinansowanie: 536.250 zł.    

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 12/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt obejmuje działania zmierzające do zwiększenia niezawodnego dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej MAN, która utrzymuje łączność Policyjnych Centrów Przetwarzania Danych na terenie Warszawy. Realizacja projektu umożliwi także dostęp Policji i innym uprawnionym podmiotom administracji państwowej do zasobów informatycznych utrzymywanych przez Policję, w tym systemów podmiotów zewnętrznych. Realizacja założeń projektu zagwarantuje: niezależność dostępu do systemów policyjnych w przypadku awarii włókna światłowodowego lub pośredniego węzła sieci, z wykorzystaniem którego świadczone są usługi; zwiększenie przepustowości szkieletu sieci ze względu na zastosowanie interfejsów Ethernet 40 Gb/s w szkielecie; wysoką dostępność zasobów w policyjnych ośrodkach przetwarzania danych oraz usług realizowanych przez sieć; zwiększenie ilości portów dostępowych Ethernet 1 Gb/s; możliwość realizacji usług dostępowych na interfejsach dostępowych Ethernet 10 Gb/s; możliwość zwiększenia liczby ruchu sieciowego do systemów policyjnych oraz wpisów i sprawdzeń w Krajowym Systemie Informatycznym.

 

Tytuł projektu: "Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów"

Wartość projektu: 5 457 000 zł, w tym finansowanie: 4 092 750 zł, współfinansowanie: 1 364 250 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 14/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt zakłada zakup narzędzia dla Policji, satysfakcjonującego pod względem technologicznym. Zadaniem projektowanego rozwiązania będzie wdrożenie rozwiązań informatycznych polegających na zastąpieniu opisu śladów i przedmiotów zabezpieczonych przez funkcjonariuszy Policji oznaczaniem kodem graficznym QR (ang. Quick Response Code-alfanumeryczny matrycowy kod graficzny) wygenerowanym przy wykorzystaniu systemu ERCDŚ. Wygenerowany kod będzie drukowany na wykazie dowodów rzeczowych oraz na specjalnej etykiecie samoprzylepnej i umieszczany na opakowania śladów/dowodów. Ponadto każdy technik kryminalistyki i inny funkcjonariusz będzie miał możliwość wygenerowania i wydrukowania kodu kreskowego „Barcode” identyfikującego tego Policjanta i naklejenia go na metryczkę lub opakowanie zabezpieczonego przez siebie śladu lub przedmiotu. Wydrukowany kod, także na specjalnej etykiecie samoprzylepnej, zastąpi stosowany dotychczas lak lub silikon.

 

Tytuł projektu: "Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą"

Wartość projektu: 1 423 100 zł, w tym finansowanie 1 067 325 zł, współfinansowanie 355 775 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 8/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Celem projektu jest znaczące zwiększenie możliwości zwalczania przestępstw komputerowych, cyberprzestępczości oraz przestępczości zorganizowanej poprzez budowę zintegrowanego centralnego systemu informacji o plikach (haszach) związanych z działalnością przestępczą (zwanego dalej Centralnym Systemem Haszy – CSH). Budowa systemu ma na celu gromadzenie w specjalnej bazie haszy plików zawierających treści przestępcze np. pedofilskie. Baza zostanie wykorzystana w codziennej analizie i pozwoli na natychmiastową identyfikację cyfrowych treści przestępczych, które znajdują się już w bazie oraz identyfikację plików, których analiza jest zbędna z uwagi na to, że nie zawierają one istotnych z punktu widzenia informatyki śledczej danych. Powyższe wpłynie na znaczące skrócenie czasu pracy organów ścigania w odniesieniu do analiz informatycznych przy jednoczesnym wielokrotnym wzroście ich skuteczności. System pozwoli także na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych (opartych na haszach). Zostanie również przeprowadzone szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania budowanego systemu CSH, rozszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej najnowszych trendów informatyki śledczej, przestrzegania nowej procedury i rozwoju umiejętności analizy śledczej w tym zakresie.

 

Tytuł projektu: "Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych"

Wartość projektu: 2 739 200 zł, w tym finansowanie 2 054 400 zł, współfinansowanie 684 800 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 15/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Celem projektu jest opracowanie dedykowanego, kompleksowego i zautomatyzowanego oprogramowania pozwalającego na jak najszybsze i najpełniejsze zabezpieczanie danych cyfrowych (poprzez tworzenie kopii binarnych oraz zabezpieczanie śladów ulotnych) na miejscu zdarzenia przy użyciu nowatorskich metod „sifting collectors” oraz „rapid sampling”. Oprogramowanie pozwoli również na zabezpieczanie szeregu danych ulotnych oraz na ich natychmiastową wstępną analizę. W efekcie realizowanego projektu powstanie nowoczesne narzędzie informatyczne, które w sposób znaczący zwiększy efektywność i zakres zabezpieczanych przez organy ścigania danych cyfrowych. W celu wdrożenia innowacyjnego oprogramowania niezbędne będzie podniesienie kompetencji pracowników i funkcjonariuszy organów ścigania w tym zakresie poprzez przeprowadzenie szkolenia.

 

Tytuł projektu: "Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP"

Wartość projektu: 20 068 849 zł, w tym finansowanie 15 051 637 zł, współfinansowanie 5 017 212 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie Finansowe nr 20/PL/2017/FBW podpisane 6 listopada 2017 r. Projekt zakłada wdrożenie: wysokowydajnego systemu dedykowanego do pozyskiwania i analizy danych między innymi przesyłanych przez sieci komputerowe oraz zapisanych w urządzeniach mobilnych i komputerowych; 3-ch mobilnych laboratoriów taktycznych, umożliwiających pobieranie i analizę danych w trakcie działań w sposób zgodny z zasadami informatyki śledczej; 18-tu zestawów urządzeń nowej generacji do pobierania informacji,  umożliwiających terenowym jednostkom oraz centrali CBŚP pozyskiwanie i analizę danych z nowoczesnych urządzeń mobilnych (zatrzymanych/przejętych). Wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące techniki i nowoczesnego podejścia do gromadzenia informacji oraz nauka obsługi systemów i programów.

 

Tytuł projektu: "Automatyczny System Identyfikacji Broni kompatybilny z siecią Interpol"

Wartość projektu: 11 919 257 zł, w tym finansowanie 8 939 443 zł, współfinansowanie 2 979 814 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie Finansowe nr 19/PL/2017/FBW podpisane 6 listopada 2017 r. Projekt zakłada zakup narzędzia dla Policji, satysfakcjonującego pod względem technologicznym i funkcjonalnym, kompatybilnego z systemem IBIN (INTERPOL Ballistic Information Network). Urządzenie, którego podstawą jest nowoczesna platforma zbierająca i przechowująca cyfrowe obrazy pocisków i łusek oraz dokonująca zautomatyzowanych przeszukań w technologii 3D, dzięki czemu prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanego wyniku jest znacznie większe niż w tradycyjnej. Serwery bazodanowe systemu są w stanie zarejestrować kilkaset tysięcy obrazów łusek i pocisków. System będzie w pełni zgodny z wymogami technicznymi sieci wymiany IBIN.

 

Tytuł projektu: "Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP"

Wartość projektu: 3 484 407 zł, w tym finansowanie 2 613 305,25 zł, współfinansowanie 871 101,75 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie Finansowe nr 53/PL/2018/FBW podpisane 25 maja 2018 r. Projekt zakłada poprawę efektywności działania w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym, przyczyniając się do wzrostu zdolności Państwa w ochronie swoich obywateli. Projekt podzielony jest na bloki, które w połączeniu będą stanowić całość w przypadku prowadzenia działań bojowych lub zdarzeń kryzysowych. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP planuje przeprowadzać cykle szkoleń na obiektach transportu zbiorowego, szkolenia podnoszące umiejętności strzeleckie oraz wypracować procedury prowadzenia działań bojowych z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. W ramach projektu zostaną wypracowywane/ doprecyzowane rozwiązania taktyczne, będą również ćwiczone procedury mające na celu pomoc ludziom dotkniętym działaniami terrorystycznymi. BOA KGP po nabyciu nowych umiejętności będzie je rozpowszechniać i propagować, także w związku ze swoimi zadaniami opiniodawczo/analitycznymi dotyczącymi różnych aspektów zwalczania terroryzmu. Będzie również wdrażała swoje doświadczenia w proces szkolenia wszystkich policyjnych jednostek antyterrorystycznych.

 

Tytuł projektu: "Szkolenia z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych"

Wartość projektu: 556 100 zł, w tym finansowanie: 417 075 zł, współfinansowanie: 417 075 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 54/PL/2018/FBW podpisane 25 maja 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie potencjału w wykonywaniu analiz operacyjnych i strategicznych w oparciu o dane geoprzestrzenne. Projekt obejmuje przeszkolenie 72 funkcjonariuszy komórek ds. analizy kryminalnej w KGP/KWP/KSP oraz CBŚP w zakresie pracy z oprogramowaniem ArcGIS. Efektami tych działań będą: wyższe umiejętności gromadzenia i przetwarzania danych geoprzestrzennych niezbędnych do analizy strategicznej i operacyjnej opartej na tych danych, skrócenie czasu sporządzania analiz, większa liczba przestrzennych analiz do wykorzystywania w działaniach Policji.

 

Tytuł projektu: "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych"

Wartość projektu: 1 734 250,65 zł, w tym finansowanie: 1 300 687,98 zł, współfinansowanie: 433 562,66 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 59/PL/2018/FBW podpisane 14 czerwca 2018 r. Projekt zakłada przeszkolenie 308 funkcjonariuszy OPP/SPPP w zakresie teoretycznym i praktycznym dotyczącym taktyki pododdziałów zwartych Policji oraz działań pościgowych i taktyki poruszania się w terenie otwartym. Szkolenia zostaną przeprowadzone w oparciu o bazę szkół Policji. Szkoleni funkcjonariusze będą wywodzić się z zespołów szkolenia, dowódców plutonów i dowódców drużyn. W drugiej kolejności projekt zakłada przeprowadzenie 3 ćwiczeń praktycznych z w/w zakresu, każde w sile min. 1 batalionu. W ćwiczeniach wezmą udział funkcjonariusze, którzy zostali przeszkoleni w pierwszym etapie oraz funkcjonariusze przeszkoleni przez nich w formie kaskadowej z powyższego zakresu. Każde z ćwiczeń jest przewidziane na pięć dni i przeszkolonych zostanie łącznie 1128 osób. Na potrzeby realizacji szkoleń zostanie zakupiony sprzęt tj:. busole, noktowizory, protraktory oraz kamery termowizyjne.

 

Tytuł projektu: "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS)"

Wartość projektu: 3 143 783,00 zł, w tym finansowanie wynoszące 100% wartości projektu: 3 143 783,00 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 58/PL/2018/FBW podpisane 14 czerwca 2018 r. Projekt przewiduje zakup serwerów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do modernizacji platformy sprzętowej, jak również przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych i językowych dla personelu zaangażowanego w obsługę systemów SIS/VIS. Planowane są również działania w zakresie dodatkowego wynagrodzenia dla osób bezpośrednio obsługujących i nadzorujących działanie tych systemów. Projekt przyczyni się do zapewnienia niezawodności systemów SIS/VIS zgodnie z wymaganymi standardami Unii Europejskiej.

 

Tytuł projektu: "Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy"

Wartość projektu: 2 140 000,00 zł, w tym finansowanie:1 605 000,00 zł, współfinansowanie: 535 000,00 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 52/PL/2018/FBW podpisane 25 maja 2018 r. Przedmiotem projektu jest organizacja 12 specjalistycznych szkoleń z zakresu informatyki śledczej skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników wyspecjalizowanych komórek zajmujących się walką z cyberprzestępczością. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zdolności służb w walce z przestępczością „tradycyjną”, transgraniczną i zorganizowaną w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony dorobku wypracowanego przez poszczególne kraje UE. Efektem odbytych szkoleń będzie zwiększenie wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy, w szczególności w zakresie informatyki śledczej i wykorzystania specjalistycznych narzędzi oraz oprogramowania. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczy się pozyskiwać informacje niedostępne dla tradycyjnych metod śledczych i przyczyni się w ten sposób do szybszego i, co za tym idzie, skuteczniejszego reagowania na zagrożenia. W ramach projektu zostaną przeszkolone 593 osoby.

 

Tytuł projektu: "Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą"

Wartość projektu: 1 423 100 zł, w tym finansowanie: 1 067 325 zł, współfinansowanie: 355 775 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 8/PL/2018/FBW podpisane 30 maja 2018 r. Celem projektu jest budowa zintegrowanego, centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą ma na celu gromadzenie w specjalnej bazie haszy plików zawierających treści przestępcze np. pedofilskie. Baza zostanie wykorzystana w codziennej analizie i pozwoli na natychmiastową identyfikację cyfrowych treści przestępczych, które znajdują się już w bazie. Powyższe wpłynie na znaczące skrócenie czasu pracy analityków śledczych przy jednoczesnym wielokrotnym wzroście ich skuteczności. System pozwoli także na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych (opartych na haszach). Efektem projektu będzie powstanie nowoczesnego systemu informatycznego, który w sposób znaczący zwiększy efektywność zwalczania przestępstw komputerowych lub innych przestępstw gdzie nastąpi lub będzie możliwe zabezpieczenie cyfrowych danych.

 

Tytuł projektu: "Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych"

 Wartość projektu: 2 739 200 zł, w tym finansowanie: 2 054 400 zł, współfinansowanie: 684 800 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 15/PL/2018/FBW podpisane 30 maja 2018 r. Celem projektu jest budowa zupełnie nowego, innowacyjnego oprogramowania teleinformatycznego, które pozwoli na zabezpieczenie danych cyfrowych na miejscu zdarzenia w czasie znacznie krótszym niż pozwalają na to obecne stosowane rozwiązania. W założeniu szacuje się, że metoda ta pozwoli na wykonanie kopii nośnika – np. dysku twardego w czasie od 3 do 13 razy krótszym niż w przypadku wykonywania pełnej kopii binarnej, jak ma to miejsce obecnie. Oprogramowanie będzie posiadać możliwość rozbudowy w oparciu o dodatkowe moduły, w zależności od potrzeb jakie będą w przyszłości. Dodatkowo interfejs programu ma zostać zaprojektowany w dwóch trybach – dla zaawansowanego użytkownika oraz w trybie uproszczonym, tak aby zwiększyć grono odbiorców programu. Oprogramowanie docelowo będzie mogło działać np. na przenośnych dyskach zewnętrznych o dużej pojemności.

 

Tytuł projektu: "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania"

Wartość projektu: 4 615 755 zł, w tym finansowanie 3 461 816 zł, współfinansowanie 1 153 939 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 50/PL/2018/FBW podpisane 22 maja  2017 r. Projekt zakłada opracowanie zasad udzielania wsparcia zespołowi bojowemu Zarządu III CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania podczas działań bojowych, weryfikację w warunkach poligonowych odzwierciedlających polskie realia urbanistyczno-architektoniczne taktyki odwróconego wektora działania podczas działań bojowych, szkolenia doskonalące dla funkcjonariuszy zespołu bojowego Zarządu III CBŚP z zakresu taktyki w terenie otwartym/ taktyki w terenie miejskim/ofensywnego użycia pojazdów, przeszkolenie funkcjonariuszy operacyjnych CBŚP z zakresu taktyki odwróconego wektora działania podczas działań bojowych, manewry zgrywające współdziałanie operacyjnych komórek organizacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania podczas działań bojowych.

 

Tytuł projektu: "Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej"

Wartość projektu: 1 417 750 zł, w tym finansowanie 1 063 312,50 zł, współfinansowanie 354 437,50 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 63/PL/2018/FBW podpisane 10 sierpnia 2018 r. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji pracowników pracowni komputerowych wojewódzkich Laboratoriów Kryminalistycznych oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz międzynarodowych grup przestępczych, poprzez stworzenie wyprofilowanego kierunku studiów podyplomowych z udziałem szkół wyższych oraz udział w dwóch wysokospecjalistycznych szkoleniach. Z uwagi na dynamiczny rozwój technologii informatycznych konieczne jest stałe podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy niezbędnej do skutecznego wykrywania nowych metod i narzędzi stosowanych przez przestępców.

 

Tytuł projektu: "Szkolenie z zakresu doskonalenia metod i form prowadzenia pościgu transgranicznego"

Wartość projektu: 1 782 000  zł, w tym finansowanie: 1 336 500  zł, współfinansowanie: 445 500  zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 62/PL/2018 /FBW dla projektu PL/2018/PR/0062  zostało podpisane w dniu 20 lipca 2018 r. Celem projektu jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu doskonalenia metod i form prowadzenia pościgu transgranicznego dla policjantów ruchu drogowego, które przyczyni się do poszerzenia wiedzy funkcjonariuszy w zakresie znajomości procedur międzynarodowych oraz podniesie ich praktyczne umiejętności kierowania pojazdami służbowymi. Pozyskana przez policjantów wiedza i nabyte umiejętności wykorzystywane będą przez nich między innymi do zwalczania przestępczości zorganizowanej międzynarodowej i krajowej.

 

Tytuł projektu: "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) – 2 etap"

Wartość projektu: 5 060 876,00 zł, w tym finansowanie wynoszące 100% wartości projektu: 5 060 876,00 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie Finansowe nr 93/PL/2020/FBW podpisane 10.08.2020 r.

Projekt rozpoczął się 01.07.2020 r. i potrwa do 30.06.2022 r. Jego celem jest utrzymanie jakości i niezawodności funkcjonowania systemów SIS/VIS zgodnie z wymaganymi standardami Unii Europejskiej, m.in. w związku z przyjęciem pakietu reform dotyczących systemów SIS i VIS, powodujących konieczność wprowadzenia do systemów krajowych nowych funkcjonalności.

Projekt przewiduje zakup serwerów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do modernizacji platformy sprzętowej, jak również przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych i językowych dla personelu zaangażowanego w obsługę systemów SIS/VIS. Planowane są również działania w zakresie dodatkowego wynagrodzenia dla osób bezpośrednio obsługujących i nadzorujących działanie tych systemów.

 

 • Policja 997
  Policja 997

 

Wróć na początek strony.

 

Powrót na górę strony