Fundusze pomocowe

Program Komisji Europejskiej Hercule III

I. Ogólne informacje na temat programu.

Celem ogólnym programu Hercule jest ochrona interesów finansowych UE poprzez wspieranie działań mających na celu zwalczanie nieprawidłowości, nadużyć finansowych i korupcji wpływających na budżet UE. Programem zarządza Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Program Hercule I rozpoczął się w 2004 r. (Decyzja 804/2004/WE) i został przedłużony w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (Decyzja 878/2007/WE) dając początek Hercule II (2007-2013). Bieżący program Hercule III (2014-2020) został ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 250/2014.  Program Hercule ma na celu wspieranie wysiłków KE i Państw Członkowskich UE w następujących obszarach:

  • zwalczanie oszustw i innych nielegalnych działań wpływających na budżet UE;
  • wzajemna pomoc administracyjna w sprawach celnych;

Zgłaszanie przez Państwa Członkowskie UE nieprawidłowości dotyczących funduszy unijnych.

Hercule III dysponuje całkowitym budżetem w wysokości 104,9 mln Euro. Z programu Hercule możliwe jest dofinansowanie działań mających na celu wzmocnienie zdolności operacyjnej i technicznej właściwych organów Państw Członkowskich UE do prowadzenia dochodzeń w sprawie działań na szkodę budżetu UE.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup sprzętu technicznego oraz działania szkoleniowe. Może być tez przeznaczone na wsparcie organów krajowych w dzieleniu się najlepszymi praktykami poprzez seminaria i konferencje, na organizację specjalistycznych szkoleń mających na celu poprawę i aktualizację umiejętności kryminalistycznych i analitycznych pracowników organów ścigania.

Wnioskodawcy projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków FBW ubiegają się o wsparcie na poziomie do 80%.

II. Projekt Komendy Głównej Policji w ramach programu.

Tytuł projektu: Implementation of IT tool for analysis of large volumes of data stored on various electronic devices (Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych)

Wartość projektu (netto): 395 200 EUR (= 1 703 983,84 zł),

Wartość grantu (netto): 355 680 EUR, w tym dofinansowanie wynoszące 90% kwalifikowalnych środków netto: 1 533 585 zł

Ogólna charakterystyka projektu: Umowa Grantowa nr 831505 - CIIB-LargeVolDatAn podpisana 19 grudnia 2018 r.

Projekt zakończył się 31.12.2020 r. i w jego efekcie zakupiono 36 licencji oprogramowania do analizy oraz przeszkolono z zakresu ich użytkowania 76 analityków z Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Głównej Policji oraz Komend Wojewódzkich Policji.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału Policji, dotyczącego efektywnego dokonywania analiz kryminalnych opartych na danych z zabezpieczonych nośników cyfrowych, co przełoży się bezpośrednio na usprawnienie prowadzonych działań przeciwko sprawcom przestępstw, szczególnie godzących w interesy ekonomiczne państw członkowskich UE.

Cel ten został osiągnięty poprzez wyposażenie komórek analizy kryminalnej w Policji w nowoczesne narzędzie analityczne oraz podniesienie umiejętności funkcjonariuszy policji wykonujących analizy kryminalne poprzez ich specjalistyczne szkolenie potwierdzone certyfikatem lub innym równorzędnym dokumentem. Przełoży się to na zwiększenie efektywności sprawach podjętych w wyniku powiadomień przekazywanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Efektem tego procesu będzie przyspieszenie wykonywania analiz kryminalnych w wielowątkowych i skomplikowanych sprawach związanych z przestępczością ekonomiczną oraz optymalizacja sił i środków przeznaczonych na ich wykonanie.

Powrót na górę strony