Fundusze pomocowe

Sektorowy Program Operacyjny Transport

                  

I. Ogólna informacja na temat Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO TRANSPORT) jest jednym z siedmiu Programów Operacyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 - 2006. Sektorowy Program Operacyjny Transport określa kierunki, priorytety, działania a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozwój transportu. Realizacja programu jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), wysokość współfinansowania wynosi do 75% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – pozostałe 25% stanowi wkład własny Beneficjenta.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport dofinansowaniem objęto m.in. obszar o nazwie „Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa”. Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie tej dziedziny w latach 2004 – 2006 wyniósł 680, 3mln EUR. Wśród grona beneficjentów Działania 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymieniono Komendę Główną Policji.

Komenda Główna Policji w ramach Działania 2.3 SPO TRANSPORT zgłosiła pięć projektów, mających na celu poprawę skuteczności działań prewencyjnych Policji Ruchu Drogowego. Projekty Policji mają służyć realizacji założeń i celów Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program GAMBIT 2000. Projekty są zgodne z założeniami polityki transportowej Unii Europejskiej (Biała Księga Polityki Transportowej UE), której głównym celem jest zmniejszenie zabitych na drogach do 50% do roku 2010.

 

II. Projekty Komendy Głównej Policji zrealizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Tytuł projektu: Wyposażenie Policji w urządzenia do wykrywania środków działających podobnie do alkoholu u kierowców” nr SPOT/2.3.2/85/04

Łączna wartość projektu: 2 793 770, 00 PLN, w tym: dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 095 327, 50 PLN, współfinansowanie: 698 442, 50 PLN.

Projekt obejmuje:

 • zakup 70000 urządzeń do wykrywania środków działających podobnie do alkoholu u kierowców (opiaty, amfetamina, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny), tzw. narkotesty

Projekt przyczyni się do:

 • doposażenia jednostek Policji w urządzenia kontrolne, umożliwiające przeprowadzenie badań na obecność środków działających podobnie do alkoholu u kierowców;
 • poznania, na podstawie przeprowadzonych kontroli, skali zjawiska używania przez kierowców środków działających podobnie do alkoholu;
 • ograniczenia przypadków kierowania pojazdami przez osoby, które są po użyciu środków działających podobnie do alkoholu. Tym samym z ruchu zostaną wyeliminowani ci kierujący, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i należą do grupy potencjalnych sprawców wypadków drogowych.

2. Tytuł projektu: Doposażenie Policji w urządzenia rejestrujące zachowanie kierowców zamontowane na radiowozach” nr SPOT/2.3.2/86/04

Łączna wartość projektu: 1 438 977, 80 PLN, w tym: dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 077 732, 75 PLN, współfinansowanie: 361 245, 05 PLN.

Projekt obejmuje:

 • zakup 10 urządzeń rejestrujących zachowanie kierowców zamontowanych na radiowozach, tzw. wideorejestratorów;
 • 10 radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych

Projekt przyczyni się do:

 • doposażenia Policji w zestawy urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu zamontowane na radiowozach;
 • objęcia dynamicznym nadzorem większej liczby odcinków dróg i kierujących pojazdami;
 • zwiększenia zasięgu oddziaływania prewencyjnego na kierowców;
 • podniesienia skuteczności ścigania sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego;
 • zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

3. Tytuł projektu: Rozbudowa Systemu Realizującego SEWIK” nr SPOT/2.3.2/87/04

Łączna wartość projektu: 19 982 890, 00 PLN, w tym: dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 834 900, 22 PLN, współfinansowanie: 5 147 989, 78 PLN.

Projekt obejmuje:

 • rozbudowę hurtowni danych systemu Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (KSIP) i Systemu Wsparcia Informatycznego Służb Ruchu Drogowego (SWRD);
 • rozbudowę centralnego zasobu SWRD;
 • zakup 2313 Mobilnych Terminali Noszonych.

Projekt przyczyni się do:

 • poprawy efektywności procesu przetwarzania informacji o zdarzeniach w ruchu drogowym;
 • ułatwienia analizy i oceny stanu bezpieczeństwa na drogach;
 • poprawy bezpieczeństwa na drogach na obszarze Polski;
 • zmniejszenia liczby wypadków drogowych;
 • zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych;
 • przekazywania dokładniejszych danych dotyczących zdarzeń drogowych, włącznie z podaniem współrzędnych geograficznych miejsca zdarzeń;
 • usprawnienia współpracy i wymiany informacji z podmiotami i instytucjami uprawnionymi, takimi jak służby utrzymania dróg, zakłady ubezpieczeniowe itp.
 • podniesienia skuteczności ścigania sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego.

4. Tytuł projektu: Wyposażenie jednostek Policji w urządzenia do wykrywania alkoholu w organizmie kierującego” nr SPOT/2.3.2/88/04

Łączna wartość projektu: 2 379 000, 00 PLN, w tym: dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 784 250, 00 PLN, współfinansowanie: 594 750, 00 PLN.

Projekt obejmuje:

 • zakup 1000 urządzenia do wykrywania alkoholu w organizmie kierującego, tzw. alkotestów

Projekt przyczyni się do:

 • zwiększenie częstotliwości kontroli trzeźwości;
 • zwiększenie liczby ujawnionych kierowców prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu;
 • wytworzenia w społeczeństwie świadomości nieuchronności kontroli trzeźwości, co w konsekwencji spowoduje spadek liczby osób, które zdecydują się na kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu;
 • poznania, na podstawie przeprowadzonych kontroli, skali zjawiska kierowania pojazdami przez kierowców, którzy wcześniej spożywali alkohol;
 • ograniczenia przypadków kierowania pojazdami przez osoby, które są po użyciu alkoholu. Tym samym do wyeliminowana kierujących, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i należą do grupy potencjalnych sprawców wypadków drogowych.

 


Łączna wartość projektów: 26 594 637, 80 PLN, w tym:

- dofinansowanie w ramach SPOT ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 19 792 210, 47 PLN;
- współfinansowanie: 6 802 427, 33 PLN.

 


Sprzęt zakupiony w ramach powyższych projektów został przekazany do komend wojewódzkich Policji

oraz do Komendy Stołecznej Policji.

 

Powrót na górę strony