Fundusze pomocowe

Fundusz Schengen

I. Ogólna informacja na temat Funduszu Schengen

Fundusz Schengen został oddany do dyspozycji nowych państw członkowskich - Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier - w celu sfinansowania działań na nowych granicach zewnętrznych Unii Europejskiej wprowadzających w życie dorobek Schengen.

Podstawę przyznania środków Funduszu Schengen stanowił art. 35 Traktatu Akcesyjnego oraz Decyzja Finansowa Komisji Europejskiej, podejmowana corocznie na podstawie Programu Indykatywnego (3 edycje 2004, 2005, 2006). Komenda Główna Policji była jednym z beneficjentów Funduszu Schengen.

Przed przystąpieniem do Układu Schengen infrastruktura teletransmisyjna niezbędna do przesyłania danych oraz policyjne systemy informatyczne musiały uzyskać odpowiednią wydajność, dostępność, a także spełnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Konwencji Wykonawczej Schengen i zaleceniami Komisji Europejskiej (zalecenia grupy SIS Tech, dokument Feasibility Study, Katalog Schengen - System Informacyjny Schengen, SIRENE: Zalecenia i Dobre Praktyki z grudnia 2002 r. opracowany przez Grupę Roboczą ds. Ewaluacji Schengen powołaną Decyzją Rady z dnia 28 maja 2001 r. (8881/01 - SCH -EVAL 17, COMDC 371 etc.).  

Działania zrealizowane w ramach Funduszu Schengen miały charakter inwestycyjny i szkoleniowo - doradczy.

Fundusz Schengen - w przypadku Policji – miał na celu sfinansowanie:

• przygotowania zasobów centralnych przetwarzających danych podlegających Systemowi Informacyjnemu Schengen (SIS I i SIS II);

• wybudowania infrastruktury teleinformatycznej dla jednostek Policji wszystkich szczebli;

• dostarczenia policjantom stanowisk komputerowych, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych;

• przygotowania procedur, infrastruktury teleinformatycznej oraz personelu polskiego Biura SIRENE.

Zasady zarządzania i monitorowania środków Funduszu Schengen zostały określone w Decyzji Komisji Europejskiej nr C(2004)248 z dnia 5 lutego 2004 r. Międzyresortowy Zespół do Spraw Wykorzystania Środków w Ramach Funduszu Schengen dokonywał wyboru projektów przeznaczonych do sfinansowania w ramach środków Funduszu Schengen.

Finansowanie projektów następowało w oparciu o procedurę rezerwy celowej budżetu państwa. Roczne transze przekazywane przez Komisję Europejską stanowiły dochód budżetu państwa. Projekty były finansowane w 100 %  z Instrumentu Finansowego Schengen.

II. Projekty Komendy Głównej Policji zrealizowane w ramach Funduszu Schengen

Komenda Główna Policji uczestniczyła w trzech edycjach Funduszu Schengen (2004, 2005, 2006). Większość realizowanych projektów stanowiły projekty inwestycyjne, polegające na zakupie wszelkiego rodzaju sprzętu operacyjnego (np. sprzęt laboratoryjny, narzędzia wykrywcze, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla Systemu Informacyjnego Schengen – SIS II). Wielkość pozyskanych środków pomocowych z Funduszu Schengen wyniosła 317.185.979,00 PLN. Kilka działań zgłoszonych i zatwierdzonych w ramach projektów Funduszu Schengen było realizowanych z udziałem środków budżetowych w łącznej kwocie: 8.976.873,00 PLN. Komenda Główna Policji w latach 2004 – 2007 zrealizowała 10 projektów.

Projekty w podziale na edycje:

1. Edycja 2004

Tytuł projektu: Upowszechnienie dostępu do zasobów SIS dla jednostek Policji szczebla podstawowego.

Łączna wartość projektu: 65.421.413,00 PLN, w tym Fundusz Schengen: 65.194.645,00 PLN, środki budżetowe: 226.768,00 PLN.

Projekt obejmował:

• rozbudowę sieci regionalnych;

• doposażenie ogólnopolskiej policyjnej sieci teletransmisyjnej POLWAN;

• upowszechnienie dostępu do baz danych działających w systemie Schengen /stanowiska komputerowe/.

2. Edycja 2005

Tytuły projektów:

• Przygotowanie centralnych systemów informatycznych do realizacji wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen;

• Organizacja Bezpiecznego Trybu Uwierzytelniania Użytkowników (BTUU) w systemie SIS;

• Upowszechnienie dostępu do zasobów SIS dla jednostek wszystkich szczebli służbowych;

• Utworzenie polskiej komórki SIRENE;

• Przygotowanie programów edukacyjnych oraz budowa i wdrożenie aplikacji wspomagających nauczanie.

Łączna wartość projektów: 105.078.509,89 PLN, w tym Fundusz Schengen: 101.147.406,00 PLN, środki budżetowe: 3.931.104,89 PLN.

Projekty obejmowały:

• zwiększenie wydajności i funkcjonalności centralnych zasobów informatycznych dla potrzeb realizacji wymagań Konwencji Wykonawczej Schengen – wydzielenie funkcji analitycznych zasobu centralnego;

• zwiększenie wydajności centralnych zasobów informatycznych do potrzeb realizacji wymagań Konwencji Wykonawczej Schengen – rozbudowa sprzętowa zasobu centralnego;

• upowszechnienie dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji na obszarze województw – sieci regionalne;

• zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do zasobów SIS - budowa systemów zasilania w jednostkach podstawowych;

• upowszechnienie dostępu do zasobów SIS - stanowiska komputerowe;

• upowszechnienie dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji – doposażenie istniejących sieci teleinformatycznych;

• przygotowanie procedur funkcjonowania biura SIRENE oraz zapewnienie asysty merytorycznej dla uzyskania gotowości operacyjnej biura SIRENE;

• przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej komórki SIRENE do obsługi etapu uruchomieniowego;

• budowa Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania z uwzględnieniem centrum szkoleniowego Schengen na bazie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

3. Edycja 2006

Tytuły projektów:

• Przygotowanie centralnych systemów informatycznych do realizacji wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen;

• Upowszechnienie dostępu do zasobów SIS dla jednostek wszystkich szczebli służbowych;

• Utworzenie polskiego biura SIRENE;

• Budowa i wdrożenie Krajowego Systemu Informatycznego wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS.

Łączna wartość projektów: 155.662.929,00 PLN, w tym Fundusz Schengen: 150.843.928,00 PLN, środki budżetowe: 4.819.001,00 PLN.

Projekty obejmowały:

• pełne dostosowanie centralnego zasobu informatycznego do wymiany informacji z SIS;

• upowszechnienie dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji na obszarze województw – sieci regionalne;

• upowszechnienie dostępu do zasobów SIS – stanowiska komputerowe;

• przygotowanie systemu teleinformatycznego biura SIRENE;

• przygotowanie personelu biura SIRENE.

 

Dzięki Funduszowi Schengen możliwe było wdrożenie w Policji następujących rozwiązań:

1. Budowa Krajowego Systemu Informatycznego wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS i VIS;

2. Utworzenie biura SIRENE;

3. Unowocześnienie sprzętu łączności: 332 systemy zasilania;

4. Informatyzacja - m.in. rozbudowa centralnych zasobów informatycznych, sieci teletransmisyjnych (ogólnopolska POLWAN, regionalne), stanowiska dostępowe - ok. 11,2 tys. sztuk.

Powrót na górę strony