Fundusze pomocowe

Fundusz Phare

I. Ogólna informacja na temat programu PHARE

Program PHARE (Polish Hungary Assistance for Restructuring their Economies – Pomoc w Restrukturyzacji Gospodarek Polski i Węgier) to program przedakcesyjny, którego celem było wsparcie przygotowań państw Europy Środkowej i Wschodniej do członkostwa w Unii Europejskiej.

Podstawą działań tych projektów w Polsce był Układ Europejski o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi podpisany w 1991 r. /Układ wszedł w życie w 1994 r./, a podstawą przyznania środków, podpisywane corocznie między Komisją Europejską a Polską, memoranda finansowe.

Rodzaje programów PHARE:

• Cross Border Cooperation (CBC) – Program Współpracy Przygranicznej,

• Country Operational Program (COP) – Krajowy Program Operacyjny,

• Polish National Programme (PNP) – Polski Program Krajowy.

Programy CBC miały na celu wspieranie przygranicznych obszarów Europy Środkowej i Wschodniej graniczących ze Wspólnotą Europejską, poprzez finansowanie w tych rejonach projektów mających charakter transgraniczny.

Programy COP i PNP - w przypadku Policji – miały na celu wsparcie w walce z przestępczością zorganizowaną i w uszczelnieniu polskiej granicy wschodniej - zewnętrznej granicy UE. Ich wdrażanie było wynikiem przyjęcia przez Polskę zobowiązań określonych w „Akcie przedakcesyjnym na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej pomiędzy krajami UE, a krajami Europy Środkowej i Wschodniej” oraz Traktacie Amsterdamskim, który nakłada na Polskę obowiązek przyjęcia acquis Schengen i dostosowania się do jego norm, procedur i standardów.

Działania zrealizowane w ramach programu PHARE miały charakter inwestycyjny (działania twarde) oraz szkoleniowo - doradczy (działania miękkie).

Polska Policja uczestniczyła w projektach PHARE od 1997 roku. Pomimo faktu, że akcesja Polski do UE miała miejsce w roku 2004, to wdrażanie programu przedakcesyjnego PHARE trwało do końca roku 2006 - wówczas zostały wykorzystane wszystkie środki przyznane Policji w ramach programu Phare.

Projekty finansowane były do 75% wartości netto projektu ze środków PHARE oraz w 25% z budżetu Policji. Ponadto Policja zobowiązana została do opłacenia z własnych środków podatku VAT, który był zwracany przez Urząd Skarbowy w wysokości proporcjonalnej do udziału środków Phare w projekcie.

II. Projekty Komendy Głównej Policji zrealizowane w ramach programu PHARE

Komenda Główna Policji uczestniczyła w programach Phare w edycjach 1997–2003. Większość realizowanych projektów stanowiły projekty inwestycyjne, polegające na zakupie urządzeń i sprzętu specjalistycznego. Wielkość pozyskanych środków pomocowych PHARE wyniosła 65.188.833 EUR. W latach 1999-2006 zrealizowano 34 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 92.327.479 EUR, w tym udział Policji  27.138.646 EUR.

Projekty w podziale na programy PHARE:

1.   Country Operational Program (COP) - Krajowy Program Operacyjny:

Tytuły projektów:

• Dostawa sprzętu szkoleniowego i komputerowego dla Departamentu Migracji i Uchodźców MSWiA, Straży Granicznej i Policji, PL9705.01.04;

• Dostawa urządzeń i usług na potrzeby budowy sieci retransmisyjnej dla Policji, PL 9705.01.02.01;

• Zakup urządzeń i usług na potrzeby budowy sieci retransmisyjnej dla Policji, PL 9705.01.02.01;

• Dostawa sprzętu do szkolenia w zakresie analizy kryminalnej, PL 9705.01.04;

• Budowa systemu AFIS oraz program LORD.

Łączna wartość projektów: 7.306.840 EUR, w tym dofinansowanie ze środków PHARE: 1.727.298 EUR, udział własny: 5.579.542 EUR.

Projekty obejmowały:

• zakup radiotelefonów;

• budowę Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS).

2.   Polish National Programme (PNP) - Polski Program Krajowy:

Tytuły projektów:

• Wyposażenie telekomunikacyjne dla polskiej Policji, PL 9804.02.02 PNP ’98;  

• Budowa systemu AFIS, PL 9904.04.03 PNP ’99;

• Sieci informatyczne do szybkiej wymiany danych, PL 0005.08.01 PNP 2000;

• Infrastruktura teletransmisyjna na granicy wschodniej, PL 0005.08.02;

• Modernizacja systemów telekomutacyjnych, PL 0005.08.03;

• Rozbudowa Ogólnokrajowego Systemu Wywiadu i Analizy Kryminalnej, PL 0005.08.04;

• Dostawa sprzętu dla Policji do analizy narkotyków, PL 0005.08.05;

• Dostawa analitycznego sprzętu do analizy DNA wraz z oprogramowaniem, PL 0103.09.01 PNP 2001;

• Rozbudowa cyfrowych sieci teletransmisyjnych, PL 0103.09.02;

• Modernizacja systemów teletransmisyjnych, PL 0103.09.03;

• Zwalczanie przestępczości komputerowej oraz integracja europejska, PL 0103.09.04;

• Sprzęt telekomunikacyjny, teletransmisyjny, komputerowy i inny dla NSIS, 2002/000-580.03.07.01 PNP 2002;

• Zakup sprzętu łączności radiowej, 2002/000-580.03.07.02;

• Dostawa sprzętu do analizy kryminalnej, 2002/000-580.03.07.03 ;

• Rozwój policyjnej sieci teleinformatycznej, 2003/005-710.03.07.01 PNP 2003;

• Modernizacja policyjnych systemów komutacyjnych, 2003/005-710.03.07.02;

• Modernizacja policyjnych systemów radiokomunikacyjnych, 2003/005-710.03.07.03;

• Zakup sprzętu szkoleniowego oraz informatycznego dla jednostek Policji, odpowiedzialnych za działania związane z integracją europejską oraz dla ośrodków szkoleniowych, 2003/005-710.03.07.04;

• Specjalistyczny sprzęt do walki z przestępczością zorganizowaną, narkotykową oraz terroryzmem, 2003/005-710.03.07.05;

• Komputeryzacja służb kryminalistycznych, 2003/005-710.03.07.06;

• Pomoc techniczna, 2003/005-710.03.07.

Łączna wartość projektów PNP 98 - 2003: 70.504.310 EUR, w tym dofinansowanie ze środków PHARE: 50.779.288 EUR, udział własny:  19.725.022 EUR.

Projekty obejmowały:

• zakup centrali telefonicznych;

• zakup radiotelefonów;

• zakup stanowisk dostępowych (Uniwersalne Komputerowe Stanowiska Pracy - UKSP);

• modernizację sieci teletransmisyjnych;

• budowę Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);

• analizę kryminalną – system zbierania, oceny i analizy spraw kryminalnych;

• zakup sprzętu specjalistycznego do analizy kryminalnej;

• szkolenia.

3.   Cross Border Cooperation (CBC) - Program Współpracy Przygranicznej:

Tytuły projektów:

• Przepisy i procedury policyjne, PL 9701.05.02.01 CBC ’97;

• Dostawa sprzętu łączności radiowej dla polskiej Policji na granicy zachodniej, PL 9701.05.02.01;

• Dostawa sprzętu transportowego dla polskiej Policji na granicy zachodniej, PL 9701.05.02.01;

• Poprawa bezpieczeństwa w rejonie granicy zachodniej. Usprawnienie systemów łączności
i sposobów komunikowania się Policji i Straży Granicznej, PL 9913.01.01
CBC ’99;

• Modernizacja Policyjnej Sieci Transmisji Danych w rejonie granicy zachodniej wraz z zakupem samochodów osobowych-terenowych, PL 0009.07.02 CBC 2000;

• Dostawa sprzętu łączności radiowej dla jednostek Policji wzdłuż granicy zachodniej, PL 0108.19.02 CBC 2001;

• Dostawa samochodów dla Policji na granicy zachodniej, 2002/000–606.19.02.01 CBC 2002;

• Zakup sprzętu teletransmisyjnego dla Policji, 2003/005–708.18.03.02 CBC 2003.

Łączna wartość projektów CBC 97, 99 - 2003: 14.516.329 EUR, w tym dofinansowanie ze środków PHARE: 8.830.003 EUR, udział własny:  5.686.326 EUR.

Projekty obejmowały:

• zakup radiotelefonów;

• modernizację sieci teletransmisyjnych;

• zakup sprzętu transportowego;

• szkolenia.

Wartość wykorzystanych środków pomocowych PHARE w poszczególnych programach obrazuje Wykres 1 oraz Wykres 2.

Wykres 1. Wysokość środków pomocowych zaprogramowanych oraz wydatkowanych przez Policję w ramach krajowych programów PHARE (COP/PNP) /mln EUR/.

Wykres 2. Wysokość środków pomocowych zaprogramowanych oraz wydatkowanych przez Policję w ramach Programów Współpracy przygranicznej PHARE (CBC) /mln EUR/.

Wykres 3 obrazuje zasadnicze kategorie zakupów, w który Komenda Główna Policji doposażyła Policję w ramach realizacji programu PHARE. Spośród 6 kategorii, najwięcej - ok. 44,93% zakupiono sprzętu informatyki oraz łączności (ok. 37,25%). Następnie ok. 12,0% stanowi sprzęt kryminalistyczny, transportowy - ok. 4,68%, specjalistyczny - ok. 0, 76%, szkolenia - ok. 0,35%.

Wykres 3. Wysokość wydatkowanych środków w podziale na kategorie asortymentu w ramach realizacji kolejnych programów PHARE przez Policję /łącznie 92,3 mln EUR/.

Dzięki programowi PHARE możliwe było wdrożenie w Policji następujących rozwiązań:

1. Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) - zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o odciskach palców;

2. Baza danych DNA - krajowa baza danych służąca identyfikacji osób na podstawie analizy DNA;

3. analiza kryminalna - system zbierania, oceny i analizy informacji spraw kryminalnych;

4. rozbudowa dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) - systemu umożliwiającego gromadzenie danych oraz zapewniającego bezpośredni dostęp do policyjnych zasobów informacyjnych;

5. unowocześnienie systemu łączności radiowej.

 

Powrót na górę strony