Fundusze pomocowe

Fundusze Złotowe Unii Europejskiej (CPF)

I. Ogólne informacje na temat ogólnych funduszy złotowych Unii Europejskiej - Counterpart Funds (Fundusze CPF ogólne)

Ogólne fundusze złotowe Unii Europejskiej - Counterpart Funds to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które były przeznaczone na realizację działań odnoszących się do przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, działań ułatwiających spełnienie przez Polskę wymaganych kryteriów kopenhaskich, wsparcia polskich instytucji oraz harmonizacji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej.


Fundusze CPF ogólne mogły być przeznaczone m. in. na następujące działania:

• kampanie informacyjne, studia, ekspertyzy, badania, pomoc techniczna, publikacje, tłumaczenia, wizyty studyjne, tworzenie i utrzymanie baz danych, itp.;

• szkolenia służące przygotowaniu odpowiednich podstaw instytucjonalnych, kadrowych, prawnych i infrastrukturalnych, mających wspierać proces przystępowania Polski do struktur Unii Europejskiej;

• dofinansowanie działań powiązanych z programami PHARE;

• dofinansowanie programów pomocy bilateralnej krajów - członków Unii Europejskiej;

• przygotowanie projektów i ich monitorowanie.

 

Wśród podmiotów, które mogły się ubiegać o wsparcie finansowe z ogólnych funduszy złotowych Unii Europejskiej były wymienione:

• osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia;

• jednostki samorządu terytorialnego;

• organy administracji publicznej.

 

Podstawę przyznania Funduszy CPF ogólnych stanowiło Memorandum of Understanding
z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej plan finansowy.

Zarządzanie i kontrola ogólnych funduszy złotowych Unii Europejskiej należała do kompetencji Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej.

Operacyjną odpowiedzialność za wdrażanie i finansowe zarządzanie projektami finansowanymi z Funduszy CPF ogólnych ponosiła Fundacja Fundusz Współpracy.

Projekty współfinansowane z ogólnych funduszy złotowych Unii Europejskiej były realizowane do końca 2005 roku.

II. Projekt Komendy Głównej Policji zrealizowane w ramach Funduszy CPF ogólnych 

Komenda Główna Policji w okresie od 22 października 2004 r. do 31 grudnia 2005 roku realizowała projekt pod nazwą „Forum wymiany wiedzy i doświadczeń jednostek Policji
w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych”
współfinansowany z ogólnych funduszy złotowych Unii Europejskiej na podstawie umowy nr 175/CPF/MoU/04 zawartej
w dniu 22 października 2004 r.

Łączna wartość projektu: 86.242,13 PLN, w tym: dofinansowanie z ogólnych funduszy złotowych Unii Europejskiej 58.232,68 PLN, wkład Policji: 28.009,45 PLN.

W ramach przedmiotowego projektu odbyło się siedem dwudniowych warsztatów poświęconych problematyce pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych oraz innych programów pomocowych Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami projektu w warsztatach wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji: komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, szkół Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Głównej Policji, zaangażowani
w opracowanie i wdrażanie projektów Policji współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Celem projektu było:

• Przygotowanie terenowych jednostek organizacyjnych Policji oraz własnych komórek organizacyjnych KGP do efektywnego przygotowania i wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;

• Upowszechnianie aktualnych informacji na temat wdrażania funduszy strukturalnych
w Polsce wśród pracowników jednostek organizacyjnych Policji (Biura Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkie, Komenda Stołeczna, szkoły Policji), odpowiedzialnych za wdrażanie projektów współfinansowanych z tego źródła;

• Stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń (na drodze debaty, prezentacji dobrych przykładów, etc.) pomiędzy pracownikami Policji odpowiedzialnymi za przygotowanie i wdrażanie projektów na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Działanie forum opierało się o regularne spotkania wszystkich zaangażowanych jednostek.

Podczas warsztatów zostały przedstawione następujące zagadnienia:

• Podstawy polityki spójności Unii Europejskiej;

• Instytucje zaangażowane w programowanie i koordynację instrumentów polityki spójności zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce;

• Współpracy Policji z jednostkami samorządu terytorialnego;

• Zasady projektowania;

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury, działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe);

• Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, działanie 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz działanie 2 Perspektywy dla młodzieży);

• Sektorowy Program Operacyjny Transport;

• Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A;

• Programy Wspólnotowe: Leonardo da Vinci, Sokrates, Młodzież, Daphne II, AGIS, Herkules;

• Fundusz Schengen;

• Norweski Mechanizm Finansowy i Instrument Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

• Przykładowe centralne i regionalne projekty na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczestnikom projektu została przybliżona:

• problematyka finansowej obsługi funduszy pomocowych;

• tematyka odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.;

• struktura, organizacja i zadania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;

• założenia wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013.

Powrót na górę strony