Fundusze pomocowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Współpraca Komendy Głównej Policji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęła się w 1995 r. na mocy porozumienia Ministrów Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Dotychczasowa pomoc Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnęła wartość około 53 mln zł.

1. Zakup sprzętu transportowego

Policja, będąca organem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykonuje ustawowe zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem przestępczości m.in. na terenach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i narodowych.

Policja podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem niszczenia środowiska naturalnego oraz rabunkiem zasobów naturalnych różnych ekosystemów − lądowych oraz wodnych. Specjalistyczne środki transportu umożliwiają działania na obszarach trudno dostępnych, pozwalając na dotarcie do zagrożonego rejonu oraz szybsze i skuteczniejsze reagowanie
na negatywne zjawiska.

Ponadto policyjne służby prewencyjne oraz ruchu drogowego realizują zadania porządkowo-ochronne i zabezpieczające oraz czynności ratownicze, uczestnicząc m.in. w likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Dotychczasowa współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiła zakup:

 • 174 pojazdów (w tym: 69 pojazdów osobowych-terenowych, 8 pojazdów Mobilnego Laboratorium Ratownictwa Ekologicznego, 41 pojazdów Ekip Techniki Drogowej i Ekologii, 56 pojazdów kontroli technicznej EKT wraz z wyposażeniem diagnostycznym),
 • 215 łodzi patrolowych (R-1, R-2, R-3),
 • innego sprzętu: diagnostycznego dla pojazdów ruchu drogowego, sprzętu ratunkowego, sprzętu dot. zabezpieczenia COP.

 

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela. Zakup przedmiotowego sprzętu został w całości sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Projekty zrealizowane w latach 1995-2015

Lp.

Zadanie / nr umowy

Przedmiot zakupu

Kwota i forma dofinansowania

1.

Zakup sprzętu umożliwiającego zapobieganie lub likwidację zagrożeń środowiska

1032/95/W-50/NZ-PO-LZ/D

 • 34 łodzi kategorii „R-2”,
 • 56 pojazdów EKT wraz z wyposażeniem diagnostycznym – analizatory spalin, dymomierze, mierniki poziomu dźwięku, zestawy do oznakowania terenu, hamulcomierze

5.000 tys. zł

[dotacja]

2.

Zakup dymomierzy na wyposażenie zaplecza obsługowo-naprawczego Policji

626/96/W-50/NZ-UR-LZ/D

 • 40 dymomierzy

480 tys. zł

[dotacja]

3.

Zakup analizatorów spalin na wyposażenie zaplecza obsługowo-naprawczego Policji

627/96/W-50/NZ-UR-LZ/D

 • 29 analizatorów spalin

500 tys. zł

[dotacja]

4.

Zakup mierników poziomu dźwięku na wyposażenie zaplecza obsługowo-naprawczego Policji

564/96/W-50/NZ-UR-LZ/D

 • 40 mierników

120 tys. zł

[dotacja]

5.

Zakup dla jednostek Policji samochodów ETDiE furgon wyposażonych w sprzęt diagnostyczny

361/98/W-50/NZ-UR-LZ/D

 • 16 pojazdów ETDiE

2.000 tys. zł

[dotacja]

6.

Zakup łodzi motorowych z silnikami zaburtowymi przeznaczonych do prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska wodnego

389/99/Wn 50/NZ-UR-LZ/D

 • 15 łodzi motorowych kat. R-3

1.050 tys. zł

[dotacja]

7.

Zakup samochodów osobowych terenowych do prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie
i likwidację zagrożeń środowiska

516/99/Wn50/NZ-UR-LZ/D

 • 8 pojazdów

800 tys. zł

[dotacja]

8.

Zakup łodzi motorowych z silnikami zaburtowymi przeznaczonych do pro-wadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska wodnego

338/2000/Wn50/NZ-UR-LZ/D

 • 24 łodzie

2.400 tys. zł

[dotacja]

9.

Zakup łodzi motorowych z silnikami zaburtowymi przeznaczonych do pro-wadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska wodnego

421/2001/Wn50/NZ-UR-LZ/D

 • 37 łodzi kat. R-2 i R-3

3.000 tys. zł

[dotacja]

10.

Zakup łodzi płaskodennych z silnikami o napędzie strugowodnym przeznaczonych do prowadzenia działań mających na celu niesienie pomocy na terenach dotkniętych skutkami powodzi

957/2001/Wn50/NZ-UR-LZ/D

 • 22 łodzie

1.100 tys. zł

[dotacja]

11.

Zakup samochodów osobowych terenowych przeznaczonych do prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska

410/2002/Wn50/NZ-UR-LZ/D

 • 13 pojazdów

1.371 tys. zł

[dotacja]

12.

Zakup samochodów osobowych terenowych przeznaczonych do prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska

456/2003/Wn50/NZ-UR-LZ/D

 • 46 pojazdów

5.100 tys. zł
[dotacja]

13.

Zakup łodzi patrolowych przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego

555/2004/Wn/NZ-UR-LZ/D

 • 34 łodzie: 17 szt. łodzi kat. R-2,
  17 szt. łodzi kat. R-3

       3.500 tys.zł

           [dotacja]

14.

Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w przypadku wycieku związków ropopochodnych do gruntu

231/2005/Wn 7/OZ–rz/D

 • modernizacja stacji paliw KGP przy
  ul. Iwickiej w Warszawie

2.000 tys. zł

[dotacja]
(+450 tys. wkład własny)

15.

Zakup specjalizowanych samochodów furgon 4x4 w wersji „Mobilne Laboratorium Ratownictwa Ekologicznego” przeznaczonych do prowadzenia działań związanych
z ochroną środowiska naturalnego

537/2005/Wn/NZ–UR–LZ/D

 • 8 pojazdów

1.967 tys. zł

[dotacja]

 

16.

Zakup specjalizowanego samochodu osobowo-terenowego przeznaczonego do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego

418/2007/Wn50/NZ-UR-LZ/D

 • 2 pojazdów

320 tys. zł

[dotacja]

17.

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Konferencji
COP-14

190/2008/Wn50/EE-SE/D

 • zabezpieczenie logistyczne sił Policji,
 • zakup zagłuszarki elektromagnetycznej pirotechnicznej

1.179 tys. zł

 [dotacja]

18.

Zakup 1 łodzi patrolowej hybrydowej kat. R -2 przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Zakup 8 sztuk samochodów furgon w specjalizowanej policyjnej wersji dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE”.

513/2009/ Wn-50/NZ-UR-LZ/D

 • 1 łódź patrolowa kat. R-2,
 • 8 pojazdów ETDiE

1.963,3 tys. zł

 [dotacja]

19.

Zakup 2 sztuk łodzi patrolowych hybrydowych kat. R -2 przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Zakup 6 sztuk samochodów furgon w specjalizowanej policyjnej wersji dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE”.

516/2009/ Wn-50/NZ-UR-LZ/D

 • 2 łodzie patrolowe kat. R-2,
 • 6 pojazdów ETDiE

1.712,2 tys. zł

 [dotacja]

20

Zakup 4 szt. samochodów furgon w specjalizowanej wersji dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” oraz 1 szt. łodzi patrolowej kat. R-2

227/2010/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

 • 4 pojazdów ETDiE,
 • 1 łódź kat. R-2

1.000,0 tys. zł

[dotacja]

+ 19,32 tys. zł

[wkład własny]

21.

Zakup 5 szt. łodzi patrolowych kat. R -2 przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego

291/2011/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

 • 5 łodzi kat. R-2

1.445,0 tys. zł

[dotacja w formie rezerwy celowej]

 

22.

Zakup sprzętu transportowego przeznaczonego do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego

290/2012/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

 • 8 łodzi kat. R-2

2.000,0 tys. zł

[dotacja w formie rezerwy celowej]

+ 8,84 tys. zł

[wkład własny]

23.

Zakup sprzętu transportowego przeznaczonego do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego

69/2013/Wn50/NZ-LZ-UR/D

 • 9 łodzi patrolowych:  4 szt. kat. R-2,
  5 szt. R-3

1.500,0 tys. zł

[dotacja w formie rezerwy celowej]

24.

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Konferencji
COP-19

676/2013/Wn50/NE-WM/D

[umowa pomiędzy NFOŚiGW, a MSW – jednym z beneficjentów końcowych była Policja]

Udział w części dot. Policji:

 • zabezpieczenie logistyczne sił Policji,
 • zakup 350 szt. radiotelefonów,

w części dot. Policji:

3.407,5 tys. zł

[dotacja w formie rezerwy celowej]

 

25.

Zakup sprzętu transportowego przeznaczonego do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz działań ratunkowych

754/2013/Wn-07/NZ-LZ-UR/D

 • 2 łodzie kat. R-1 typu Rib,
 • 15 łodzi kat. R-2,
 • 6 łodzi kat. R-3,
 • 2 skutery wodne,
 • ponton ratunkowy,

5.639,9 tys. zł

[dotacja w formie rezerwy celowej]

 

26.

Zakup sprzętu transportowego przeznaczonego do działań związanych
z ochroną środowiska naturalnego

688/2014/Wn-50/NZ-LZ-UR/D

 • 7 samochodów „ETDiE”

2.500,0 tys. zł

[dotacja w formie rezerwy celowej]

+ 171,95 tys. zł

[wkład własny]

Ogółem [lata 1995-2015]:

[ważniejsze pozycje]

 • 174 pojazdów,
 • 215 łodzi,
 • inny: sprzęt diagnostyczny dla pojazdów ruchu drogowego, sprzęt ratunkowy, dot. zabezpieczenia COP.

53.054,9 tys. zł

[dotacja NFOŚiGW]

650,11 tys. zł

[wkład własny]

 

II. Projekt w trakcie realizacji (2016)

27.

Zakup sprzętu transportowego przeznaczonego do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego

296/2015/Wn-07/NZ-LZ-UR/D

 • 8 łodzi patrolowych kat. R-2
  (wartość: 2,2 mln zł, w tym środki NFOŚiGW: 1,1 mln zł),
 • 4 łodzi patrolowych kat. R-3
  (wartość: 0,4 mln zł, w tym środki NFOŚiGW: 0,2 mln zł),

2.600,0 tys. zł

w tym:

- 1.300,0 tys. zł

dotacja w formie rezerwy celowej

- 1.300,0 tys. zł

środki własne

 

 

Powrót na górę strony