Fundusze pomocowe

Fundusz Granic Zewnętrznych

 I. Ogólna informacja na temat Funduszu Granic Zewnętrznych

Podstawę prawną dla wykorzystania przez Polskę środków z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 stanowi Decyzja nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007 – 2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi".

Kluczowe działania i potencjalnych beneficjentów określa Program Wieloletni, na podstawie którego przygotowywane są Programy Roczne (PR). Komisja Europejska zatwierdziła PR na lata 2007 i 2008. Projekty mogą być realizowane w ramach jednego lub kilku programów rocznych (projekty wieloletnie).

Zgodnie z Programem Wieloletnim Funduszu Granic Zewnętrznych 2007 – 2013 zidentyfikowano m.in. następujące cele operacyjne, które powinny zostać osiągnięte dzięki realizacji projektów w ramach FGZ:

 • Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony zewnętrznej granicy UE oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strefy Schengen.
 • Wsparcie tworzenia systemów teleinformatycznych koniecznych dla pełnego wdrożenia instrumentów prawnych wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznej granicy.
 • Podniesienie kwalifikacji służb wykonujących zadania związane z ochroną granicy i Strefy Schengen.

Potencjalnymi beneficjentami Funduszu są: Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów (służba celna), Policja, wojewodowie, Urząd ds. Cudzoziemców.

Nabór projektów w ramach FGZ odbywa się w procedurze bezkonkursowej. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie projekty, które zostały uwzględnione w poszczególnych programach rocznych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Ogólna kwota dostępna dla Polski w latach 2007-2013 w ramach Funduszu wynosi około 78 milionów euro.

Podział środków na projekty realizowane w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych wynosi:

 • finansowanie UE – 75%
 • wkład własny – 25%

Zgodnie z systemem zarządzania i kontroli przygotowanym na potrzeby wdrażania Programu SOLID (nadrzędnego do FGZ), Instytucją Odpowiedzialną dla Funduszu jest Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, który przekazał część zadań dotyczących obsługi Funduszu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie jako Instytucji Delegowanej.

II. Projekty Komendy Głównej Policji finansowane w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych

Polska Policja administruje i odpowiada za funkcjonowanie szeregu systemów informatycznych dostępnych dla innych upoważnionych podmiotów, pełniących kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w kraju oraz na terenie całej strefy Schengen. Należy do nich między innymi Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej. Jest to system komputerowy umożliwiający szybkie wykrywanie sprawców przestępstw na podstawie pozostawionych przez nich na miejscu zdarzenia śladów linii papilarnych, ustalenie tożsamości osób zatrzymanych, kontrolę na przejściach granicznych, oraz identyfikację zwłok.

 

Tytuł projektu: „Upgrade systemu AFIS”

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2007 i 2008.

Porozumienie Finansowe 2/FGZ/2009 podpisane w dniu 26 maja 2009 roku.

Projekt swym zakresem obejmuje:

 • instalację nowej wersji aplikacji obsługującej AFIS w jednostce centralnej systemu oraz modernizację sprzętu komputerowego obsługującego jednostkę centralną;
 • zakup pełnofunkcyjnych stanowisk terenowych oraz stanowisk centralnych (komputer PC + monitor + skaner + urządzenie do biometrycznego logowania na podstawie linii papilarnych);
 • zakup terenowych workflow;
 • szkolenia z zakresu nowej aplikacji dla administratorów centralnych systemu oraz dla użytkowników.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • wyposażenia jednostek Policji i Straży Granicznej w urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania oraz w terminale do elektronicznego sprawdzania danych identyfikacyjnych osób;
 • polepszenia ochrony bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej oraz lepszego zabezpieczenia jej granic zewnętrznych;
 • zagwarantowania właściwego tempa przesyłania i udostępniania danych rejestrowanych w systemie AFIS;
 • szybszego ustalenia tożsamości osób, wykrywania sprawców przestępstw oraz usprawni kontrolę ruchu cudzoziemców.

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie do eksploatacji skorowidza DAKTYL III”

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2008 i 2009.

Porozumienie Finansowe 1/FGZ/2010 podpisane w dniu 29 stycznia 2010 roku.

Projekt swym zakresem obejmuje:

 • zakup serwerów bazodanowych;
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu administrowania i eksploatacji systemu.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • budowy i wdrożenia do eksploatacji jednego uniwersalnego skorowidza „DAKTYL III” (skorowidz do gromadzenia danych osób daktyloskopowanych);
 • utworzenia pełnej, ujednoliconej bazy danych osobowych spójnej z systemem AFIS, pozwalającej na szybką i jednoznaczną weryfikację tożsamości osób, która będzie miała zaimplementowane mechanizmy zapewniające kontrolę praw dostępu wraz z możliwością śledzenia wykonywanych na niej operacji;
 • gromadzenia i udostępniania danych osobowych osób daktyloskopowanych na terenie Polski przez Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskowej oraz innych upoważnionych do tego podmiotów;
 • usprawnienia realizacji podstawowych zadańPolicji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz innych upoważnionych do tego podmiotów (prokuratury, sądom, Służby Więziennej, ABW, CBA, Urzędu ds. Cudzoziemców), a także do lepszego zabezpieczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

 

Tytuł projektu: „Przeszkolenie policjantów, w szczególności w zakresie wykonywania przepisów dorobku prawnego Schengen oraz wymiany informacji i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen”

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2007 i 2008.

Porozumienie Finansowe 7/FGZ/2009 podpisane w dniu 2 lipca 2009 roku.

Dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia jej granic zewnętrznych konieczna jest współpraca policji i innych służb Państw Członkowskich UE w regionach przygranicznych w zakresie rozpoznawania i zwalczanie czynów karalnych (art. 39 Konwencji Wykonawczej Schengen). Przedmiotowa współpraca obejmuje:

 • przekazywania we właściwym czasie informacji związanych z obserwacją i pościgiem transgranicznym (art. 44 Konwencji Wykonawczej Schengen);
 • wspólne działania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym handlem i przemytem środków odurzających (m.in. art. 70 i 71 Konwencji Wykonawczej Schengen).

Nielegalny handel i przemyt, a w szczególności handel i przemyt ludzi oraz środków odurzających prowadzony jest przez zorganizowane, szczególnie niebezpieczne grupy przestępcze. Przy zwalczaniu tego typu przestępczości zasadniczą rolę odgrywają komórki organizacyjne Policji i Straży Granicznej. Istotnym elementem skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej i przeciwdziałania zamachom antyterrorystycznym jest wspólne wypracowanie algorytmu postępowania.

Zgodnie z zapisami Programów Rocznych FGZ, funkcjonariusze jednostek antyterrorystycznych Policji, kierownicy komórek organizacyjnych, jednostek terenowych Policji i przedstawiciele kierownictwa Straży Granicznej, jak również przedstawiciele służb pozapolicyjnych wykonujących działania o charakterze antyterrorystycznym, w ramach przedmiotowego projektu pozyskali wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktur organizacyjnych nadgranicznych jednostek Policji (w tym jednostek antyterrorystycznych państw - stron Układu z Schengen - zapoznanie się z funkcjonowaniem i zasadami dowodzenia i kierowania w trakcie prowadzenia działań pościgowych i transgranicznych),
 • zasad i procedur współpracy, koordynacji działań, wypracowania wspólnej taktyki działania oraz standardów wyposażenia specjalistycznego.

Powyższe bloki tematyczne zostały zrealizowane w ramach następujących szkoleń szczegółowych:

 1. Planowanie i dowodzenie operacjami w przypadku prowadzenia działań w obszarze przygranicznym Państwa;
 2. Działanie bojowe w rejonie przygranicznym z wykorzystaniem elementów taktyki zielonej;
 3. Załamanie się działań i pierwsza pomoc przedmedyczna w trakcie realizacji działań w terenie przygodnym.
 4. Kurs jazdy pojazdami terenowymi w terenie trudnodostępnym, wymagający specjalistycznych umiejętności.
 5. Realizacja działań w przypadku wystąpienia zagrożeń terrorystycznych z użyciem materiałów promieniotwórczych i jądrowych na terenach przygranicznych. Szkolenie było istotnym wkładem merytorycznym poszerzającym umiejętności policjantów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z udziałem materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN).
 6. Wymiana informacji i wykorzystanie Systemu Informacyjnego Schengen w działaniach antyterrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oraz zasad dowodzenia i kierowania w trakcie prowadzenia działań pościgowych i transgranicznych– szkolenie było skierowane do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej.

 

Tytuł projektu: Budowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS - I etap - Zakup i dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS

Projekt jest pierwszym z trzech etapów przedsięwzięcia, którego celem jest utworzenie Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS. 

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2009.

Porozumienie Finansowe 11/FGZ/2011 podpisane w dniu 20 czerwca 2011 roku.

Projekt swym zakresem obejmuje:

 • zakup sprzętu umożliwiającego utworzenie kopii danych daktyloskopijnych zgromadzonych w bazie danych systemu AFIS wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym,
 • zakup infrastruktury umożliwiającej wydajny i niezawodny dostęp do utworzonej kopii bazy danych AFIS.

 

Tytuł projektu: „Budowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS - II etap – zakup platformy wirtualizacyjnej i sprzętu sieciowego”

Projekt jest kolejnym etapem przedsięwzięcia, którego celem jest utworzenie Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS. 

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2010.

Porozumienie Finansowe 13/FGZ/2011 podpisane w dniu 12 września 2011 roku.

Projekt swym zakresem obejmuje:

 • zakup specjalistycznej platformy sprzętowej umożliwiającej rekonfigurację Jednostki Centralnej AFIS w ramach Centrum Zapasowego, w tym infrastruktury sieciowej, która umożliwi niezawodne i wydajne połączenie pomiędzy istniejącym Centrum Podstawowym Jednostki Centralnej AFIS a planowanym Centrum Zapasowym AFIS.

 

Realizacja projektów Budowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS - etap I i II przyczyni się do:

 • zachowania bezpieczeństwa i ciągłości pracy oraz zapobieżenia utraty dostępu do danych zgromadzonych w bazach systemu AFIS, w przypadku niespodziewanej awarii Jednostki Centralnej AFIS lub nieprzewidzianej katastrofy, a także wykonywanie backupów danych w trybie on-line,
 • zwiększenia gwarancji niezawodnej obsługi zapytań z terminali do szybkiej identyfikacji osób oraz przesyłek z urządzeń Live Scan, kierowanych przez Straż Graniczną i Policję,
 • umożliwienia uruchamianie w ramach Systemu AFIS nowych funkcjonalności.

 

Tytuł projektu: ,,Wspólne warsztaty szkoleniowe służb w kontekście wymagań sytuacji granicznej”

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2010.

Porozumienie Finansowe 18/FGZ/2011 podpisane w dniu 3 sierpnia 2011 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi: 539 444 zł, w tym: dofinansowanie FGZ: 404 583 zł, współfinansowanie: 134 861 zł.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia było między innymi:

 • podniesienie skuteczności reagowania i gotowości Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowa do współdziałania w trakcie wykonywania zadań związanych z ochroną granicy zewnętrznej UE i całego obszaru Schengen;
 • doskonalenie taktyki prowadzenia działań porządkowych, z wykorzystaniem  siłi środków własnych komend powiatowych (miejskich) Policji oraz jednostek wykonujących funkcje odwodu centralnego Komendanta Głównego Policji, właściwych miejscowo oddziałów Straży Granicznej oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej;
 • weryfikacja funkcjonalności i doskonalenie systemu obiegu informacji oraz zgrywanie działań porządkowych;
 • praktyczne doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji;
 • doskonalenie umiejętności wspólnego prowadzenia działań zespołowych przez pododdziały wywodzące się z różnych oddziałów prewencji Policji.

Zakres tematyczny planowanych szkoleń był związany z ochroną granicy zewnętrznej UE, a przygotowane scenariusze ćwiczeń dotyczyły zakłóceń porządku publicznego jakie mogą mieć miejsce w trakcie przemieszczania się zorganizowanych grup turystów czy też uczestników imprez masowych. Projekt obejmował przeprowadzenie ćwiczeń pododdziałów OPP oraz szkolenia i seminarium podsumowującego przedsięwzięcie.

Przewidziane programem ćwiczenia zgrywające odbyły się na terenie KWP w Lublinie i Rzeszowie w okresie styczeń – kwiecień 2012 r. Łącznie odbyło się trzynaście jednodniowych ćwiczeń, z udziałem jednostek terenowych Policji, oddziałów Policji, w tym także z województw ościennych oraz jednostek Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. W manewrach uczestniczyło łącznie ponad 4 500 osób. Dziewięć ćwiczeń zorganizowano na obszarze województwa lubelskiego na terenie komend powiatowych (miejskich) Policji w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Puławach, Tomaszowie Lubelskim. KWP w Rzeszowie zorganizowała cztery ćwiczenia  w rejonach KPP (KMP) w Dębicy, Mielcu, Przemyślu i Tarnobrzegu. Znaczną część środków projektu FGZ wydatkowano na zakup nowego sprzętu. Zakupiono ręczne urządzenia rozgłaszające, dwa rodzaje sprzętu oświetleniowego oraz zestawy do rejestracji działań. Wymieniony sprzęt został rozdysponowany pomiędzy jednostki Policji bezpośrednio uczestniczące w przedsięwzięciu i był wykorzystywany w trakcie ćwiczeń.

Projekt zakończyło szkolenie i seminarium, w którym uczestniczyło łącznie 103 policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Podczas trzydniowego spotkania szczegółowo omówiono przebieg poszczególnych ćwiczeń zgrywających. Odrębne prezentacje poświęcone były najważniejszym aspektom przygotowania jednostek Policji do prowadzenia akcji (operacji) policyjnych, szkoleniu oddziałów Policji prowadzeniu negocjacji oraz zbiorowemu użyciu środków przymusu bezpośredniego. Odrębne prezentacje przygotowali reprezentanci Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Realizacja projektu wzbogaciła cykl przygotowań Policji i innych służb publicznych do operacji porządkowych. Udział w ćwiczeniach umożliwił praktyczną weryfikację umiejętności, jakie prezentują pododdziały poszczególnych służb, a także umożliwi sprawdzenie możliwości wspólnego działania sił Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Woskowej.

Całość materiałów zaprezentowanych podczas seminarium zostanie rozpowszechniona i wykorzystana w trakcie szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

 

Tytuł projektu: "Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze granicy UE"

Projekt został realizowany w ramach Programu Rocznego 2010.

Porozumienie Finansowe podpisane w dniu 28 lutego 2012 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 2 772 000 zł, w tym: finansowanie z FGZ – 2 079 000  zł i współfinansowanie – 693 000 zł.

W ramach przedsięwzięcia, które zostało zrealizowane w roku 2012, zakupiono cyfrowy sprzęt radiokomunikacyjny (radiotelefony noszone i radiotelefony przewoźne wraz z oprogramowaniem oraz zestawami do ich programowania i strojenia) w standardzie zgodnym z systemami Straży Granicznej (ETSI DMR). Sprzęt jest użytkowany przez wytypowane jednostki Policji współpracujące ze Strażą Graniczną i znajdujące się w obrębie województw nadgranicznych (zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie).

 

Tytuł projektu: "Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy UE (II etap)"  

Projekt został realizowany w ramach Programu Rocznego 2012.

Porozumienie Finansowe podpisane w dniu 21 lutego 2013 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 4 974 631,41 zł, w tym: finansowanie z FGZ – 3 730 973,56  zł i współfinansowanie – 1 243 657,85 zł.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach Programu Rocznego FGZ 2010.

W ramach projektu, zrealizowanego w roku 2014, zakupiono cyfrowy sprzęt radiokomunikacyjny zgodny ze standardem ETSI DMR. Sprzęt ten użytkowany jest przez jednostki Policji w obszarach przygranicznych województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (radiotelefony noszone oraz radiotelefony przewoźne wraz akcesoriami, zestawami do ich programowania i strojenia, a także infrastruktura zapewniająca odpowiednie zasięgi radiowe dla dostarczonych radiotelefonów).

Celem powyższych projektów radiokomunikacyjnych jest poprawa interoperacyjności służb Policji i Straży Granicznej w zakresie wymiany informacji drogą radiową. Wpłynie to na zapewnienie jednolitej kontroli granic zewnętrznych, spełniającej wysokie standardy jakości oraz elastycznego ruchu transgranicznego. Sprzęt przeznaczony jest w głównej mierze do wykorzystywania w działaniach związanych z ochroną granic i do współpracy ze Strażą Graniczną.

 

,,Bezgraniczne bezpieczeństwo”

Tytuł projektu:   ,,Modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego”  

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2011.

Porozumienie Finansowe nr 22/FGZ/2012 podpisane w dniu 29 czerwca 2012 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 13 670 519,11 zł, w tym: finansowanie z FGZ – 10 252 889,33 zł i współfinansowanie – 3 417 629,78 zł.

W ramach projektu dokonano modernizacji Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie dostosowania KSI do wymagań nałożonych przez KE związanych z wdrożeniem do produkcyjnego uruchomienia systemu SIS II. Ponadto należy pamiętać, że przedmiotowy projekt był wypełnieniem zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z tytułu członkowstwa w Unii Europejskiej. SIS II przetwarza obok danych tekstowych również dane, np. biometryczne (fotografie i odciski palców). W SIS II wprowadzone zostały również nowe kategorie przedmiotów i dokumentów gromadzonych w systemie oraz dodana zastała możliwość tworzenia logicznych powiązań pomiędzy obiektami zamieszczonymi w nim, np. poszukiwanym przedmiotem i przestępcą.

Zakres projektu obejmował cztery zadania:

 • rozbudowę istniejącej infrastruktury: w tym: zakup m.in. serwerów, macierzy, bibliotek, switchy FC,  kart HSM,
 • zakup urządzeń sieciowych LAN: w tym: zakup m.in. routerów brzegowych Policji, switchy, modułów, serwera dla systemu zarządzania CISCO Works wraz z oprogramowaniem, 4 przenośnych stanowisk roboczych,
 • rozbudowę infrastruktury teletransmisyjnej, która realizuje połączenie sieciowe między ośrodkiem podstawowym a ośrodkiem zapasowym KSI,
 • zakup licencji wraz ze wsparciem technicznym dla środowiska produkcyjnego na potrzeby rozbudowy KSI .

Realizacja projektu umożliwiła uprawnionym na mocy ustawy o SIS i VIS podmiotom administracji państwowych korzystanie z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), a tym samym wzmocniła działania podejmowane przez te organy. Powyższe, zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego FGZ, zapewniło udział Polski w Systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), „który zakłada wprowadzenie nowych, innowacyjnych elementów, takich jak użycie danych biometrycznych czy tzw. łączność wpisów – co zwiększy możliwość i niezawodność wcześniejszej wersji Systemu Informacyjnego Schengen.

Powrót na górę strony