Fundusze pomocowe

Program Leonardo da Vinci

I. Ogólna informacja na temat programu

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Program wspiera jedynie działania międzynarodowe. W zależności od typu projektu do realizacji działań konieczny jest jeden, bądź kilku partnerów zagranicznych.

Wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży, natomiast współpraca partnerska oraz rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego są realizowane w ramach tzw. projektów wielostronnych.

 1. Projekty Mobilności:
  a) Projekty staży zagranicznych (IVT i PLM)
  b) Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO)
 2. Projekty Partnerskie
 3. Projekty Transferu Innowacji  (ToI)

PROJEKTY MOBILNOŚCI

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

PROJEKTY PARTNERSKIE

Projekty partnerskie umożliwiają organizacjom z różnych krajów współpracę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Ich głównym zamierzeniem jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim. W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, które są okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning).

(źródło: strona internetowa Programu LdV http://leonardo.org.pl/ )

 

II. Projekty Komendy Głównej Policji

Nabór 2011

W ramach projektów wymiany doświadczeń VETPRO Komenda Główna Policji pozyskała finansowanie dla 2 przedsięwzięć.

Tytuł projektu: Zintegrowany system monitorowania przypadków przemocy w rodzinie – narzędzie w procesie kształcenia policjantów

Realizacja projektu została zakończona. Całkowite dofinansowanie projektu wyniosło 17 896,79 EUR.

Opis:

Projekt zakładał zdobycie specjalistycznej wiedzy przez 10-osobową grupę policjantów oraz pracowników cywilnych reprezentujących Komendę Główną Policji oraz komendy wojewódzkie policji w zakresie założeń Zintegrowanego Systemu Monitorowania Przypadków Przemocy w Rodzinie (ZSMPPWR) opracowanego oraz wdrożonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii na rzecz hiszpańskiej policji, prokuratury, sądownictwa oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze przemocy w rodzinie. Zakładał również przeszkolenie uczestników projektu w zakresie zasad funkcjonowania systemu oraz wymagań dotyczących wdrażania opisanego narzędzia.

Każdego roku, podczas realizacji procedury "Niebieskie karty", polska Policja odnotowuje średnio 80.000 przypadków przemocy w rodzinie, która jest stosowana wobec 65.000 osób. Największą grupę osób pokrzywdzonych tym zjawiskiem stanowią kobiety (około 60%), małoletni do 18 r.ż. (około 30%), a następnie mężczyźni (około 10%). Przemoc jest zjawiskiem, którego konsekwencje są dotkliwe dla wszystkich osób w nią uwikłanych, a jej skutki są długotrwałe i w sposób znaczący wpływają na ich codzienne funkcjonowanie. Doświadczanie przemocy pociąga za sobą skutki zdrowotne związane z uszkodzeniami ciała, psychiczne związane z zaburzeniami emocjonalnymi, ale również ekonomiczne oraz wychowawcze. Stąd uznaje się to zjawisko jako problem natury społecznej.

Eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie, a więc takich jak przemoc, a także podniesienie jakości czynności wykonywanych przez policjantów i wzrost zadowolenia obywateli z ich pracy, to jedne z głównych celów działania Policji zawartych w priorytetach Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012. Zrealizowany projekt, ukierunkowany na implementację innowacyjnych narzędzi umożliwiających zarówno podnoszenie wiedzy, poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych policjantów realizujących działania ograniczające zjawisko przemocy w rodzinie, jak też doskonalenie metod działania oraz zastosowanie nowych rozwiązań monitorujących poziom zjawiska przemocy, zaspokaja potrzeby całej Policji jako instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obywateli, ale również potrzeby społeczne w zakresie ograniczania negatywnych zjawisk społecznych.

Cele projektu:

 • pozyskanie innowacyjnego narzędzia dydaktycznego na potrzeby szkolnictwa policyjnego,
 • pozyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie możliwości wdrożenia podobnego rozwiązania na terenie Polski,
 • podniesienie jakości pracy policjantów, a w konsekwencji ograniczenie rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Tytuł projektu: Bezpieczna Europa – policyjna wymiana doświadczeń w zakresie obrotu dziełami sztuki

Realizacja projektu została zakończona. Całkowite dofinansowanie projektu wyniosło 10 440,53 EUR.

Opis:

Projekt zakładał udział 7-osobowej grupy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych polskiej Policji w wyjeździe szkoleniowym obejmującym wymianę doświadczeń z partnerem zagranicznym w zakresie metod zwalczania, ujawniania przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu i zabezpieczania dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa, a także wypracowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

Podczas wymiany doświadczeń uczestnicy projektu poznali sposoby pracy hiszpańskiej Policji w obszarach: eliminowania nieprawidłowości w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu, zwalczania przestępczości przeciwko dziełom sztuki (przemyt, tranzyt dzieł sztuki pochodzących z przestępstw, przemieszczanie się grup przestępczych itp.), zabezpieczenia imprez masowych w aspekcie przemytu dzieł sztuki (z uwzględnieniem granicy kulturowej Wschodu z Zachodem w związku z mistrzostwami Euro 2012), likwidowania skutków przestępstw przeciwko dziedzictwu narodowemu, sporządzania dokumentacji, rejestracji obiektów kulturowych, pomocy dla poszkodowanych, metod współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa dziedzictwa narodowego, a także działań prewencyjnych.

Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani policjanci i pracownicy cywilni, którzy w zakresie swoich obowiązków mają m.in. działania na rzecz zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu, w tym monitorowanie internetowego rynku dzieł sztuki, koordynację jednostek wojewódzkich Policji w przedmiotowym zakresie, a także współpracę z organizacjami pozapolicyjnymi związanymi z obszarem dziedzictwa narodowego.

W procesie rekrutacji zostały wzięte pod uwagę:

 • dotychczasowe osiągnięcia zawodowe (wykształcenie, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu sztuki oraz przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu),
 • staż pracy w Policji,
 • praktyki dotyczące zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu (działania na rzecz profilaktyki związanej z tym zagadnieniem),
 • znajomość rynku sztuki w Polsce i na świecie (zainteresowania, charakter pracy itp.),
 • przydatność doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia planowanego stażu.

Cele projektu:

 • pogłębienie kwalifikacji funkcjonariuszy policji oraz pracowników cywilnych, którzy działają w obszarze zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu,
 • pozyskanie wiedzy na temat rozwiązań i metod opracowanych przez hiszpańską Policję i przeniesienie najlepszych praktyk na polski grunt.

 

Nabór 2012

Tytuł projektu: Usprawnienie współpracy policyjnej – wymiana doświadczeń i wypracowanie najlepszych praktyk we współpracy bilateralnej w ramach zadań realizowanych przez polskie Biuro SIRENE w zakresie art. 95‑100 KWS (Projekt VETPRO)

Realizacja projektu została zakończona. Całkowite dofinansowanie projektu wyniosło 49 477,80 EUR.

Opis:

Projekt zakładał wymianę wiedzy na temat organizacji systemów krajowych, doświadczeń wynikających ze współpracy bilateralnej, wypracowanie najlepszych sposobów komunikacji oraz schematów postępowania w sprawach trudnych i problematycznych pojawiających się w codziennej pracy, a także zapoznanie się z rozwiązaniami technicznymi funkcjonującymi w innych Biurach SIRENE i N.SIS. Uczestnicy programu zapoznali się z rozwiązaniami przyjętymi przez partnerów w zakresie organizacji i innych aspektów związanych z misją ewaluacyjną Schengen w obszarze SIS/SIRENE, co ułatwiło właściwe przygotowanie Polski do tego wydarzenia. W związku z planowanym uruchomieniem SIS II nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności systemu. Ponadto, uczestnicy zapoznali się z przyjętymi metodami szkoleniowymi w zakresie międzynarodowego seminarium dla operatorów Biur SIRENE.

Realizacja projektu doprowadziła do rozwoju osobistego i aktualizacji kompetencji pracowników, pogłębienia wiedzy oraz usprawnienia i intensyfikacji współpracy z partnerami zagranicznymi, efektywnego korzystania z SIS-u, diagnozy i omówienia bieżących problemów, a także wypracowania nowych rozwiązań i przełożenia ich na poziom krajowy. Uczestnicy poszczególnych wizyt studyjnych przygotowali sprawozdania, które posłużyły do opracowania materiału informacyjno-edukacyjnego. Będzie on podstawą do prowadzenia szkoleń dla wszystkich operatorów SIRENE. Ponadto, materiał zostanie w formie nośników elektronicznych przesłany pracownikom BMWP w celu samokształcenia, a także do szkół i ośrodków Policji w celu wzbogacenia materiałów szkoleniowych i wykładów z zakresu współpracy międzynarodowej.

Partnerami projektu były instytucje z Belgii, Szwajcarii, Malty, Portugalii, Hiszpanii, Słowenii i Francji.

 

Tytuł projektu: Standaryzowane narzędzia szacowania ryzyka przemocy w rodzinie – wzmacnianie kompetencji europejskich policjantów (Projekt Partnerski)

Wartość projektu wynosi 22 000 EUR. Umowa finansowa została podpisana 27 sierpnia 2012 r.

Opis:

Projekt służy m.in. kontynuacji wcześniejszej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Hiszpanii nawiązanej w ramach wymiany doświadczeń podczas projektu Leonardo da Vinci: VETPRO pn. „Zintegrowany system monitorowania przypadków przemocy w rodzinie – narzędzie w procesie kształcenia policjantów” nr 2011-1-PL1-LEO03-18400. Głównym założeniem jest rozpowszechnienie, transfer oraz przekazanie wiedzy o systemie wykorzystywanym przez policję hiszpańską, którego integralną część stanowią dwa systemy służące szacowaniu ryzyka przemocy domowej. Pierwszy pozwala stwierdzić, że zaistniała przemoc i określa jej rodzaje (VPR), drugi pozwala na opis i monitorowanie przebiegu zjawiska (VPER). Projekt służy również zapoznaniu się europejskich policjantów z systemem SARA (Spousal Assault Risk Assessment) wykorzystywanym przez policję szwedzką w zakresie szacowania ryzyka. Projekt pozwoli również na poznanie oraz upowszechnienie innych, w tym niestandaryzowanych, narzędzi służących szacowaniu ryzyka wystąpienia przemocy domowej wykorzystywanych przez policje pozostałych krajów członkowskich UE uczestniczących w przedsięwzięciu. Poznane rozwiązania zostaną szczegółowo opisane m.in. w podręczniku dla policjantów z krajów UE, który zostanie wdrożony jako innowacyjne narzędzie dydaktyczne do systemu szkoleń oraz kursów w zakresie doskonalenia zawodowego, rozwijających kompetencje zawodowe funkcjonariuszy zajmujących się opisaną problematyką.

Partnerami projektu są instytucje ze Szwecji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Cypru, Portugalii i Austrii.

 

Projekty zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Powrót na górę strony