Fundusze pomocowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

                                    

 

I. O programie

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.

II. Cele i główne obszary wsparcia Programu Kapitał Ludzki

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe.

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym.

III. Projekt Komendy Głównej Policji

W dniu 15 grudnia 2010 r. Komenda Główna Policji zawarła porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dofinansowania projektu „Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.3 „Wzmocnienie kompetencji kadr służb publicznych”. We wrześniu 2013 r. Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) zaakceptowała uaktualniony wniosek o dofinansowanie projektu. Sukcesem zakończyły się starania Komendy Głównej Policji, aby przedłużyć projekt do końca 2014 r. oraz wykorzystać oszczędności z projektu na przeszkolenie kolejnych funkcjonariuszy Policji (1140 osób) oraz nowe działania (m.in. zakup kolejnych Zestawów Ratownictwa Medycznego R0 oraz defibrylatorów).

W projekcie zrealizowano szkolenia w formie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z wymogami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podstawowym celem projektu było uzyskanie przez uczestników szkoleń uprawnień formalnych oraz umiejętności udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Umiejętności oraz uprawnienia, jakie nabyli uczestnicy szkoleń są wykorzystywane m.in.:

  • w codziennej służbie,
  • podczas planowych działań policyjnych,
  • w czasie akcji i operacji policyjnych podejmowanych w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami i awariami technicznymi,
  • w przypadkach konieczności ratowania zdrowia i życia ludzkiego, a także podczas zajęć szkoleniowych.

Policjanci z przeszkolonych dotychczas grup weszli w skład związków taktycznych, które zostały sformowane do realizacji operacji policyjnej zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Realizacja projektu pozwoli również na wzrost aktywności Policji w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

Projekt od początku realizacji miał zasięg ogólnopolski, a jego zasadą była dobrowolność udziału uczestników. Zgodnie z założeniami, przeszkolono 4230 policjantów i policjantek, tyle samo osób zdobyło tytuł ratownika. W ramach projektu zakupiono również Zestawy Ratownictwa Medycznego R0 (710 szt.) oraz defibrylatory (71 szt.), które rozdysponowano w garnizonach, z których pochodzili uczestnicy szkoleń.

W ramach przedsięwzięcia zespół zarządzający został przeszkolony z zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.

Jest to jeden z największych projektów szkoleniowych w Komendzie Głównej Policji finansowanych ze środków europejskich. Stale wpływają również informacje dot. pozytywnych efektów w pracy funkcjonariuszy będących absolwentami szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto, dokonano analizy ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników po każdym szkoleniu. Szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zostały ocenione przez Policjantów bardzo wysoko.

Powrót na górę strony