Fundusze pomocowe

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

SWISS CONTRIBUTION

I. O programie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. 20 grudnia 2007 r. w Bernie zawarto umowy międzynarodowe, na mocy których ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal połowa  (ok. 489 mln CHF) do Polski.

Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

O środki z SPPW mogą się ubiegać instytucje publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe z całej Polski lub tylko z obszaru priorytetowego (województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie).

Cel

Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Darczyńca zakłada, że co najmniej 40 proc. środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Obszary wsparcia

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 • środowisko i infrastruktura:
  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej
  • poprawa publicznych systemów transportowych
 • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
  • sektor prywatny:
  • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
 • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
  • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
  • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

Poziom dofinansowania:

 • do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu,
 • do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego,
 • do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.

Linki do stron www:

Informacje, aktualności o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy http://www.programszwajcarski.gov.pl/

Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Warszawie http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home

WWPE – Instytucja Pośrednicząca http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=42

 

II. Projekty KGP

Tytuł projektu: "Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego"

Projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 184 700 CHF, przy dofinansowaniu ze strony szwajcarskiej na poziomie 85%.

Cel ogólny projektu to  usprawnienie funkcjonowania i zacieśnienie współpracy w zakresie reagowania kryzysowego, pomiędzy odpowiednimi służbami oraz organami administracji rządowej i samorządowej na obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Porozumienie w sprawie realizacji projektu pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie zostało zawarte w czerwcu 2011 r. W trakcie projektu podpisano kilka aneksów do porozumienia, między innymi przedłużające termin zakończenia realizacji projektu (obecnie 31 grudnia 2016 r., a rzeczowej 30 czerwca 2016 r.) oraz zwiększające wartość dostępnych w projekcie środków finansowych, co jest wynikiem przyjęcia wyższego kursu walutowym, według którego przyznany grant przeliczany jest na złotówki.   

Szkolenia wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, zostały przeprowadzone od listopada 2012  do stycznia 2014 roku. Były one skierowane do instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe z 66 gmin i 21 powiatów zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski (jednostek samorządu terytorialnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, GOPR, WOPR). W trakcie 87 dwudniowych szkoleń, które były realizowane na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego przeszkolonych zostało ponad 2100 osób.

W trakcie szkoleń omówiono procedury oraz zakres potrzeb logistycznych, a także ćwiczono procedury związane między innymi z incydentami i zdarzeniami terrorystycznymi w kontekście reagowania kryzysowego oraz komunikacją kryzysową, a także wypracowano wytyczne – zbiór dobrych praktyk i propozycje zmian w obowiązujących przepisach.

W związku z oszczędnościami jakie wystąpiły podczas realizacji projektu oraz nowym, wyższym kursem walutowym, pojawiła się możliwość realizacji nowych działań. W ramach tych działań KGP zakupiła 12 łodzi do realizacji zadań na terenach zalanych podczas powodzi wraz z przyczepami do ich transportu oraz namioty pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym i przyczepami transportowymi – 9 sztabowych, przeznaczonych do działań z zakresu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, 12 kwaterunkowych.

Przeprowadzono również drugą edycję 10 szkoleń, obejmujących taką samą tematykę jak szkolenia już zrealizowane w ramach niniejszego projektu. Szkolenia skierowane były do policjantów komend powiatowych i miejskich Policji z województw dotychczas zaangażowanych w projekt oraz 4 wschodnich powiatów województwa mazowieckiego (Łosice, Ostrów Mazowiecka, Siedlce, Sokołów Podlaski), a także przedstawicieli administracji samorządowej z tych powiatów oraz  wszystkich komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i szkół policyjnych. Przeprowadzono także 5 ćwiczeń zgrywających – trening sztabowy, mający na celu usprawnienie współpracy podmiotów pozapolicyjnych z Policją w zakresie reagowania kryzysowego. W działaniu tym uczestniczyli przedstawiciele powiatowych zespołów reagowania kryzysowego z województw objętych projektem oraz funkcjonariusze Policji z garnizonów położonych w tych województwach oraz szkół policyjnych.

Podsumowanie projektu nastąpiło poprzez organizację konferencji końcowej, a także wydanie publikacji dotyczącej projektu i systemu reagowania kryzysowego.

 

Tytuł projektu: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”  Strona Projektu

Czas trwania projektu: 1 lipca  2012 – 30 czerwca 2015

Całkowita wartość projektu wynosi 4 621 061 CHF (15 827 135 PLN), przy dofinansowaniu ze strony szwajcarskiej na poziomie 85%.

Powodem realizacji projektu jest wysoka liczba wypadków drogowych na drogach powiatowych w stosunku do liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie m.in województw podlaskiego i lubuskiego. Dotyczy to m.in. sześciu powiatów, wytypowanych na podstawie statystyk wypadkowych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego tj. kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych. Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania w ramach projektu:

 • 8 wyjazdów studyjnych, w tym 4 wizyty przedstawicieli Szwajcarii w Polsce i 4 wizyty przedstawicieli Polski w Szwajcarii, których celem będzie wymiana doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk” pomiędzy szwajcarskimi, a polskimi przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń działających na szczeblu centralnym i lokalnym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • 13 edycji warsztatów szkoleniowych dla około 617 osób: przedstawicieli Policji i jednostek samorządu terytorialnego z najbardziej zagrożonych pod względem wypadków drogowych rejonów Polski. Celem warsztatów będzie wymiana doświadczeń między przedstawicielami instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, a Policją ruchu drogowego,
 • zakup 12 nieoznakowanych pojazdów policyjnych wraz z wyposażeniem i wideo rejestratorami. Pojazdy będą przeznaczone dla jednostek Policji z terenu województw podlaskiego i lubuskiego,
 • wykonanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 6 jednostkach samorządu terytorialnego. W województwie podlaskim będą to następujące powiaty: suwalski, siemiatycki i wysokomazowiecki, natomiast w województwie lubuskim: międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński. Powiaty zostały wybrane na podstawie analizy danych statystycznych Biura Ruchu Drogowego KGP dotyczących liczby wypadków drogowych na terenie wszystkich powiatów w wybranych województwach,
 • przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, której celem będzie wzrost świadomości najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego, tj. kierujących jednośladami, pieszych, seniorów i młodych kierowców.

Beneficjentem i liderem projektu jest Komenda Główna Policji. Partnerami w projekcie w zakresie realizacji inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym będzie 6 powiatów z województwa podlaskiego i lubuskiego (po 3 jednostki z każdego województwa) oraz Szwajcarski Instytut Policji w Neuchatel.

Oficjalna strona projektu: brd.policja.pl

Dodatkowe informacje:

Białystok

W Białymstoku odbyła się konferencja otwierająca nowy projekt Komendy Głównej Policji pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jej punktem głównym było uroczyste podpisanie przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego oraz Dyrektora Departamentu Programów Europejskich Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Mariusza Kasprzyka wspólnej umowy w sprawie realizacji tego wartego blisko 16 milionów złotych przedsięwzięcia, które zakończy się dopiero w czerwcu 2015 roku. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego, jakimi są kierowcy jednośladów, osoby starsze i piesi.

Powodem realizacji projektu jest wysoka liczba wypadków drogowych na drogach całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw podlaskiego i lubuskiego, oraz obawy mieszkańców, którzy jako największe zagrożenie wskazują możliwość stania się ofiarą wypadku. Dodatkowo na podstawie statystyk wypadkowych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z tych dwóch województw, wytypowane zostały także po 3 powiaty. Realizowane w nich będą również inwestycje z zakresu infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym, których charakter zależny będzie od aktualnych potrzeb oraz zagrożeń drogowych występujących na danym terenie. W województwie podlaskim jest to powiat suwalski, siemiatycki i wysokomazowiecki, natomiast w województwie lubuskim międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński.

Harmonogram projektu i poszczególne jego zadania są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Działania wstępne, które prowadzone będą do końca I kwartału 2013 roku, obejmują przygotowanie przetargów dla poszczególnych zadań projektu oraz produkcję materiałów, które będą wykorzystane w kampanii medialnej. Natomiast w kolejnych miesiącach przyszłego roku planowane są wyjazdy przedstawicieli Polski do Szwajcarii, podczas których zostaną przedstawione do konsultacji propozycje inwestycji w wybranych powiatach. Spotkania te mają także na celu wymianę doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk” pomiędzy szwajcarskimi, a polskimi policjantami i przedstawicielami instytucji oraz stowarzyszeń, działających na szczeblu centralnym i lokalnym, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnym etapem projektu będzie rozpoczęty we wrześniu 2013 roku w województwie podlaskim, a w październiku w województwie lubuskim, cykl 13 szkoleń dla przedstawicieli Policji, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z najbardziej niebezpiecznych pod względem wypadków drogowych rejonów Polski – w sumie ponad 600 osób. Celem tych warsztatów będzie wymiana doświadczeń między przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, a Policją ruchu drogowego. W pierwszej edycji szkolenia, w obu województwach planowany jest udział przedstawicieli Szwajcarii, którzy podzielą się własnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podsumowaniem przedsięwzięcia będą wizyty przedstawicieli Szwajcarii w jednostkach samorządu terytorialnego, w których do końca sierpnia 2014 roku zostaną zrealizowane inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach. Dodatkowo w ramach projektu zakupionych zostanie 12 nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w videorejestratory, które będą pomagać podlaskim i lubuskim policjantom w codziennej służbie. Ponadto, aby podnieść skuteczność działań projektu i dotrzeć do jak największej liczby osób, od kwietnia do listopada 2013 roku prowadzona będzie ogólnopolska kampania społeczna, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców dwóch wyróżnionych województw. Będzie ona miała 3 odsłony skierowane do najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego - kierowców jednośladów, pieszych i seniorów.

Realizacja wszystkich zadań w ramach tego projektu oraz czerpanie wzorów rozwiązań stosowanych w Szwajcarii, pozwoli polskim policjantom pracować jeszcze skuteczniej oraz zdobyć przedstawicielom organizacji samorządowych i pozarządowych niezbędną wiedzę dotyczącą metod poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo duże znaczenie ma tu także uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego – zwłaszcza tym niechronionym, jak ważna jest rozwaga i ostrożność podczas korzystania z dróg. Natomiast wszystkie te elementy połączone ze sobą w całość są doskonałym fundamentem do zbudowania wizerunku polskich bezpiecznych dróg.

(KWP w Białymstoku / mw)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 13.77 MB)

Powrót na górę strony