Fundusze pomocowe

Program Komisji Europejskiej DAPHNE III

I. Ogólne informacje na temat programu.

Program Daphne III” jest programem szczegółowym na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”. Obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Celem programu jest wspieranie ochrony dzieci, młodzieży i kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej. Ogólne cele programu polegają na wspieraniu rozwoju polityk Wspólnoty – zwłaszcza dotyczących dzieci, młodzieży i kobiet – w szczególności związanych ze zdrowiem publicznym, prawami człowieka i równością płci, jak również wspieraniu działań mających na celu ochronę praw dzieci oraz zwalczanie handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego.

Celem szczegółowym programu jest wspieranie zapobiegania i walki z wszystkimi formami przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet występującymi w sferze publicznej i prywatnej, w tym z seksualnym wykorzystywaniem i handlem ludźmi, poprzez stosowanie środków profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia i ochrony ofiarom i grupom ryzyka.

Cele programu osiągane są poprzez wspieranie następujących działań ponadnarodowych lub innych rodzajów działań:

  • konkretne działania podejmowane przez Komisję, na przykład studia i badania naukowe, badania opinii publicznej i ankiety, opracowywanie wskaźników i metodologii, gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych i statystyk, seminaria, konferencje i spotkania ekspertów, organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i prowadzenie działów pomocy i stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, ustanowienie zespołów doradczych i umożliwienie ich działalności polegającej na dostarczaniu fachowych analiz związanych z przemocą, wspieranie innych sieci ekspertów krajowych oraz działania w zakresie analizy, monitorowania i oceny;
  • konkretne projekty ponadnarodowe leżące w interesie Wspólnoty, w których biorą udział co najmniej dwa państwa członkowskie zgodnie z warunkami określonymi w rocznych programach prac;
  • wspieranie działalności organizacji pozarządowych lub innych organizacji działających w ogólnym interesie europejskim w ramach ogólnych celów programu.

Beneficjentami programu są dzieci, młodzież i kobiety, które są ofiarami przemocy lub są nią zagrożone. Podstawowe grupy docelowe programu obejmują między innymi rodziny, nauczycieli i kadrę oświatową, pracowników socjalnych, policję i straż graniczną, władze lokalne, krajowe i wojskowe, personel medyczny i paramedyczny, pracowników wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i wspólnoty wyznaniowe.

(źródło: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 779/2007/WE z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca program Daphne III)

Więcej informacji o programie na stronach: www.daphne.mswia.gov.pl oraz www.ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm

 

II. Projekt Komendy Głównej Policji w ramach programu.

Tytuł projektu: „Preparation of a Child Alert System in Poland”

Wartość szacunkowa projektu: 106 000 EUR netto, w tym dofinansowanie UE – 84 800 EUR, co stanowi 80% wartości projektu netto.

Umowa grantowa z Komisją Europejską została podpisana w dniu 1 sierpnia 2012 r.

Celem projektu jest przygotowanie systemu Child Alert w Polsce. System ma na celu podniesienie skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczych oraz umożliwi natychmiastowe publiczne zaangażowanie w poszukiwanie zaginionego dziecka. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • stworzenie odpowiedniej bazy technicznej dla uruchomienia systemu Child Alert w centrum zarządzającym poszukiwaniami (zakup, instalacja i uruchomienie sprzętu IT),
  • przeszkolenie funkcjonariuszy z całej Polski uczestniczących w systemie (cykl szkoleń krajowych),
  • pozyskanie wiedzy i doświadczeń z państw, które wdrożyły system Child Alert (wizyty studyjne w Holandii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Francji),
  • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat systemu (informacja i promocja). 

Stworzenie policyjnego systemu Child Alert stanowić będzie odpowiedź na wciąż rosnące oczekiwania i potrzeby społeczne stawiane w tym zakresie przed Policją, ponadto należy spodziewać się, że funkcjonowanie platformy pozwoli na podniesienie skuteczności poszukiwań zaginionych dzieci, miedzy innymi dzięki włączeniu w proces poszukiwawczy szerokiej rzeszy osób wrażliwych na krzywdę innych i zdecydowanych pomóc policji.

 

Zakończenie realizacji projektu i uruchomienie systemu planowane jest na lipiec 2013 roku.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne III

 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Powrót na górę strony