Policja.pl

Konferencja poświęcona osiągnięciom i wyzwaniom polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej haniebnych bolączek naszego świata - okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą z życia ludzkiego przedmiot handlu, sprzedaży, eksploatacji, nadużyć. Żaden kraj nie jest od niego wolny, a miliony ludzi są nim nadal zagrożone. Rolą każdego z Państw jest zapewnienie przede wszystkim ochrony oraz wsparcia ofiarom handlu ludźmi i osobom szczególnie zagrożonym tym procederem oraz przeciwdziałanie działaniom przestępczym w tym aspekcie.

W dniu 29 lutego w Komendzie Głównej Policji przy ulicy Domaniewskiej odbyła się konferencja poświęcona osiągnięciom i wyzwaniom polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi. Spotkanie było jednocześnie uczczeniem przypadającej w tym roku 10. rocznicy powstania Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi. Uroczystość poprowadził Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. dr Michał Białęcki.

W konferencji udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Duszczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko, Prokurator Prokuratury Krajowej dr Michał Kurowski, Dyrektor Departamentu spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA pani dr Agata Furgała, a także przedstawiciele instytucji pozarządowych, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz naczelnicy wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich wraz z koordynatorami do walki z handlem ludźmi.

Przestępstwo handlu ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa, stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Handel ludźmi jest współczesnym przejawem jednego z najstarszych zjawisk w historii ludzkości – niewolnictwa. Ludzie są sprzedawani i kupowani do pracy – czy raczej do wyzysku, w tym seksualnego. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce oparte jest m.in. o założenia zawarte w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jest to podstawowy dokument dotyczący funkcjonowania systemu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Polsce, zobowiązujący jego adresatów, w tym Policję, do wykonania określonych zadań w zakresie zwalczania tego przestępstwa. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Działań w Komendzie Głównej Policji i jednostkach podległych od 2007 r. funkcjonują zespoły właściwe do walki ze współczesnym niewolnictwem.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podkreślił w swym wystąpieniu, że już w dniu 16 września 2003 r. Rada Ministrów, dostrzegając wagę problematyki handlu ludźmi, przyjęła pierwszy Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Aktualnie Krajowy Plan realizowany jest na rok 2024. Celem głównym Planu jest stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wsparcia ofiar tego przestępstwa. Podkreślił również, iż prawie 18 lat temu, to jest w dniu 5 września 2006 r. decyzją Komendanta Głównego Policji utworzono pierwszą wyspecjalizowaną komórkę w tym obszarze tj. Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi ulokowany w strukturach KGP. Następnie w 2007 r. decyzjami Komendantów Wojewódzkich Policji zostały powołane w ramach Wydziałów Kryminalnych KWP/KSP etatowe Zespoły dw. z Handlem Ludźmi.

Powyższe zespoły - centralny i wojewódzkie, funkcjonowały jako struktury stałe przez kolejne lata, jednakże uznanie zwalczania handlu ludźmi za priorytet Komendanta Głównego Policji przyniosło skutek w postaci powołania w dniu 22 stycznia 2014 roku na szczeblu KGP merytorycznego Wydziału do walki z Handlem Ludźmi.

W trakcie wystąpień podkreślono wagę znakomitej współpracy z MSWiA, Prokuraturą Krajową, instytucjami pozarządowymi w aspekcie zwalczania i przeciwdziałania handlowi ludźmi.

22 stycznia br. minęło 10 lat od powołania w Komendzie Głównej Policji Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi. Utworzenie tej komórki było podyktowane trendami wskazującymi na możliwość nasilenia się tego zjawiska w najbliższych latach i zobowiązań Polski i polskiej Policji wynikających z unijnych unormowań prawnych.

W podziękowaniu za dotychczasowe osiągnięcia, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi, na czele z naczelnikiem mł. insp. Jarosławem Kończyk, otrzymali pamiątkowe statuetki, jak również w drodze podziękowania za owocną współpracę, statuetkami nagrodzono m.in. przedstawicieli NGO-s, instytucji pozarządowych i organów ścigania, naczelników wydziałów kryminalnych KWP.

 

 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji
  1
Powrót na górę strony