Pokrzywdzeni

Policja.pl

Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
PAMIĘTAJ ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

       Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

PAMIĘTAJ !
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM I POTRZEBUJESZ POMOCY, ZWRÓĆ SIĘ DO :

Wykaz podmiotów i organizacji świadczących pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych

Przeciwdziałanie przemocy domowej

źródło:http://ms.gov.pl

 

 Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz. U. 2015. poz. 21)

 

 

 

 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW

 

 Procedura postępowania Policji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej

 

 Kwestionariusz Indywidualnej Oceny Potrzeb Osoby Pokrzywdzonej

 

 Komentarz do Kwestionariusza Indywidualnej Oceny Potrzeb Osoby Pokrzywdzonej

 

 

Powrót na górę strony