Wydział Kryminalny

Policja.pl

Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ KRYMINALNY

NACZELNIK
podinsp. Joanna Gregorczyk

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA
podkom. Robert Piasecki

 

Sekretariat:
tel. 47 72-159-45
fax: 47 72-141-14
e-mail:  kr.bk@policja.gov.pl
 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. nadzorowanie, koordynowanie oraz wspieranie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dotyczących zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępstw kryminalnych oraz narkotykowych;
 2. prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach
  o najgroźniejsze przestępstwa oraz o zasięgu obejmującym obszar kilku województw, w tym:
  1. zabójstw,
  2. rozbojów dokonywanych przy użyciu broni palnej, szczególnie popełnianych na drogach publicznych oraz w bankach, instytucjach kredytowych i finansowych,
  3. nielegalnego wytwarzania i dystrybucji broni palnej,
  4. kradzieży z włamaniem i kradzieży powodujących znaczne jednostkowe straty materialne, bądź takich, gdzie przedmiotem zaboru są zabytki ruchome,
  5. przestępstw przeciwko mieniu, w tym skierowanych przeciwko urządzeniom lub ich elementom wykonanym z metali kolorowych na szkodę zakładów energetycznych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i kolejowych oraz popełnianych na szkodę pasażerów,
  6. kradzieży pojazdów, ich obrotu i legalizacji oraz okupów za ich zwrot,
  7. fałszerstw znaków pieniężnych;
 3. analizowanie stanu wyposażenia służby kryminalnej w sprzęt techniki policyjnej i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie;
 4. zapewnianie właściwego informowania jednostek organizacyjnych Policji o najgroźniejszych zdarzeniach kryminalnych i ich sprawcach poprzez opracowywanie foto-komunikatów, meldunków koordynacyjnych, zapytań, itp.;
 5. współpraca z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie przestępczości międzynarodowej;
 6. wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania oraz taktyki prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 7. przekazywanie danych do opracowań sprawozdawczo-statystycznych;
 8. koordynowanie działań Policji w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury narodowej;
 9. koordynowanie ochrony i pomocy udzielanej przez Policję pokrzywdzonym, świadkom
  i innym osobom zagrożonym zamachami na życie i zdrowie oraz ich najbliższym;
 10. koordynowanie czynności podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.
  o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 oraz z 2015 r. poz. 396);
 11. wykonywanie zadań biura centralnego o którym mowa w art. 12 Konwencji Międzynarodowej
  o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie (Dz. U. z 1934 r. Nr 102, poz. 919);
 12. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
 13. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony