Wydział Techniki Operacyjnej

Policja.pl

Wydział Techniki Operacyjnej

WYDZIAŁ TECHNIKI OPERACYJNEJ

 

NACZELNIK
mł. insp. Tomasz KSIĄŻKIEWICZ

Sekretariat:
tel. 47 72-124-54, 47 72-162-01
fax: 47 72-126-78, 47 72-146-94

ZASTĘPCA NACZELNIKA
nadkom. Robert GAŁWA

Sekretariat:
tel. 47 72-162-01
fax: 47 72-126-78
e-mail:  wto.bk@policja.gov.pl

 

Do zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy w szczególności:

 1. koordynowanie i monitorowanie działań obserwacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz współdziałanie z właściwymi podmiotami w ramach obserwacji transgranicznej;
 2. administrowanie Systemem Informacji Operacyjnej (SIO), w części dotyczącej Centralnej Bazy Informacji z Ustaleń (CBIU);
 3. opiniowanie planów gospodarowania funduszem operacyjnym Policji i wniosków o zmiany w tych planach w komórkach organizacyjnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, realizujących zadania w zakresie przedsięwzięć techniki operacyjnej;
 4. udział w tworzeniu i doskonaleniu systemu maskowania wykorzystywanego przez komórki organizacyjne Policji właściwe do spraw techniki operacyjnej;
 5. współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, operatorami pocztowymi i przedsiębiorcami świadczącymi usługi drogą elektroniczną w zakresie ustaleń telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych;
 6. administrowanie eksploatowanymi przez uprawnione komórki organizacyjne Policji systemami kontroli operacyjnej oraz zapewnianie rozwoju tych systemów;
 7. współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną w zakresie technicznego i organizacyjnego wsparcia ustaleń telekomunikacyjnych
  i internetowych a także wykorzystywania centralnych systemów do realizacji kontroli operacyjnej;
 8. udzielanie wsparcia jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji przy budowie, obsłudze
  i modernizacji wyposażenia pojazdów oraz urządzeń techniki operacyjnej;
 9. wspomaganie jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych w zakresie stosowania środków techniki operacyjnej;
 10. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony