Policja.pl

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Data publikacji 06.10.2022

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy:

 1. Koordynowanie oraz nadzorowanie postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, w sprawach o skomplikowanym charakterze;
 2. Monitorowanie działań komórek dochodzeniowo-śledczych Policji i dokonywanie ocen stopnia osiągania celów w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
 3. Monitorowanie użyteczności wzorów formularzy procesowych oraz inicjowanie ich zmian;
 4. Monitorowanie prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji rejestrów ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych;
 5. Inicjowanie działań mających na celu modyfikację Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych;
 6. Opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego;
 7. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości wydziału;
 8. Określanie metodyki wykonywania przez jednostki i komórki organizacyjne Policji czynności dochodzeniowo-śledczych;
 9. Współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie usprawniania systemu prawnokarnego;
 10. Przygotowywanie dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji informacji o nowych regulacjach prawnych i o orzecznictwie sądowym, dotyczących problematyki pozostającej we właściwości wydziału;
 11. Udział w rozstrzyganiu sporów o właściwość miejscową w sprawach nieobjętych nadzorem prokuratora wszczętych między komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji lub jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi w terytorialnym zasięgu działania różnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
 12. Organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału.
Do zadań Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych (tzw. Archiwum X) należy:
 1. Typowanie postępowań przygotowawczych, umorzonych z powodu niewykrycia sprawców, dotyczących najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz spraw poszukiwawczych dotyczących zaginięć osób, które prowadzone były na terenie całego kraju w celu dokonania ich analizy i zainicjowania czynności zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawców;
 2. Realizowanie czynności procesowych w trybie art. 327 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.) we współpracy z właściwymi miejscowo i rzeczowo jednostkami prokuratury oraz prowadzenie podjętych po umorzeniu śledztw powierzonych przez prokuraturę;
 3. Zlecanie wykonania analiz kryminalnych na potrzeby prowadzonych spraw;
 4. Prowadzenie, w ramach realizowanych spraw, czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 5. Współpraca z instytucjami i ośrodkami badawczymi oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki;
 6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie wykonywanych czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach wytypowanych przez Zespół do spraw Przestępstw Niewykrytych;
 7. Koordynacja pracy komórek organizacyjnych do spraw przestępstw niewykrytych, funkcjonujących w strukturach komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji.
Powrót na górę strony