Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, Kraków, 2-4 września 2015 r.

W dniach 2-4 września br. w Krakowie odbyła się konferencja międzynarodowa pt.: „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, realizowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Tematem przewodnim konferencji były kwestie dotyczące wpisów wprowadzanych do Systemu Informacyjnego Schengen II generacji (SIS II) na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1987/2006 z dnia 20 grudnia. 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen II generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 2006 r., str. 4 – 23). Wpisy z art. 24 ww. rozporządzenia dotyczą obywateli państw trzecich, w odniesieniu, do których został dokonany wpis w celu odmowy pozwolenia na wjazd i pobyt w strefie Schengen.

Mając na uwadze narastającą falę migracji i związanych z nią ewentualnych zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku w strefie Schengen podczas konferencji zaprezentowano i omówiono m.in. kwestie związane z wpisami z art. 24 rozporządzenia 1987/2006, w tym procedury stosowane przez wybrane Państwa Członkowskie, dane statystyczne a także wymianę danych i współpracę w ramach konsultacji prowadzonych na podstawie art. 25 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen.

Konferencja stanowiła również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między przedstawicielami organów i służb poszczególnych Państw Członkowskich w zakresie powyższej problematyki.

Przedstawiciel Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji zaprezentował problematykę dotyczącą zagadnienia jakości danych we wpisach wprowadzanych do SIS II na podstawie art. 24 rozporządzenia 1987/2006 w kontekście korzystania z prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie oraz omówił na przykładzie konkretnych spraw pojawiające się problemy z prawidłową identyfikacją tożsamości osób.

W konferencji zorganizowanej przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady, Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz innych Państw Członkowskich a także goście krajowi, tj.: przedstawiciele FRONTEX, Straży Granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Urzędów Wojewódzkich, Prokuratury Apelacyjnej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Szkoły Policji w Pile, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja