Bieżące informacje

Policja.pl

SZKOLENIE DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ POLICJI Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN ORAZ WIZOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO

W dniu 12 września 2019 r. w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP dla przedstawicieli Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) zostało zorganizowane szkolenie z zakresu praktycznych aspektów wykorzystywania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS).

Pracownicy Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP omówili zagadnienia dotyczące m. in.: aspektów prawnych dotyczących systemów SIS oraz VIS, jak również dostępne dla funkcjonariuszy SKW funkcjonalności aplikacji WWW SIS (w tym tryb wprowadzania danych do SIS oraz wyszukiwania wpisów w systemie) oraz sposób wyszukiwania wpisów w VIS przy wykorzystaniu aplikacji WWW VIS.

Natomiast w dniu 20 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przedstawiciel Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP uczestniczył w kolejnej edycji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI dla instruktorów - o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482 z późn. zm.) - z garnizonu pomorskiego.

Szkolenie przeprowadzili eksperci Komendy Głównej Policji z Biura Bezpieczeństwa Informacji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Biura Łączności i Informatyki KGP oraz Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych.

Przedstawiciel Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP omówił zagadnienia dotyczące m. in. realizacji przez biuro zadań w zakresie administrowania danymi SIS i VIS w imieniu Centralnego organu technicznego KSI (Komendanta Głównego Policji) oraz wykorzystania VIS w Policji w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania.

Przeszkolono łącznie 72 funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy nabyli uprawnienia instruktora do przeszkolenia w swoich jednostkach pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI.

W dniu 24 października br. zaplanowano kolejną edycję szkolenia z ww. zakresu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Powrót na górę strony
Polska Policja