Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

XVIII Sympozjum Analityków Kryminalnych Policji. Analiza kryminalna - specjalizacja czy interdyscyplinarność. Ryn 1-4 października 2019r.

W dniach 1-4 października w murach Zamku Krzyżackiego w Rynie odbyło się XVIII Sympozjum Analityków Kryminalnych Policji.

Temat przewodni tegorocznego spotkania to: "Analiza kryminalna - specjalizacja czy interdyscyplinarność". Wydarzenie skupiło ponad 100 ekspertów w zakresie analizy kryminalnej z Policji oraz innych służb i instytucji. W spotkaniu uczestniczyli też byli dyrektorzy Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji m.in.: insp. Wiesław Kordas, insp. Marek Ślizak, insp. Waldemar Ignaczak, insp. Mariusz Wiatr. Sympozjum otworzył Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP insp. Waldemar Wołowiec.

W tym roku przeprowadzono drugą edycję konkursu na Lidera Analityków Kryminalnych Policji. Do konkursu zakwalifikowano 11 prezentacji przygotowanych na podstawie spraw prowadzonych przez komórki analizy kryminalnej komend wojewódzkich Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji. Laureatów wyłoniono w głosowaniu, w którym brali udział przedstawiciele poszczególnych KWP/KSP oraz BSWP, CBŚP i WAK BWiIK KGP. W tym roku poziom prezentowanych spraw był wyjątkowo wyrównany.
Po podsumowaniu wyników okazało się, że dwie najwyżej ocenione prezentacje uzyskały jednakową liczbę punktów. Zwycięzca konkursu został wyłoniony dopiero w drodze głosowania członków Kapituły. Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

I miejsce (tytuł Lidera Analityków Kryminalnych Policji 2019) - nadkom. Jacek Gardyza z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy z prezentacją analizy kryminalnej pt. „Oszustwa metodą na funkcjonariusza CBŚP”,

II miejsce - asp. Marcin Majdzik z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi z prezentacją pt. „Zabójstwo Pauliny D.”,

III miejsce - podinsp. Robert Brzozowski z Zarządu CBŚP w Lublinie z prezentacją pt. „Dopalacze i Bitcoiny”.

Wszystkie tegoroczne prezentacje stały na bardzo wysokim poziomie, cechowały się znaczącym wkładem merytorycznym oraz profesjonalnym przygotowaniem. Prelegenci  pokazali skalę pracy analityka kryminalnego w Policji, zwracali uwagę na problemy jakie napotykali podczas analiz oraz wskazywali sposoby ich rozwiązywania.  Przedstawiali  sposoby i narzędzia informatyczne, z których korzystali podczas swojej pracy. Ujawniali metody działania sprawców oraz stosowane przez nich techniki pomagające uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, a także co najcenniejsze omawiali rozwiązania umożliwiające ich wytypowanie i identyfikację.  Wszystko to jest nieocenionym wkładem w podnoszeniu skuteczności pracy analityków oraz rozwój analizy kryminalnej w Polsce.

Laureaci konkursu otrzymali także z rąk Dyrektora BWiIK KGP insp. Waldemara Wołowca atrakcyjne nagrody pieniężne ufundowane przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka.

Sympozjum jest tradycyjnie doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz poglądów dotyczących najbardziej palących kwestii związanych ze współczesną analizą kryminalną.

Podczas drugiego dnia spotkania poruszana była m.in. tematyka przetwarzania i analizy danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych, możliwości systemów monitoringu ruchu drogowego na terenie kraju oraz innych państw. Głos zabrali także przedstawiciele służb, oraz firm ubezpieczeniowych tj.: PZU S.A., WARTA S.A. i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którzy przedstawili min. wyniki prowadzonych analiz, w tym dotyczących  przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej, a także możliwości zintegrowanej Platformy Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej.

Na zakończenie przedstawiciel Wydziału Analizy Kryminalnej BWiIK KGP  przedstawił informacje o projektach na zakup oprogramowania, sprzętu i szkoleń realizowanych aktualnie przez biuro. Obecnie BWiIK realizuje projekty pn.:

  • „Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych” oraz „Szkolenia z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych”, które są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach tego projektu zakupiono także serwer wraz z macierzą, licencję typu serwer i klient oprogramowania do analizy danych retencyjnych w komunikacji GSM Mercure wraz z 2 dniowym przeszkoleniem 25 użytkowników oraz centralną macierzdo przechowywania dużych woluminów danych -SPACE-BWiIK,
  • „Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych” Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Hercule III 2014-2020,
  • „Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania do analizy kryminalnej” – zakup IBM i2 Analyst’s Notebook oraz IBM i2 iBase,
  • „System informacji Operacyjnych II (SIO II)”,
  • „Budowa chmury obliczeniowej Policji, umożliwiającej wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych oraz ochrony użytkowanych systemów informatycznych”.

Realizacja ww. projektów znacząco wpłynie na usprawnienie i podniesienie skuteczności pracy analityków kryminalnych, a także na rozwój analizy i dążenie do najwyższych standardów  światowych.

Ostatniego dnia sympozjum przedstawiciele Wydziału Obsług Informacyjnej i Wydziału Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych BWiIK KGP mówili o nowych funkcjonalnościach w PSI (Policyjny System Informacyjny) oraz KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji) i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych w kontekście wymiany informacji. 

Po zakończeniu wszystkich wystąpień głos zabrał Zastępca Dyrektora BWiIK KGP mł. insp. Robert Malinowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zakończył XVIII Sympozjum Analityków Kryminalnych.

Powrót na górę strony
Polska Policja