Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Identyfikowanie zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej - dostęp do platformy UFG

Data publikacji 14.08.2020

W dniu 01 kwietnia 2020 roku Komendant Główny Policji zawarł porozumienie o współpracy z Prezesem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie udostępniania Policji przez UFG w drodze teletransmisji usług i danych z Systemu UFG w celu zapewnienia realizacji ustawowych zadań Policji i zadań UFG. Podpisane porozumienie opisuje zasady dostępu do platformy identyfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej i określa scenariusze, zgodnie z którymi Policja może zapytać o informacje dotyczące przebiegu i historii ubezpieczenia, czyli umów ubezpieczenia i związanych z nimi szkód.

Jednym z głównych zadań platformy UFG jest wspomaganie Policji w ujawnianiu oszustw ubezpieczeniowych, przeciwdziałaniu im oraz usprawnienie wymiany informacji pomiędzy Policja a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i zakładami ubezpieczeniowymi.

Z końcem lipca bieżącego roku zakończono prace nad zapewnieniem dostępu do przedmiotowej platformy poprzez policyjną Sieć Transmisji Danych, wyznaczono administratorów dostępu oraz przystąpiono do nadawania uprawnień dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości ubezpieczeniowej.  

Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym planuje również przeprowadzenie szkoleń z obsługi platformy zarówno dla administratorów jak i użytkowników końcowych.

Powrót na górę strony
Polska Policja