Wydział Administrowania Danymi SIS i VIS

Policja.pl

WYDZIAŁ ADMINISTROWANIA DANYMI SIS I VIS

 

NACZELNIK
Magdalena BAKUŁA

Sekretariat:
tel.: (47) 72-138-04, (47) 72-153-29
fax: (47) 72-143-78
e-mail: sekretariat.sis@policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA
podinsp. Izabela CZECZOTT

Sekretariat:
tel.:
(47) 72-138-04, (47) 72-149-94
fax:
(47) 72-143-78
e-mail: sekretariat.sis@policja.gov.pl

 

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR

tel. (47) 72-114-50
fax. (47) 72-114-56
e-mail: kgp.pnr@policja.gov.pl

 

ZADANIA WYDZIAŁU ADMINISTROWANIA DANYMI SIS i VIS


Do zadań Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS należy w szczególności:

 • administrowanie, w imieniu centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), danymi wykorzystywanymi poprzez KSI;
 • obsługa zapytań o dane SIS organów samorządowych właściwych w sprawach rejestracji pojazdów;
 • dokonywanie, modyfikowanie i usuwanie, na wniosek jednostek organizacyjnych Policji, wpisów danych osób lub przedmiotów do SIS na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli, w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • rozpatrywanie wniosków osób o udostępnienie informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych poprzez KSI, składanych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz współdziałanie w tym zakresie z organami uprawnionymi oraz komórką organizacyjną KGP realizującą zadania biura SIRENE;
 • realizacja zadań centralnego punktu dostępu dla sądów, prokuratury i Policji, w zakresie udzielania informacji o danych Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS);
 • organizacja oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości Wydziału;
 • administrowanie systemami przetwarzania informacji niejawnych wykorzystywanymi na potrzeby wydziału;
 • realizowanie przez Sekcję Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR zadań związanych z wykonywaniem, w imieniu Komendanta Głównego Policji, punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894) w szczególności:
  • przekazywania do właściwych jednostek organizacyjnych Policji otrzymanych od Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach (JIP) danych PNR - (dane dotyczące przelotu pasażera) lub wyników ich przetwarzania,
  • występowania do JIP, na wniosek jednostek organizacyjnych Policji, o przekazanie danych PNR otrzymanych od przewoźników lotniczych,
  • wspieranie jednostek organizacyjnych Policji w procesie ustalania, aktualizacji oraz usuwania kryteriów przetwarzania danych PNR, w celu otrzymania wyników przetwarzania danych PNR.
Powrót na górę strony