Wydział Analizy Kryminalnej

Policja.pl

WYDZIAŁ ANALIZY KRYMINALNEJ

 

NACZELNIK
mł. insp. Dariusz BABISZ


Sekretariat:
tel.: (47) 72-148-44
fax: (47) 72-147-26
e-mail: wak@policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA
nadkom. Rafał ŚWIEŻAK


Sekretariat:
tel.: (47) 72-148-44
tel.: (47) 72-149-62
fax: (47) 72-147-26
e-mail: wak@policja.gov.pl

 

ZADANIA WYDZIAŁU ANALIZY KRYMINALNEJ


Do zadań Wydziału Analizy Kryminalnej należy w szczególności:

 • inicjowanie i sporządzanie analiz kryminalnych zlecanych przez jednostki organizacyjne Policji i inne uprawnione podmioty;
 • wspieranie komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach analizy kryminalnej w realizacji analiz kryminalnych;
 • identyfikowanie, na podstawie prowadzonych analiz, czynników sprzyjających występowaniu przestępczości oraz metod jej zapobiegania;
 • administrowanie Systemem Informacji Operacyjnych (SIO);
 • nadzór merytoryczny nad jakością i przetwarzaniem informacji w SIO w części dotyczącej Systemu Meldunku Informacyjnego (SMI);
 • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie zmian technicznych w funkcjonowaniu SIO oraz inicjowanie  i udział w przygotowywaniu studiów wykonalności, założeń oraz koncepcji rozwiązań teleinformatycznych planowanych do wdrożenia;
 • realizacja obsługi informacyjnej na rzecz uprawnionych podmiotów w zakresie danych przetwarzanych w SMI;
 • wprowadzanie do SMI informacji uzyskiwanych przez policjantów z komórek organizacyjnych  Komendy Głównej Policji, w tym uzyskanych w ramach współpracy międzynarodowej;
 • wdrażanie nowych rozwiązań i standardów w zakresie analizy kryminalnej;
 • realizowanie przedsięwzięć w ramach konsultacji wizowych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.);
 • realizowanie przedsięwzięć w ramach obowiązku informacyjnego, wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z późn. zm.);
 • udział w pracach badawczo - rozwojowych dotyczących analizy kryminalnej i SIO prowadzonych przez podmioty pozapolicyjne;
 • organizacja oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
 • administrowanie systemami przetwarzania informacji niejawnych wykorzystywanymi na potrzeby wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony