Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Standardy miejsca przesłuchiwania dzieci

Standardy miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci

 

Głównym celem opracowania i popularyzowania standardów pokoi przesłuchań dzieci jest zapewnienie dzieciom – ofiarom wykorzystywania i przemocy przyjaznych warunków przesłuchania, które pozwolą na zminimalizowanie stresu dziecka oraz zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego. Podstawowym warunkami, które muszą spełnić instytucje i placówki, by prowadzone przez nie pokoje przesłuchań uznane były za przyjazny pokój przesłuchań dzieci, to odpowiedni, przyjazny dziecku lokal dostosowany do potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienie dziecku i jego opiekunom wsparcia i informacji   o pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.

Lokal taki musi spełniać następujące warunki:
 
 1. Zdolności organizacyjne: Pokój przesłuchań dzieci prowadzony jest przez jednostkę posiadającą osobowość prawną, która zapewnia jego administrowanie.
 2. Pomieszczenie przyjazne dziecku: Jednostka ta dysponuje wygodnym, zapewniającym poczucie prywatności, wyposażonym zgodnie z potrzebami dziecka lokalem w celu zapewnienia dzieciom fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa
  w czasie przesłuchania.

  W szczególności lokal ten:
 • Zapewnia prowadzenie przesłuchania dziecka wyłącznie przez sędziego z udziałem psychologa, przy jednoczesnej możliwości uczestniczenia  w przesłuchaniu innych osób (prokurator, adwokat oskarżonego, oskarżyciel posiłkowy i in.), przebywających w odrębnym pomieszczeniu. Możliwość tę zapewnia szyba wenecka pomiędzy pomieszczeniami i/lub bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania oraz system komunikacji pomiędzy pokojami;
 • Zapewnia możliwość oczekiwania dziecka na przesłuchanie w przyjaznym miejscu, do którego nie ma wstępu oskarżony. Poczekalnia wyposażona jest   w sposób zapewniający dziecku możliwość aktywnego spędzenia czasu oczekiwania (zabawki, książeczki, czasopisma, kredki itp.). Nie ma w niej natomiast materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat przemocy i wykorzystywania seksualnego;
 • Zapewnia dziecku intymność poprzez wyciszenie drzwi pomiędzy pokojem przesłuchań a innymi/i pomieszczeniem/ami;
 • Utrzymany jest w stonowanej, pastelowej kolorystyce;
 • Umeblowany jest w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim młodszym i starszym dzieciom (stoliki i krzesła w dwóch rozmiarach, kanapa lub fotel, miękka wykładzina);
 • Wyposażony jest w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier, lalki, pacynki i in.), które nie są bezpośrednio dostępne dla dziecka oraz nieliczne (!) zabawki dostępne dziecku.
 
 1. Przesłuchanie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości: W pomieszczeniu możliwa jest rejestracja przesłuchania, dzięki której jego przebieg może być odtworzony na rozprawie głównej. Zapewniona jest również możliwość komunikowania się osób uczestniczących w przesłuchaniu (prokurator, adwokat oskarżonego) z sędzią i psychologiem w celu przekazywania im pytań, które mają zostać zadane dziecku.

  W celu zagwarantowania realizacji ww. potrzeb wymiaru sprawiedliwości pokój przesłuchań powinien być wyposażony w:
 • Kamerę/y rejestrującą/e przesłuchanie (cały pokój + zachowania i reakcje dziecka);
 • Mikrofon/y rejestrujący/e dźwięk;
 • Sprzęt umożliwiający rejestrację audiovideo przebiegu przesłuchania na dwóch nośnikach (dwie kasety VHS; kaseta + DVD);
 • Mikrofon w pokoju sąsiadującym z pokojem, gdzie przesłuchiwane jest dziecko oraz
 • Słuchawki dla sędziego i psychologa.
 1. Informacja na temat oferty pomocy i wsparcie dziecka – ofiary i jego opiekunów:

  Zagwarantowanie opiekunom dziecka wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej jest niezbędną częścią oferty Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dziecka. Informacja taka dotyczy oferty pomocy świadczonej przez jednostkę prowadzącą pokój przesłuchań lub przez inne współpracujące ośrodki. Opiekun każdego przesłuchiwanego dziecka otrzymuje pisemną informację nt. takiej oferty.
               ZGŁOSZENIE POKOJU DO PRZYZNANIA CERTYFIKATU (do pobrania w załączniku)
„Przyjaznego Pokoju Przesłuchań”
 
Nazwa i adres instytucji:  ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
Województwo: …………………………………………………………………………………
Rejon Sądu Okręgowego: ……………………………………………………………………
Numer telefonu/faxu: ………………………………………………………………………….
Adres www: ……………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja osoby zgłaszającej: …………………………………………………………………………………………………...
 
Prosimy o zaznaczenie warunków (poprzez wpisanie słowa „tak” lub nie w odpowiednie pole), które spełnia prowadzony pokój przesłuchań dzieci, zgodnie z rekomendowanymi Standardami:
 
I. Zdolności organizacyjne
Pokój przesłuchań prowadzony jest przez jednostkę posiadającą osobowość prawną, która zapewnia jego administrowanie.
 
 
II. Pomieszczenie przyjazne dziecku (zapewniające dzieciom fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo w czasie przesłuchania)
 
·   Dwa odrębne pomieszczenia ( pokój przesłuchań i techniczny)
 
·   Bezpośrednia obserwacja przebiegu przesłuchania :
 - lustro weneckie
 
- audiowizualna
 
·   Wyciszenie pokoju w celu zminimalizowania zewnętrznych zakłóceń
- wyciszenie okien zewnętrznych
 
 
- wyciszenie drzwi pomiędzy pokojem przesłuchań a innym/i pomieszczeniem/ami,
 
- wytłumienie pokoju
 
·   Umeblowanie pokoju w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim młodszym i starszym dzieciom (np. stoliki i krzesła w dwóch rozmiarach, kanapa lub fotel, miękka wykładzina; nieliczne (!) zabawki)
 
·   Wyposażenie pokoju w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier, pacynki, lalki)
 
·   Możliwość zapewnienia pokoju/miejsca, w którym dziecko może oczekiwać na przesłuchanie, a do którego nie ma wstępu oskarżony
 
 
 
III. Przesłuchanie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.
 
1)     Wyposażenie techniczne pokoju
 
·   Kamera/y rejestrujące przesłuchanie
- statyczna/e bez możliwości ingerowania w nagranie w trakcie przesłuchania
(np. z powodu umieszczenia jej w pokoju przesłuchań bez możliwości jej obsługi po uruchomieniu)
 
- zdalnie sterowana ( z możliwością zastosowania zbliżeń/oddaleń z pokoju technicznego)
 
·   Czułe mikrofony (tzw. pojemnościowe), mogące zarejestrować zarówno szept dziecka, jak i niewyraźną mowę
 
·   System komunikacji między pomieszczeniami
- mikrofon w pokoju technicznym oraz słuchawki dla sędziego i psychologa umożliwiające komunikację z osobami uczestniczącymi w przesłuchaniu
 
- walkie-talkie
 
·   Sposób zapisu przesłuchania
- cyfrowo
 
- na kasecie VHS
 
·   Kompatybilność sprzętu nagrywającego ze sprzętem do odtwarzania w sądzie
 (sąd, w którym odtwarzane były nagrania z przesłuchania w danym pokoju, nie zgłaszał kłopotów z odtworzeniem zapisu)
 
 
2)     Funkcjonowanie pokoju
 
·   Przeznaczenie pokoju
- przesłuchanie dzieci
 
- pokój wykorzystywany jest również do innych celów wynikających ze specyfiki instytucji (np. badania psychologiczne, sesje terapeutyczne itp.)
 
·   organ prowadzący przesłuchania dzieci
(Prosimy o podanie nazwy, np. SR Warszawa-Śródmieście, PR Łódź)
- sąd: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
- prokuratura: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
- inne (jakie?): ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
·   Liczba przesłuchań dzieci w ciągu 1 miesiąca
…….
 
IV. Informacja na temat oferty pomocy i wsparcie dziecka – ofiary/świadka i jego opiekunów
 
 
·   Dostęp rodziców i opiekunów do informacji na temat oferty pomocy i wsparcia
- opiekun dziecka otrzymuje pisemną (np. w postaci ulotki) informację nt. takiej oferty
 
- opiekun dziecka otrzymuje ustną informację nt. oferty pomocy i wsparcia
 
- ulotki i informacje są wyłożone w ogólnodostępnym miejscu
 
- istnieje możliwość skorzystania na miejscu z pomocy        i wparcia dla dziecka i jego rodziców lub opiekunów
 
·        Podczas przesłuchania dziecko i jego opiekunowie mają zapewnioną opiekę wyznaczonej osoby w instytucji
 
 
 
 
 
Wytyczne w sprawie warunków, jakim powinny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków
 
wytyczne określają warunki jakim winny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków zapewniające fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo w czasie przesłuchania.
 
I. Pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków, zwane dalej „pokojem przesłuchań” lokalizowane winno być poza budynkami sądów, prokuratur czy policji.
II. W skład pokoju przesłuchań winny wchodzić:
1)     pokój bezpośredniej rozmowy
2)     przedpokój, poczekalnia
3)     pokój techniczny
4)     toaleta/łazienka
III. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie pomieszczeń przedpokoju/poczekalni i toalety/łazienki o których mowa w pkt. II/3, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem, lecz w tym samym budynku.
IV. O ile pokój przesłuchań znajduje się w budynku policji, prokuratury czy sądu winien mieć odrębne bezkolizyjne wejście.
V. Pokój przesłuchań winien spełniać następujące minimalne warunki:
1)   pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w meble dostosowane do wieku świadka (od 5 do 18 lat).
2) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób biorących udział w przesłuchaniu z osobami obserwującymi przesłuchanie w pokoju technicznym
3) pokój bezpośredniej rozmowy połączony z pokojem technicznym „lustrem weneckim”.
4) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego służące do utrwalania obrazu umożliwiające ogólny ogląd pokoju i mimiki twarzy świadka.
5) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego utrwalające dźwięk.
6) pokój techniczny wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób obserwujących przebieg przesłuchania z osobami biorącymi w nim udział.
7) wyposażony w jeden system nagrania i odtworzenia nagrania umożliwiający odczytanie zapisu na rozprawie.
8) izolacja akustyczna pokoju gwarantująca dobrą jakość nagrania przesłuchania.
9) wyposażony w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od świadka a w szczególności papier, środki pisarskie, lalki i inne.
VI. Sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów uwzględniony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 06 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów.
VII. Świadkowi bądź jego opiekunowi zapewnione być winno doręczenie informacji zawierającej ofertę pomocy świadczonej ofiarom przestępstw.
 
 
Warszawa 15 październik 2007 r.
 
 
 
 
Linki do Przyjaznych Pokoi Przesłuchań prowadzonych przez Komendy na terenie całej Polski.
 
1. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=74
2. Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=81
3. Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=25
4. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=84
5. Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=90
6. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=73
7. Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku  http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=91
8. Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=72
9. Komenda Miejska Policji w Suwałkach http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=58
10. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=79
11. Komenda Powiatowa Policji w Kościanie http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=75
12. Komenda Powiatowa Policji w Łobzie http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=77
13. Komenda Miejska Policji w Świnoujściu http://www.dzieckoswiadek.pl/mapa.php?PID=76
 
 
 
 

 

Powrót na górę strony