Wydział Konwojowy

Policja.pl

Zadania Wydziału Konwojowego:

 1. opracowywanie i wdrażanie standardów w zakresie:
 1. konwojowania i doprowadzania osób,
 2. funkcjonowania policji sądowej,
 3. realizacji zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych, w tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz w policyjnych izbach dziecka;
 1. koordynowanie konwojów o zasięgu ponadwojewódzkim wykonywanych przez jednostki organizacyjne Policji;
 2. koordynowanie wzmocnień przez Policję konwojów wartości pieniężnych oraz muzealiów, realizowanych przez podmioty zewnętrzne;
 3. organizowanie konwojów i konwojowanie osób pozbawionych wolności oraz ich przekazywanie na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;
 4. monitorowanie oraz ocena przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas konwojów i doprowadzeń osób, w policyjnych izbach dziecka, pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych, a także opracowywanie procedur przeciwdziałających tym wydarzeniom;
 5. opracowywanie, we współpracy z uprawnionymi podmiotami, standardów przestrzegania przez Policję praw człowieka osób umieszczanych w policyjnych izbach dziecka, pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
 6. udział w procesie określania wymagań technicznych i użytkowych:
 1. specjalistycznych środków transportu,
 2. policyjnych izb dziecka,
 3. pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia,
 4. pokoi przejściowych,
 5. tymczasowych pomieszczeń przejściowych;
 1. współdziałanie z uprawnionymi podmiotami w zakresie funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego;
 2. współpraca ze Strażą Graniczną, wojewodami oraz jednostkami organizacyjnymi Policji
  w zakresie postępowania wobec cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 3. współdziałanie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców;
 4. realizowanie zadań w zakresie „użytkownika kluczowego” aplikacji: POBYT, MAŁY RUCH GRANICZNY i OSADZONY;
 5. opracowywanie i wdrażanie w biurze założeń dotyczących polityki bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego oraz aplikacji: POBYT, MAŁY RUCH GRANICZNY i OSADZONY;
 6. udział w pracach międzyresortowych zespołów i grup roboczych w zakresie wjazdu
  i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 7. inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć, mających na celu przygotowanie policjantów i pracowników Policji w kraju do służby i pracy z cudzoziemcami.
Powrót na górę strony