Wydział Profilaktyki Społecznej

Policja.pl

Zadania Wydziału Profilaktyki Społecznej:

 1. wypracowywanie i wdrażanie działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia przestępczości, patologii i innych zjawisk kryminogennych, m.in. w oparciu o oczekiwania społeczne oraz zalecenia wypracowane w ramach współpracy
  z instytucjami europejskimi;
 2. monitorowanie stanu realizacji zadań priorytetowych Komendanta w zakresie zwiększania efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem;
 3. monitorowanie i uczestniczenie w realizacji zadań Policji określonych w krajowych, rządowych i resortowych programach zapobiegania przestępczości i eliminowania zachowań aspołecznych;
 4. inicjowanie programów ogólnopolskich inspirowanych działaniami regionalnymi i lokalnymi podejmowanymi przez jednostki organizacyjne Policji;
 5. dostosowywanie aktywności profilaktycznej do aktualnych trendów i zmian zjawiska przestępczości, poprzez intensyfikowanie wielopłaszczyznowej współpracy z organami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi na rzecz realizacji lokalnych, regionalnych i krajowych programów profilaktycznych;
 6. inspirowanie i koordynacja organizacji regionalnych i lokalnych debat społecznych, a także organizacja debat na szczeblu krajowym umożliwiających społeczną dyskusję na temat potrzeb i sposobów rozwiązywania zagrożeń społecznych diagnozowanych jako szczególnie uciążliwe w odbiorze społecznym;
 7. współpraca międzynarodowa w zakresie profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa, w tym m.in. z Europejską Siecią Zapobiegania Przestępczości oraz promowanie rekomendowanych programów, akcji i działań;
 8. inspirowanie, prowadzenie i koordynowanie działań międzynarodowych z zakresu profilaktyki społecznej;
 9. koordynowanie i monitorowanie przebiegu standaryzacji policyjnych programów profilaktycznych;
 10. koordynacja policyjnych działań profilaktycznych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji oraz współpraca z biurami KGP, które podejmują działania profilaktyczne w obszarze profilaktyki zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, cyberzagrożeń, handlu ludźmi oraz problematyki narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających;
 11. koordynowanie i udział w realizacji zadań wynikających ze strategii medialnej w obszarze profilaktyki społecznej;
 12. przygotowywanie publikacji oraz innych materiałów z zakresu profilaktyki społecznej na rzecz bezpieczeństwa;
 13. przygotowywanie informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym „policja.pl” oraz innych komunikatorach wewnętrznych w zakresie właściwości biura, we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych biura.
Powrót na górę strony