Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Od 2001 roku kraje Unii Europejskiej – także Polska - obchodzą 25 maja jako Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Jest to także dzień solidarności z rodzicami, których dzieci nie zostały odnalezione. Obchody tego święta mają także służyć budowaniu systemów ostrzegania o zaginięciu dziecka oraz upowszechnianiu wiedzy na temat przyczyn i konsekwencji zaginięć dzieci.
Każdego roku Policja odnotowuje około 15 tysięcy zaginięć osób. W Polsce w 2009 r zaginęło 125 dzieci do siódmego roku życia, 442 dzieci w wieku 7-13 lat i 3054 starszych dzieci, do ukończenia 17 roku życia. Problem zaginięć dzieci jest bardzo złożony i istotny dla Policji. Podstawową przyczyną zaginięć młodszych dzieci jest brak należytej opieki ze strony dorosłych. Innym powodem zaginięć małych dzieci są przestępstwa. Przyczyną zaginięć starszych dzieci i młodzieży są ucieczki z domów. Powodów ucieczek i zaginięć jest bardzo wiele, jednak wspólnym mianownikiem każdej z sytuacji jest poczucie bezsilności wobec problemu. Najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie uwagi na problemy zaginionych dzieci ich rodzin oraz zrobienie wszystkiego, by dziecko nie zaginęło.
Naszym celem jest skupienie się na działaniach profilaktycznych, które mogą doprowadzić do uświadomienia, jak postępować, aby dzieci nie ginęły i jak reagować w przypadku zaginięć. Niezwykle ważnym zadaniem jest zapobieganie zaginięciom dzieci. Policjanci podejmują szereg działań mających na celu ochronę dzieci i rodzin, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu oraz negatywnym zjawiskom społecznym o charakterze kryminalnym, oraz zadania z zakresu zapobiegania demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze zajmujący się prewencją kryminalną prowadzą działania profilaktyczne w środowiskach szkolnych, które zakładają przede wszystkim edukację w zakresie zagrożeń. Podczas spotkań z dziećmi funkcjonariusze uczą jak należy się zachować w przypadku zagubienia się w tłumie, w centrum handlowym oraz innych miejscach o dużym skupisku ludności. Dzieci poznają numery telefonów alarmowych, dowiadują się, że należy znać numer telefonu do rodziców oraz adres zamieszkania. Poznają także sytuacje w których mogą tych informacji udzielić osobom trzecim oraz uczą się, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomym, poznają zasady, które np. zakazują wsiadania do samochodów osób nieznajomych, zabraniają wspólnych spacerów itp. Policjanci docierają także do rodziców i pedagogów, zwłaszcza w czasie zebrań w szkołach gdzie realizowane są szkolenia w zakresie wpajania dzieciom właściwych zachowań w sytuacjach, kiedy dziecko przebywa samo w domu, na terenie podwórka lub też samodzielnie przemieszcza się do i ze szkoły. Podczas spotkań dorosłym zwraca się szczególną uwagę na kwestię zapewnienia dzieciom właściwej opieki. W ramach pogadanek skierowanych do młodzieży omawiane są zagrożenia związane z ucieczkami z domów rodzinnych, znajomościami zawartymi przez Internet, podróżowaniem autostopem, uczestnictwem w imprezach młodzieżowych itp., a także przedstawiane są sposoby radzenia sobie z problemami, informacje nt. jak i gdzie uzyskać pomoc.
25 maja w całej Europie organizacje pozarządowe skupione w federacji Missing Children Europe przypominają opinii publicznej o tym problemie społecznym, jakim są zaginięcia dzieci .Wspólnie z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych chcemy przypomnieć wszystkim, jak ważna jest profilaktyka i przekazać wiedzę na temat przyczyn i konsekwencji zaginięć i ucieczek.
 

Powrót na górę strony