Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowela ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Przyjęta przez Sejm RP nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wchodząca w życie z dniem 01 sierpnia 2010 roku wprowadza szereg zmian istotnych dla poprawy sytuacji osób doświadczających przemocy w rodzinie. Niektóre zmiany dotyczą również obowiązków oraz uprawnień Policji, które mają bezpośredni związek z działaniami podejmowanymi przez policjantów.

Nowe regulacje wprowadzane ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku:

 Zgodnie z art. 9a ust. 1 gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

- 2. Zespół interdyscyplinarny powołuje, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.

- 4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

- 5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione w ust.3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- 8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust.3 lub 5.

 Zgodnie z art. 9d ust. 2 procedura „Niebieskie karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Należy dodać, iż mimo praktyki przekazywania informacji o rodzinie dotkniętej przemocą do zespołu interdyscyplinarnego Policja nadal będzie podejmowała czynności zmierzające do zapewnienia tej rodzinie bezpieczeństwa. Zasady podejmowania wszelkich czynności w ramach procedury „Niebieskie karty” przez poszczególne podmioty, w tym również Policję, określone zostaną w stosownym rozporządzeniu do wchodzącej w życie ustawy.

 Natomiast zgodnie z art. 12a ust. 1 w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny
i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- 3. Decyzję, o której mowa w ust.1, pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką.

Procedury postępowania Policji podczas odbierania dziecka z rodziny, a także sposób dokumentowania tego faktu określone zostaną w drodze rozporządzenia do wchodzącej w życie ustawy.


Zmiany wynikające z innych ustaw:

 Dodaje się art. 15a Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, zgodnie z którym funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art.15;

 W art.244 Ustawy kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku dodaje się:

- § 1a mówiący, że Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;

- § 1b, zgodnie z którym Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo, o którym mowa w § 1a, zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

 Po art. 275 Ustawy Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku dodaje się art. 275 a:

- który w § 1 mówi, iż tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

- § 2, zgodnie z którym środek opisany w § 1 w postępowaniu przygotowawczym stosuje się na wniosek Policji albo z urzędu.

- w § 3 wskazuje, że jeżeli wobec oskarżonego, zatrzymanego na podstawie art. 244 § 1a lub 1b, zachodzą podstawy do zastosowania środka zapobiegawczego przewidzianego w § 1, Policja niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem do prokuratora o zastosowanie tego środka zapobiegawczego; wniosek powinien być rozpoznany przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania oskarżonego.

- § 4, zgodnie z którym środek przewidziany w § 1 stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przesłanki jego stosowania sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące.

- oraz § 5, który wskazuje, iż wydając postanowienie o nakazie opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego można, na wniosek oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. Przy czym placówkami wskazanymi do umieszczenia oskarżonego nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w rodzinie.


Rozszerzenie obowiązku realizacji procedury „Niebieskie karty” świadczy z całą pewnością o dostrzeżeniu znaczenia tego narzędzia dla działań na rzecz ograniczania rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie. Podkreśla jednak również dotychczasową rolę Policji w systemie działań podejmowanych w walce z tym problemem społecznym zobowiązując jednocześnie do podtrzymywania stopnia zaangażowania policjantów
w pomoc rodzinom dotkniętym przemocą.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony