Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w tzw. ustawie tytoniowej

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 81, poz.529) wprowadza istotne zmiany w regulacjach dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych, które wydają się ważne z punktu widzenia Policji. Z wyjątkiem jednej zmiany, wspomniana ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 15 listopada br. Nowelizacja wprowadza m.in. następujące zmiany:

 • modyfikacji ulega definicja „wyrobów tytoniowych” – znowelizowana ustawa „wyroby tytoniowe” określa jako „wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę; (w obowiązującej ustawie jest „z wyłączeniem środków farmaceutycznych zawierających nikotynę”) – nowe brzmienie art. 2 pkt 2;
 • rozszerzona zostaje definicja „reklama wyrobów tytoniowych” – od 15 listopada br. będzie to „rozpowszechniania komunikatów, wizerunków marek wyrobów tytoniowych lub symboli z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych firm produkujących wyroby tytoniowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych, służących popularyzowaniu marek wyrobów tytoniowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi” – nowe brzmienie pkt 5 w art. 2;
 • rozszerzona zostaje definicja „promocja wyrobów tytoniowych”. Oznaczać będzie „publiczne rozdawanie wyrobów tytoniowych lub rekwizytów tytoniowych, organizowanie degustacji, premiowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych, oferowanie wyrobów tytoniowych konsumentom po obniżonej cenie w stosunku do ceny wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym wyrobu, organizowanie konkursów opartych na zakupie wyrobów lub rekwizytów tytoniowych oraz inne formy publicznego zachęcania do nabywania lub używania wyrobów tytoniowych, bez względu na formę dotarcia do adresata” – nowe brzmienie pkt 7 w art. 2;
 • wprowadzona zostaje definicja „palarni”. Będzie to „wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjne w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń” – dodany pkt 9 w art. 2;
 • rozszerzony zostaje katalog miejsc, w których zabronione będzie palenie, i tak: art. 5 ust. 1 : Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5 a:
 1. na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie o światy, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 3. na terenie uczelni,
 4. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 5. w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych,
 6. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 7. na przystankach komunikacji publicznej,
 8. w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 9. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dla dzieci,
 10. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Ponadto ustawa:

 • nakłada obowiązek na właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieszczenia w widocznych miejscach „odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwanego dalej informacją o zakazie palenia tytoniu – nowe brzmienie ust. 1 a w art. 5;
 • daje możliwość właścicielowi lub zarządcy wyłączenie spod zakazu palenia wyrobów tytoniowych pokoi w obiektach służących celom mieszkalnym, i tak daje możliwość wyznaczenia palarni w wymienionych niżej miejscach:

          - w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
          - w hotelach,
          - w obiektach służących obsłudze podróżnych,
          - na terenie uczelni,
          - w pomieszczeniach zakładów pracy,
          - w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych - dodany art. 5a;

 • nakłada obowiązek umieszczania w miejscach sprzedaży wyrobów tytoniowych widocznej i czytelnej informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” – nowe brzmienie ust. 1 w art. 6;
 • wprowadza zakaz sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych – dodany ust. 5 w art. 6;
 • wprowadza także zakaz eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych – dodany ust. 3 w art. 8.

Przepisy karne:

 • eksponowanie w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych podlegać będzie grzywnie do 200 000 zł. albo karze ograniczenia wolności albo obu tych karom łącznie – dodany pkt 5 w art. 12;
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych lub nieumieszczanie informacji o zakazie ich sprzedaży osobom do lat 18, a także w przypadku właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu nieumieszczanie informacji o zakazie palenia będzie wykroczeniem podlegającym karze grzywny do 2 000 zł. – nowe brzmienie art. 13;
 • palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami określonymi w ustawie będzie wykroczeniem podlegającym karze grzywny do 500 zł. – nowe brzmienie art. 13;
 • w przypadku popełnienia czynu polegającego na eksponowaniu w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych, sąd może orzec ich przepadek, choćby nie stanowiły one własności sprawcy – dodany ust. 2 w art. 15.

 

Powrót na górę strony