Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POLICJĘ W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

Od czasu wdrożenia do realizacji programu “Razem Bezpieczniej”, jako formuły kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia minęło sześć miesięcy. Z uwagi na fakt, iż jest to program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego, jakim jest bezpieczeństwo,        w okresie pierwszego półrocza 2007 roku Komenda Główna Policji zrealizowała następujące zadania:

 I.Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania:

Realizując zadania dotyczące wymienionego obszaru opracowano analizę i ocenę funkcjonowania służby prewencyjnej Policji, którą przekazano Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wprowadzono zintegrowaną organizację i dyslokację służby decyzją nr 152 KGP z dnia 17.03.2006r., a także opracowano i wdrożono do realizacji Policyjny program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w małych i średnich miastach „BEZPIECZNE MIASTA”. Zwiększono również liczbę patroli Policji i innych formacji w miejscach i czasie, gdzie są najbardziej potrzebne, poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych Policji, wykorzystanie sił i środków Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, a następnie opracowano zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

 II.Przemoc w rodzinie:

Dokonywano okresowych analiz zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie danych statystycznych, które wykorzystano podczas narad z policjantami jednostek podległych, oraz opracowano kierunki i zakres planowanych zmian do Zarządzenia nr 21/2002 KGP w sprawie sposobu przeprowadzenia interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty”, które przesłano do KWP/KSP celem konsultacji. KGP jest jednym z członków Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci, która zawiązała się 22.02.2007r. z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje, a przedstawiciel BPiRD KGP uczestniczy w pracach Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającej przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). W ramach realizacji zadań dotyczących przemocy w rodzinie KGP zaangażowała się w kampanię „Kochaj! Nie krzywdź! Pomóż!”, przygotowaną przez Rzecznika Praw Dziecka i Fundację „Mederi – pomóż dzieciom”, która skierowana jest do pracowników ochrony zdrowia i której celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec niemowląt i dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

 III. Bezpieczeństwo w szkole:

W ramach obszaru systematycznie opracowywano informacje nt. struktury i rozmiarów przestępczości wśród nieletnich, w tym przestępstw stwierdzonych na terenie placówek oświatowych, oraz prowadzono współpracę z MSWiA dotyczącą konkursu ofert dla podmiotów pozarządowych nt. „Przeciwdziałania agresji, przemocy wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w środowisku rówieśniczym”. KGP jako podmiot wspierający realizację zadań przez MEN zainicjowała prace nad opracowaniem szczegółowych założeń konkursu „Bezpieczna Szkoła”.

 IV. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej:

Prowadzono działania prewencyjne i operacyjne na głównych szlakach kolejowych PKP na podstawie wytycznych KGP z dnia 20.06.2001r. zawartych w „Planie współdziałania KWP  w prewencyjno-operacyjnym zabezpieczaniu pociągów w komunikacji krajowej i międzynarodowej”. Realizowano zadania wynikające ze Strategii działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych , które powstało na podstawie zawartego w dniu 6.07.2004r. Porozumienia pomiędzy Komendą Główną Policji, Komendą Główną Straży Granicznej, Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej a Spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. Podejmowano aktywne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych przez Centralny Zespół ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, kierowany przez Zastępcę Dyrektora BPiRD, w skład którego wchodzą przedstawiciele „Porozumienia...” , a obecnie prowadzone są prace zmierzające do opracowania analizy zagrożeń w komunikacji publicznej, zwłaszcza autobusowej, trolejbusowej czy tramwajowej.

 V. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

Realizując zadania dotyczące tego obszaru KGP inspirowała i nadzorowała realizację cyklicznych działań kontrolno-profilaktycznych „Prędkość”, „Trzeźwość”, „Pasy”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (pieszy)”, „Trasa E-30”, „Bus”, „Taxi”, „Truck” oraz „Bezpieczny weekend”, ”Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”. Komendant Główny Policji polecił komendantom wojewódzkim zintensyfikowanie działań policyjnych na głównych ciągach komunikacyjnych poprzez zwiększenie liczby patroli ruchu drogowego, kładąc szczególny nacisk na dynamiczną formę nadzoru. Na ten cel wyasygnował dodatkowe środki finansowe na paliwo do samochodów z videorejestratorem – w limicie dobowym 500 km dla każdej KWP. Prowadzono również kaskadowe pomiary prędkości, a na ten cel zakupiono i przekazano jednostkom terenowym 10 samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonych w videorejestrator. W ramach realizacji programu Komenda Główna Policji zakupiła 70 tys. narkotestów, służących do wykrywania w organizmie substancji psychoaktywnych. Testery zostały przekazane jednostkom terenowym. Realizowano zapisy Porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Polskiego Związku Motorowego a Komendantem Głównym Policji, Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Infrastruktury, dotyczące organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Sporządzono roczną analizę na temat wypadków drogowych i ich przyczyn, której celem było wypracowanie podstawowych kierunków działań związanych z występującymi zagrożeniami. Opracowanie upowszechniono wśród instytucji i organizacji prowadzących przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Promowano również działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podnoszące świadomość użytkowników dróg we współpracy z: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Transportu, Krajową Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Żandarmerią Wojskową, Polskim Związkiem Motorowym, firmami ubezpieczeniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a także firmami komercyjnymi, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Podejmowano działania mające na celu sprawdzanie stanu technicznego pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób i rzeczy oraz czasu pracy kierowców wykonujących transport drogowy.

 VI. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej:

KGP nawiązała współpracę z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji (POHiD), skupiającą firmy handlu wielkopowierzchniowego, uzgadniając obszary możliwej współpracy Policji z firmami tam zrzeszonymi, oraz podjęto rozmowy z Komitetem Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w zakresie wspólnych działań zmierzających poprawy bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej.

 VII. Ochrona dziedzictwa narodowego:

W ramach realizacji zadań z ostatniego obszaru kontynuowano czynności związane z ujednoliceniem systemu wymiany informacji pomiędzy Policją a Generalnym Konserwatorem Zabytków poprzez dostosowanie bazy KSIP do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. W tym celu opracowano m.in. aplikację KSIP, dzięki której możliwa będzie rejestracja utraconych i odzyskanych dzieł sztuki. Obecnie trwają prace nad jej uruchomieniem. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie we współpracy z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowano i przeprowadzono szkolenie, pn. „Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom”. Adresatami szkolenia byli przedstawiciele KWP/KSP, Izby Celnej oraz Straży Granicznej. Podczas spotkania w MSWiA przedstawiono koncepcję powołania struktury organizacyjnej do zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu. Ustalono, że priorytetem podejmowanych działań będzie monitorowanie i koordynowanie czynności ukierunkowanych na zwalczanie tego rodzaju przestępczości, współpraca organizacji międzyresortowych na terenie kraju oraz kontynuowanie i umacnianie współpracy na szczeblu międzynarodowym. Ponadto w Biurze Kryminalnym KGP utworzono pięcioosobowy Krajowy Zespół do Walki     z Przestępczością Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, a w oparciu o aktualną analizę zagrożenia powołano zespoły oraz koordynatorów w KWP/KSP, a także przeprowadzono kontrolę Straży Muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, w ramach nadzoru nad formacjami ochronnymi – chroniącymi obiekty z dobrami kultury, bądź obiekty zabytkowe, umieszczone w ewidencji wojewody obszarów lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie uzgodnionych przez komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji..

 ***

W celu upowszechnienia wiedzy wśród społeczeństwa, MSWiA zainicjowało opracowanie kompleksowych praktyczno-prawnych informacji. W Komendzie Głównej Policji powstały poradniki : „Jak uniknąć zagrożeń” oraz „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”.

 ***

Zadania wynikające z Programu „Razem bezpieczniej” w głównej mierze realizowane są       w województwach. Każdy wojewoda, choć realizuje zadania przypisane poszczególnym obszarom, swoje wysiłki koncentruje na problemach najbardziej istotnych dla swojego obszaru działania. W związku z tym nie można pokusić się o jednoznaczną ocenę podjętych działań i dokonać prostych porównań. Wykonane przedsięwzięcia w poszczególnych województwach, realizowane przez KWP/KSP, opisane zostały w sprawozdaniu za I półrocze i przesłane do MSWiA.

 

Dzielnicowy bliżej nasMoja Komenda - aplikacja mobilnaKrajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Powrót na górę strony